Chỉ thị 36/1998/CT-TW

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
101
lượt xem
10
download

Chỉ thị 36/1998/CT-TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 36/1998/CT-TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 36/1998/CT-TW

  1. B CHÍNH TRN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/1998/CT-TW Hà N i, Ngày 25 tháng 6 năm 1998 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O V MÔI TRƯ NG TRONG TH I KỲ CÔNG NGHI P HOÁ, HI N I HOÁ T NƯ C B o v môi trư ng là m t v n s ng còn c a t nư c, c a nhân lo i; là nhi m v có tính xã h i sâu s c, g n li n v i cu c u tranh xoá ói gi m nghèo m i nư c, v i cu c u tranh vì hoà bình và ti n b xã h i trên ph m vi toàn th gi i. ng và Nhà nư c ta ã có nh ng ch trương, bi n pháp gi i quy t các v n môi trư ng. Ho t ng b o v môi trư ng c a nư c ta ã t ư c nh ng k t qu bư c u, ã xu t hi n nh ng gương ngư i t t, vi c t t v b o v môi trư ng. Tuy nhiên, vi c b o v môi trư ng nư c ta hi n chưa áp ng yêu c u c a quá trình phát tri n kinh t - xã h i trong giai o n m i. Nhìn chung môi trư ng nư c ta v n ti p t c b ô nhi m và suy thoái, có nơi nghiêm tr ng. Vi c thi hành pháp lu t b o v môi trư ng chưa nghiêm minh. Ý th c t giác b o v và gi gìn môi trư ng công c ng chưa tr thành thói quen trong cách s ng c a i b ph n dân cư. R ng ti p t c b tàn phá n ng n , khoáng s n b khai thác b a bãi. t ai b xói mòn và thoái hoá; a d ng sinh h c trên t li n và dư i bi n u b suy gi m. Ngu n nư c m t và nư c ng m ang ngày càng b ô nhi m và c n ki t, vùng bi n ã b t u b ô nhi m. Nhi u ô th và khu công nghi p b ô nhi m do nư c th i, khí th i, ch t th i r n... i u ki n v sinh môi trư ng nông thôn quá th p kém, tiêu chuNn an toàn lao ng và an toàn th c phNm b vi ph m. Các s c môi trư ng ngày càng gia tăng. Vi c gia tăng dân s , vi c di dân t do di n ra t và không ki m soát ư c, vi c khai thác có tính ch t hu di t các ngu n l i sinh v t trên c n và dư i nư c, vi c ph n u th c hi n m t s ch tiêu quan tr ng liên quan n môi trư ng mà Ngh quy t i h i VIII ã ra cho năm 2000 như: ph xanh 40% di n tích r ng, b o m 80% dân s ư c cung c p nư c s ch, x lý tri t các cơ s gây ô nhi m... ang là nh ng thách th c gay g t i v i nư c ta hi n nay. Các v n môi trư ng toàn c u, như bi n i khí h u, suy gi m t ng ô-zôn, dâng cao m c nư c bi n, ô nhi m xuyên biên gi i, suy gi m ch t lư ng nư c c a các dòng sông l n và các th m r ng chung biên gi i, hi n tư ng mưa a-xít, hi n tư ng ElNino... ngày càng nh hư ng x u n môi trư ng nư c ta. Tình tr ng trên ây do nhi u nguyên nhân khách quan và ch quan, nhưng nguyên nhân ch quan v n là chính:
  2. - Các c p u ng và chính quy n chưa nh n th c y t m quan tr ng c a v n b o v môi trư ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i, chưa k p th i có k ho ch và bi n pháp b o v môi trư ng, chưa quan tâm úng m c lãnh o, ch o công tác b o v môi trư ng. - Chính ph , các B ngành, các a phương ch m tr và kém hi u qu trong vi c t ch c th c hi n Lu t b o v môi trư ng và "K ho ch qu c gia v môi trư ng và phát tri n b n v ng giai o n 1991 - 2000"; các văn b n pháp quy v b o v môi trư ng v a thi u v a ch ng chéo, l i không ng b ; u tư cho môi trư ng còn th p. - Vi c tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng cho toàn ng và toàn dân, toàn quân chưa ư c quan tâm úng m c, chưa phát huy ư c vai trò c a các oàn th , các t ch c chính tr xã h i, các h i qu n chúng, các phong trào qu n chúng v b o v môi trư ng. - Công tác qu n lý nhà nư c v môi trư ng c trung ương và a phương chưa áp ng v i yêu c u. II góp ph n b o m th ng l i c a s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, B Chính tr yêu c u các c p, các ngành c n i m i nh n th c, tăng cư ng lãnh o, ch o công tác b o v môi trư ng, n m v ng và quán tri t các m c tiêu, quan i m, gi i pháp sau: A - M C TIÊU: Ngăn ng a ô nhi m môi trư ng, ph c h i và c i thi n môi trư ng c a nh ng nơi, nh ng vùng ã b suy thoái, b o t n a d ng sinh h c, t ng bư c nâng cao ch t lư ng môi trư ng các khu công nghi p, ô th và nông thôn, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i b n v ng, nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân, ti n hành th ng l i s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Ph n u n năm 2000 ph i t ư c các m c tiêu v b o v môi trư ng mà i h i VIII c a ng ã ra. B - CÁC QUAN I M CƠ B N: - B o v môi trư ng là s nghi p c a toàn ng, toàn dân và toàn quân. - B o v môi trư ng là m t n i dung cơ b n không th tách r i trong ư ng l i, ch trương và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t t c các c p, các ngành, là cơ s quan tr ng b o m phát tri n b n v ng, th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. - Coi phòng ng a và ngăn ch n ô nhi m là nguyên t c ch o k t h p v i x lý ô nhi m, c i thi n môi trư ng và b o t n thiên nhiên. - K t h p phát huy n i l c v i tăng cư ng h p tác qu c t trong b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng.
  3. C- T Ư C M C TIÊU TRÊN C N T CH C TH C HI N CÁC GI I PHÁP SAU ÂY: 1 - Thư ng xuyên giáo d c, tuyên truy n, xây d ng thói quen, n p s ng và các phong trào qu n chúng b o v môi trư ng. ưa các n i dung b o v môi trư ng vào chương trình giáo d c c a t t c các b c h c trong h th ng giáo d c qu c dân. T o i u ki n và khuy n khích ngư i dân thư ng xuyên nh n ư c các thông tin v môi trư ng như m t bi n pháp cơ b n b o v môi trư ng. ng viên hư ng d n nhân dân th c hi n n p s ng s ch, h p v sinh, gi gìn v sinh công c ng. Ti p t c Ny m nh các phong trào qu n chúng b o v môi trư ng như phong trào Xanh - S ch - p, Vư n - Ao - Chu ng (VAC), Vư ng - Ao - Chu ng - R ng (VACR), Tu n l nư c s ch và v sinh môi trư ng, gia ình văn hoá, v sinh t t ... 2- Hoàn ch nh h th ng văn b n pháp lu t b o v môi trư ng, ban hành các chính sách v phát tri n kinh t ph i g n v i b o v môi trư ng, nghiêm ch nh thi hành Lu t b o v môi trư ng. Rà soát và ban hành ng b các văn b n dư i lu t, b o m nâng cao hi u l c c a lu t. Ban hành các chính sách v thu , tín d ng nh m khuy n khích áp d ng các công ngh s ch. Th ch hoá vi c óng góp chi phí b o v môi trư ng. Th ch hoá vi c ph i h p gi i quy t các v n phát tri n kinh t v i b o v môi trư ng: trong các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ph i có các ch tiêu, bi n pháp b o v môi trư ng. Tính toán hi u qu kinh t , so sánh các phương án ph i tính toán c chi phí v b o v môi trư ng. 3- Ch ng phòng ch ng ô nhi m và s c môi trư ng, kh c ph c tình tr ng suy thoái môi trư ng. Th c hi n nghiêm ch nh quy nh c a Lu t b o v môi trư ng v báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trong vi c xét duy t c p phép các quy ho ch, các d án u tư. N u báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng không ư c ch p nh n thì không cho th c hi n các quy ho ch, d án này. i v i các cơ s s n xu t kinh doanh ang ho t ng, căn c vào k t qu ánh giá tác ng môi trư ng, các B , ngành, các t nh, thành ph t ch c phân lo i các cơ s gây ô nhi m và có k ho ch x lý phù h p: cơ s nào gây ô nhi m quá m c cho phép, thì ph i quy nh th i gian x lý t tiêu chuNn môi trư ng cho phép, cơ s nào gây ô nhi m nghiêm tr ng nh t thì kiên quy t ình ch ho t ng ho c di chuy n a i m.
  4. - Áp d ng công ngh s ch, ít ph th i, tiêu hao ít nguyên li u và năng lư ng. Các ô th , các khu công nghi p ph i s m có và th c hi n t t phương án x lý ch t th i, ưu tiên x lý ch t th i c h i, ch t th i b nh vi n. Chính ph khNn chương thông qua k ho ch qu c gia ng c u s c tràn d u trên bi n, k ho ch nghiên c u kh c ph c h u qu ch t c hoá h c dùng trong chi n tranh i v i môi trư ng và con ngư i. 4- Khai thác, s d ng h p lý, ti t ki m tài nguyên thiên nhiên, b o v a d ng sinh h c, b o t n thiên nhiên. Áp d ng các bi n pháp kinh t và lu t pháp c n thi t tăng nhanh t l che ph r ng, th c hi n nghiêm ch nh l nh óng c a r ng t nhiên, b o v r ng i ôi v i vi c gi i quy t nh canh nh cư, gi i quy t vi c làm và cung c p y lương th c cho dân sinh s ng v i r ng; m r ng di n tích các khu b o t n ng th c v t hoang dã, các vư n qu c gia b o v a d ng sinh h c. Nhanh chóng ch m d t tình tr ng khai thác khoáng s n b a bãi gây lãng phí tài nguyên, hu ho i r ng, suy thoái t và ô nhi m môi trư ng. Ch m d t ngay vi c s d ng các bi n pháp có tính hu di t (như i n, xung i n, ch t n , ch t t...) khai thác ngu n l i thu h i s n. Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý t ng h p ngu n nư c theo lưu v c sông, khNn trương nghiên c u các phương án i phó v i nguy cơ thi u nư c trong nh ng năm t i. 5- Tăng cư ng và a d ng hoá u tư cho ho t ng b o v môi trư ng. Có chính sách và cơ ch huy ng t i a m i ngu n l c t các ngành, các thành ph n kinh t và c a ngư i dân b o v môi trư ng. Ngay t k ho ch nhà nư c năm 1999, Chính ph , các ngành và các a phương c n có kho n m c k ho ch v b o v môi trư ng v i kinh phí th c hi n k ho ch này. Chính ph quy nh m c u tư cho b o v môi trư ng i v i các doanh nghi p nhà nư c. Khuy n khích m i t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c u tư cho b o v môi trư ng c a Vi t Nam. 6- Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng t trung ương n a phương. Nâng c p cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trung ương, t o i u ki n c n thi t v t ch c, nhân l c, cơ s v t ch t k thu t cơ quan này s c th c hi n t t ch c năng qu n lý môi trư ng, k t h p ch t ch v i vi c tư v n ho ch nh các ch chương chính sách v phát tri n b n v ng, s d ng h p lý các lo i tài nguyên
  5. thiên nhiên, c bi t là tài nguyên r ng, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n và ngu n l i thu s n. Tăng cư ng năng l c qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng cho các a phương. 7- Ny m nh nghiên c u khoa h c và công ngh , ào t o cán b , chuyên gia v lĩnh v c b o v môi trư ng. Xây d ng m ng lư i quan tr c môi trư ng, ánh giá và d báo di n bi n môi trư ng c a c nư c. Hình thành h th ng cơ s nghiên c u khoa h c và công ngh môi trư ng. T ch c h th ng ào t o cán b , chuyên gia thu c lĩnh v c môi trư ng v i các c p trình , các lo i ngành ngh ng b , áp ng ư c yêu c u c a công tác b o v môi trư ng. Chú tr ng hình thành và phát tri n ngành công ngh môi trư ng phù h p v i i u ki n nư c ta. 8- M r ng h p tác qu c t v b o v môi trư ng. M r ng h p tác khu v c và qu c t v b o v môi trư ng. Tham gia các chương trình h p tác có m c tiêu gi i quy t các nhi m v b o v môi trư ng chung v i các qu c gia có liên quan (chung biên gi i, chung vùng bi n, vùng tr i, chung dòng sông...). III Trong năm 1998, các c p u ng và và chính quy n t Trung ương n cơ s m t tuyên truy n sâu r ng trong toàn ng, toàn dân, toàn quân nh m quán tri t ch th này, th c hi n các nhi m v b o v môi trư ng nêu trong ch th . Ban cán s ng Chính ph ch o vi c xây d ng chi n lư c qu c gia v b o v môi trư ng, ki n toàn b máy qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng Trung ương và a phương và tăng cư ng u tư kinh phí cho công tác b o v môi trư ng. Các c p u ng và chính quy n c n lãnh o và ch o tr c ti p vi c k t h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i v i công tác b o v môi trư ng, phát ng phong trào qu n chúng r ng rãi, liên t c tham gia công tác b o v môi trư ng, gi gìn v sinh công c ng, xây d ng n p s ng s ch, p, văn minh trên a bàn mình. M i cán b , ng viên ph i không ng ng nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng và gương m u, tích c c tham gia m i ho t ng b o v môi trư ng, ch ng lãnh o qu n chúng b o v môi trư ng. Ban Khoan giáo Trung ương, Ban cán s ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng giúp B Chính tr theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n ch th này và nh kỳ báo cáo tình hình, xu t ý ki n ch o.
  6. Ph m Th Duy t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản