Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
89
lượt xem
8
download

Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống lạm phát trong năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 43/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ   C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  43/TTg  G µ Y  22  H¸ N G   N T 01 N¨ M   1996 V Ò  VI Ö C  T¨N G  C ê N G   H è N G  L ¹ M   H¸T  C P                 R O N G  N¨ M     T 1996  Trong  Êy   m n¨m  Çn  y,  éc  u  g ®© cu ®Ê tranh kiÒm  Õ   µ  y  ïl¹m    ch v ®È l   ph¸t i   tuy ®∙  t ® îckÕt    ®¹     qu¶  Êt ®Þnh,  ng  Õt  nh   nh k qu¶    a  Ëtv÷ng  ¾c  µ  ®ã ch th   ch v nguy  ¬  i ¹m    c t¸ l ph¸tcao  Én    v cßn  Òm  n. Do  ,  Òm  Õ   µ  Óm    ¹m  ti È   ®ã ki ch v ki so¸tl ph¸tvÉn  µ m ét    l  trong  ÷ng  Ö m   ô  nh nhi v quan  äng  ña    µnh, c¸c cÊp   tr c c¸c ng    trongthêigian tí      i . § Ó   Òm  Õ   µ  Óm    ¹m    ã  Öu  ki ch v ki so¸tl ph¸tc hi qu¶,cÇn    ông    ¸p d tæng  Ó   th c¸c    gi¶iph¸p: §Èy  ¹nh    m ph¸t tr Ón    i s¶n  Êt,gi¶m    Ý   xu   chi ph s¶n  Êt  µ u   xu v l th«ng, tr Öt®Ó   ÕtkiÖm    i  ti   trong    chi tiªu,t¨ng nhanh  ån  èn  ù  ÷,b¶o       ngu v d tr   ®¶m     ©n  i  íncña  Òn  c¸c c ®è l   n kinh tÕ    nh»m   b¶o  ¶m   t tèc ®é   ® ®¹     t¨ng tr ng   ë kinh tÕ    theo  ù  Õn;®ång  êi, d ki   th   ph¶i®Èy  ¹nh  Öc  æi  íic¬  Õ     m vi ® m   ch qu¶n  ýl  kinh tÕ  ï hîp víic¬  Õ   Þ  êng  ã  ù    ph       ch th tr c s qu¶n  ýcña  µ   íc,lµm  l  Nh n   cho    c¸c yÕu  ètÝch  ùc  ña  Þ  êng  µy  µng  îchoµn  Ön vµ    iÓn. t  c c th tr ng c ®  thi   ph¸ttr   V×   Ëy, ®Ó   ùc  Ön  ôc    èng  ¹m  v  th hi m tiªuch l ph¸t®∙  îc Quèc  éi th«ng   ®  h  qua, Thñ íng Ch Ýnh  ñ  cÇu    é, ngµnh  µ    a   ¬ng  Èn  ­   t  ph yªu  c¸c B   v c¸c ®Þ ph kh tr ¬ng  ùc hiÖn  ét  è  Ön  th   m s bi ph¸p sau  y:    ®© 1/ TËp    trung m äi  ån  ùc,n©ng    ngu l   cao  n¨ng  Êt lao ®éng, tr Öt®Ó   Õt su      i  ti   kiÖm,  gi¶m    Ý  chiph s¶n  Êt®Ó   y  ¹nh  xu   ®È m s¶n  Êt. xu   Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi   é, ngµnh  ã  ªnquan  K ho   § tph       B  c¸c c li   nghiªncøu    bæ   sung, hoµn  Ön    ¬  Õ   Ýnh    thi c¸c c ch ch s¸ch chung  Ò     v qu¶n  ýkinh tÕ, b¶o  l     ®¶m   ©n  i  íncho  Òn  c ®è l   n kinh tÕ    t¨ng tr ng    ë nhanh  µ  Òn  ÷ng; tËp  vb v   trung   m äi  ån  ùc nh»m   y  ¹nh  ngu l   ®È m ph¸ttr Ón s¶n  Êt víihiÖu   i   xu     qu¶  µy  µng  ng c cao;gi÷v÷ng,chÊn       chØnh  Ö   èng  h th doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   ¹t®éng  ã  nh n   ho   c hiÖu  qu¶  cao  ¬n,s ¾p  Õp  ètm¹ng íiu  h  x t  l   th«ng  µng    ©y  ùng  èil ng l h ho¸;x d kh  î   dù  ÷l th«ng    ¹nh, nhÊt lµnh÷ng  Æt   µng  ÕtyÕu, ®Ó   µ   íccã  tr  u  ®ñ m      m h thi     Nh n   kh¶  n¨ng can  Öp  Þ  êng, b×nh        ¹om«i  êng  Ën  îcho    thi th tr   æn gi¸c¶,t   tr thu l   i c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ×nh  ng,  ho   b ®¼ tham    ¹nh  gia c tranh lµnh  ¹nh, hµng    m   ho¸ l th«ng   u  th«ng  èttõs¶n  Êt®Õ n     ïng. su     xu   tiªud   2/C¸c      gi¶iph¸p vÒ   Òn tÖ   Ýn  ông:   ti   ­t d   N¨m  1996,yªu  Çu  Òm  Õ   ¹m    ßi  áiph¶ikhèng  Õ     c ki ch l ph¸t® h     ch tæng  ­ ph ¬ng  Ön  ti thanh    ï hîp víiyªu  Çu    ëng  ña  Òn  to¸nph       c t¨ng tr cn kinh tÕ,møc       t¨ng tèi®a     trong kho¶ng  21%;   nî  Ýn  ông  d td t¨ng  kho¶ng  22%;  21­ huy  ng  ®é nguån  èn  v t¨ng 40­   45%,  trong ®ã   èn    v trong níc t¨ng 19­      20%;  Õp  ôc ®iÒu  ti t   chØnh    Êt vµ  û gi¸phïhîp víi   Çu    iÓnkinh tÕ      éitrong giai l∙su   t           c ph¸ttr   i yªu   ­ x∙h      ®o¹n  íi.§ Ó   ùc hiÖn    ôc    m   th   c¸c m tiªutrªn,Ng ©n   µng  µ   íc phèihîp chÆt    h Nh n      chÏvíi é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µichÝnh  µ    é, c¸c ngµnh  ã  ªnquan      K ho B v§ t  t   v c¸c B     c li   tËp trung thùc hiÖn    Õt m ét  è        kiªnquy   s gi¶iph¸p sau  y:    ®© a) TiÕp  ôctr Ón khaiph¸ttr Ón thÞ  êng  èn  ¾n  ¹n,cñng  è  Þ  ­   t  i       i   tr v ng h  c th tr êng  Ýn  Õu  t phi kho  ¹c.Ng ©n  µng  µ   íccÇn  èihîp víi é  µichÝnh    b  h Nh n   ph       T   B tæ chøc  iÒu  µnh  ã  Öu  ® h c hi qu¶  ¹t®éng  ña    Þ  êng  µy  ho   c c¸c th tr n nh»m   óc th   ®Èy    ëng  t¨ng tr kinh tÕ, gãp  Çn  Óm     ¹m     ph ki so¸tl ph¸t,nhÊt lµ trong dÞp  Õt         T Nguyªn  ¸n. ® 
  2. 2 b) Ng ©n  µng  µ   íc®iÒu  µnh    h Nh n   h chÆt  Ïtæng  ¬ng  Ön thanh    ch   ph ti   to¸n ®∙  ù  Õn; Thu  åi nî ®Õ n   ¹n  µ  d ki   h   h v qu¸  ¹n,khèng  Õ   ¹n  h  ch h møc   Ýn  ông  td kiÓm    nh  so¸t®Þ møc  ù  ÷b ¾t  éc  d tr   bu theo  Ph¸p  Önh  ©n   µng,lo¹  á  Ýn  l Ng h  it b phiÕu  kho  ¹c trong c¬  Êu  ù  ÷b ¾t  éc  µ   ¬ng  b    c d tr   bu v t¨ng t øng  Çn  Òn  öi ph ti g   trªntµikho¶n  ña  ©n  µng  µ   íc.    c Ng h Nh n   c) Ng ©n   µng  µ   íc cÇn  ¬  Õt    h Nh n   s k kinh nghiÖ m   iÒu  µnh  Þ  êng    ® h th tr ngo¹itÖ  ªnNg ©n  µng    ã  ÷ng  öa  æi,bæ     li   h ®Ó c nh s®   sung  Çn  Õtnh»m   ¸p  c thi   ® øng yªu  Çu  c mua  b¸n  ¹itÖ  ÷a    ©n   µng  íic¸c tæ  ngo   gi c¸c Ng h v     chøc  kinh tÕ.    ViÖc  mua   ¹itÖ  ña  ©n   µng  µ   íc chØ   ùc  Ön    ã  ngo   c Ng h Nh n   th hi khi c Quy Õt  ®Þnh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. T¨ng  êng  Óm     Óm     µ  õng  íc c Th t Ch ph   c ki tra,ki so¸tv t b  thùc hiÖn    nhanh  ¬n  ñ  ¬ng  h ch tr "trªn®Êt  ÖtNam     Vi   chØ    Òn ViÖtNam". tiªuti       ®) Bªn  ¹nh    c c¸cc«ng  ô  iÒu  µnh  Ýnh  c® h ch s¸ch tiÒn tÖ  ùctiÕp,cÇn        tr     ¸p dông  nhanh    c¸cc«ng  ô    Õp ®Ó   iÒu  µnh    Êt thÞ  êng,®iÒu  µ  c gi¸nti   ® h l∙su   tr i   ho l th«ng  Òn tÖ;m ë   éng  Öc  u  ti     r vi thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn m Æt.  d ti   Ngay  õ®Ç u   t  n¨m, Ng ©n  µng  µ   íctheo dâi,kiÓm    Öc  ùc hiÖn  ¹ c¸cNg ©n  µng    h Nh n      travi th   t    i h th ng  ¹i viÖc  ¬ m  gi¶m    Êt cho  l∙ su   i vay  víihiÖn  so    nay    ã  ¬ng  gi¸m  ®Ó c ph ¸n  tiÕp l∙suÊtcho     i   vay  µo  u   ý    v ®Ç qu IIn¨m  1996.   3/C¸c  Ön    bi ph¸p vÒ   ©n    ng s¸ch Nhµ   íc:   n  a)  Ên  u       ùc hiÖn  iÖt®Ó   ÕtkiÖm     Ph ®Ê t¨ng thu,th   tr   ti   chinh»m  gi¶m  éi b  ching©n    s¸ch Nhµ   íc,t¨ngdù  ÷tµichÝnh  èi®Ç u     n     tr     g  n¨m sau,b¶o  ¶m   ©n    ® c ®èi  ©n  ng s¸ch  µ   íc v÷ng  ¾c,  µnh  ¹nh  µ biÖn  Nh n   ch l m l  ph¸p  ¬  c b¶n    ãp  ®Ó g phÇn  Òm   Õ   ¹m  ki ch l ph¸t.  C¸c  µnh, c¸c cÊp  ng    ph¶icoiviÖc     chØ  o      ®¹ thu,chi ng©n  s¸ch lµnhiÖ m  ô  ängt©m  ña  × nh.    v tr   cm   b)    «i  íiviÖc  §i ® v   nghiªn cøu      c¶ic¸ch  Ýnh  ch s¸ch  Õ, Bé   µi chÝnh, thu   T     Tæng   ôc  c H¶i  quan  µ  û   v U ban  ©n  ©n    Êp  Çn  nh d c¸c c c t¨ng cêng    c«ng    t¸c qu¶n  ý thu  µ  èng  Êt thu  Õ,  l  v ch th    thu b¶o  ¶m   ® thu  ng,  ®ó thu    ®ñ theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt; èihîp víi   µnh,c¸c cÊp      ph       ng c¸c    qu¶n  ýchÆt  Ï®èi t ng l  ch    î   nép  Õ,  u   thu ®Ê tranh  èng  ch bu«n  Ëu, kinh  l  doanh  itr¸ ph¸p  Ët,khai man     lu     doanh  è  s hoÆc   ©y    ch ú trong  Öc  ép  Õ;  chøc  vi n thu tæ  thanh    Óm     tra,ki tra viÖc    µ  ép  Õ; c¶itiÕn thñ tôcnép  Õ, tr¸nhphiÒn  µ  thu v n thu         thu     h cho  êinép  ng   thuÕ.  c) C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ   ¬  ë  ùc  Ön    B ng   ph v ®¬ v c s th hi nghiªm  óc t  ChØ   Þ  ña  th c Ban  Ý    vµ  B th NghÞ  quyÕt  ña  èc  éi vÒ   ùc  µnh  Õt c Qu h  th h ti   kiÖm,  èng    Ý, chèng  ch l∙ngph   tham  òng, chèng  nh   bu«n  Ëu;tæ  l   chøc  qu¶n  ý l  sö  ông  èn  ©n  d v ng s¸ch Nhµ   íc®óng  ôc  ch, cã  Öu    n  m ®Ý   hi qu¶  µ  Þu  v ch tr¸ch   nhiÖ m   i  íikho¶n      Õ   ,  µm  Êttho¸ttµis¶n  µ  ÷ng  ®è v   chisaich ®é l th      v nh kho¶n  chil∙ngphÝ, ph«  ¬ng  ×nh       tr h thøc. Bè   Ý ching©n  tr     s¸ch trong ph¹m    ån  ch ¾c  ¾n  µ    vingu thu  ch v trong kÕ     ho¹ch  îc giao;N Õ u   ng©n  ®    thu  s¸ch kh«ng  t kÕ   ¹ch,ph¶igi¶m   ¬ng  ®¹   ho     chit øng. Bé   µi chÝnh    T  nghiªncøu    Õn  ¬  Õ   Êp    èn  ©n    c¶iti c ch c ph¸tv ng s¸ch Nhµ     nícnh»m   Óm      ki so¸tchÆt  Ïc¸ckho¶n    ©n  ch     ching s¸ch Nhµ   íc.   n  d) TiÕp  ôc s ¾p  Õp  ¹ khu  ùc    t  x l  i v doanh  nghiÖp  µ  ícnh»m   ©ng    nh n   n cao n¨ng  Êtlao®éng, chèng  Êttho¸t l∙ngphÝ  èn  µ  µis¶n  µ   íc. su       th      , v v t  Nh n   Bé   µi chÝnh  Èn  ¬ng  µn  Ön    ® æi  íi c¬  Õ   T  kh tr ho thi ®Ò ¸n  m   ch qu¶n  ý l  doanh nghiÖp  µ   íctr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ;tr Ón khairéng  i Õ     Nh n     t  ph   i     r∙  ch ®é kÕ     íitrong c¸cdoanh  to¸nm      nghiÖp,t¨ngcêng  Óm    íng dÉn    a  ¹t    ki tra,h  ®Ó ® ho   ®éng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  i  µo  Ò   Õp, ®óng  Õ   .  ®v n n   ch ®é
  3. 3 4/ C¸c  Ön    bi ph¸p  Ò   iÒu  µnh  v® h cung  Çu, thÞ  êng  µ u  c   tr v l th«ng  µng  h ho¸.   a) Thùc  Ön    Ön    hi c¸cbi ph¸p ®Ó   µng   u   h ho¸ l th«ng  th«ng  èttrong c¶  ­ su    n íc nh»m     ng¨n  chÆn     Ön îng  u   ¬, tÝch  ÷,n¹n  c¸c hi t ®Ç c   tr   khan  Õ m     ¹o, hi gi¶ t   kÝch   gi¸t¨ng lªn,thiÖth¹icho        s¶n  Êt vµ  i  èng. Bé   ¬ng  ¹i chñ  × xu   ®ê s   Th m  tr   cïng víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan  ím  ã             li   s c ®Ò ¸n qu¶n  ýthÞ  êng    ô hµng  l  tr tiªuth   ho¸ phïhîp víi ¬  Õ   Þ  êng  ã  ù          ch th tr c c s qu¶n  ýcña  µ   íc;X ©y  ùng  ¹ng íi l  Nh n   d m l  th ng  ¬ nghiÖp  íisù  v   tham    ña    µnh  Çn  gia c c¸c th ph kinh  Õ, trong  ,  ¬ng  t  ®ã th nghiÖp  èc  qu doanh  ph¶ichñ  ng    èithÞ  êng.ViÖc    ®é chiph   tr   qu¶n  ýthÞ  êng  l   tr ph¶ig ¾n   íi® Æc   ïcña  õng    v  th   t khu  ùc:§«  Þ,n«ng  v   th   th«n,miÒn  ói,phÝa    n  Nam,  Ýa  ¾c.  ph B b)  Ò   iÒu  µnh  ©n  i  V® h c ®è cung  Çu  µng  c h ho¸,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    K ho v§ t chñ  ×phèihîp víi ¬  tr         quan  c qu¶n  ýngµnh  µng  Ëp  ©n  i cung  Çu  l  h lc ®è   c tæng  thÓ theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m. C¸c  é,  ¬    B c quan  qu¶n  ýngµnh  µng  èihîp l  h ph     víic¬    quan  chøc n¨ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     theo  âidiÔn  Õn  d  bi cung  Çu  ÷ng  c nh m Æt   µng  éc  é,  ¬  h thu B c quan  × nh  m qu¶n  ý;Ph¸t hiÖn  µ  ö  ý kÞp  êi l    v x l  th   nh÷ng  Êt  ©n  i ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ®iÒu  µnh.Bé   ¬ng  ¹ichÞu  mc ®è            h   Th m  tr¸chnhiÖm   iÒu  µ  µng      ® ho h ho¸ trong c¶  íc,nhÊt lµ nh÷ng  Æt   µng   n     m h quan  träng®Ó     Õt nh÷ng  Êt  ©n  i côc  é    õng khu  ùc.   gi¶i quy   m c ®è   b ët   v  §èi víinh÷ng  Æt   µng     m h quan  äng  tr cho  s¶n  Êt  µ  i  èng  ¬ng  xu v ®ê s (l thùc,® êng,x¨ng dÇu, xim¨ng,s ¾t  Ðp,ph©n  ãn,giÊy..   × viÖc  ©n  i            th   b  .th   ) c ®è   cung  Çu  c ph¶itiÕn hµnh  õng  ý,tõng th¸ng.§èivíi   Æt   µng  µy,ph¶i     t qu          m c¸c h n    x©y  ùng  ùc l ng  ù  ÷l th«ng  µng  d l  î d tr  u  h ho¸,lµ c«ng  ô     c kh«ng  Ó  Õu    th thi ®Ó ®iÒu  µ  Þ  êng. C¸c  é,  ¬  ho th tr   B c quan  qu¶n  ýngµnh  µng, héi®ång  l  h    qu¶n  ý l  c¸c Tæng     c«ng    ty qu¶n  ýc¸c m Æt   µng  µy  ím  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  l    h n s tr   t ch ph ®Ò     Ò   ¬  Õ   ù  ÷l th«ng,b¶o  ¶m   ¸n v c ch d tr  u    ® møc  ù  ÷cÇn  Õt,   d tr   thi   søc    ®ñ chi phèikhithÞ  êng        tr ph¸tsinh m Êt  ©n  i.   c ®è   c)Bé  ¬ng  ¹ikhÈn  ¬ng  chøc  ètviÖc  iÓnkhaithùc hiÖn  Õt    Th m  tr tæ  t  tr       quy ®Þnh  è  s 864/TTg  µy  th¸ng 12  ng 30    n¨m  1995  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v chÝnh  s¸ch hµng    µ  iÒu  µnh    ho¸ v ® h c«ng    Êt nhËp  Èu  t¸cxu   kh n¨m  1996;phèi     hîp víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan  ùc hiÖn    Ön         li   th   c¸c bi ph¸p    ¶m   ®Ó ® b¶o  ù  ©n  sc ®èi gi÷a lùcl ng hµng    Þch  ô  íi      î   ho¸,d v v  tæng  søc mua   ña    éi.ChØ   o  µ  c x∙h   ®¹ v ®«n  c    ®è c¸c doanh  nghiÖp  Êt nhËp  Èu  a  ibé  Ën  µng    Ëp  xu   kh ® ®¹   ph h ho¸ nh khÈu  Ò   ícngay  õnh÷ng  v n  t  th¸ng®Ç u     n¨m, ®¸p    øng  Þp  êicho  k th   s¶n  Êtvµ  xu   cung  Çu  µng      ch ho¸ ë trong níc;chÊn     chØnh  ¹t®éng  Êt nhËp  Èu  ho   xu   kh b»ng  viÖc  ¾p  Õp  u   èi  Êt nhËp  Èu  îp lý,nhÊt lµxuÊt khÈu ¬ng  ùc; s x ®Ç m xu   kh h          l th   Tæ  chøc  Öc  vi mua   µng  Êt khÈu  ã  Ëttù,ng¨n  h xu   c tr     chÆn   ×nh  ¹ng tranh t tr     mua   µng  Êt  Èu,  y       h xu kh ®È gi¸lªn.Nghiªn cøu  ×nh  µnh  ü  ç  îxuÊt   h th qu h tr    nhËp  Èu    ã  ån  ö  ýnh÷ng  ñiro trong kinhdoanh. kh ®Ó c ngu x l   r         d) § Ó     ng¨n  chÆn  ngay  õ ®Ç u   ÷ng  Êu  Öu  Én  n     t  nh d hi d ®Õ ph¸tsinh ®ét    biÕn    gi¸,Ban  Ët    Ýnh  ñ  V gi¸Ch ph ph¶itheo  âis¸tdiÔn  Õn    thÞ  êng,   d   bi gi¸c¶  tr   n ¾ m   ¾t  Þp  êic¸c th«ng    Ò   ×nh  ×nh  b k th     tinv t h s¶n  Êt,xuÊt nhËp  Èu, l   xu     kh  u th«ng  µng    Òn tÖ    Þ  êng,tõ®ã     Êt víi ñ íng Ch Ýnh  ñ  h ho¸,ti   trªnth tr     ®Ò xu     Th t   ph nh÷ng  Ön  bi ph¸p b×nh        æn gi¸trong c¶    n¨m  µ  óp c¸cBé, ngµnh  v gi       qu¶n  ýs¶n  l  xuÊt,kinhdoanh  ×nh  µnh        h th c¸cmøc    ô  Ó  gi¸c th theo ®Þnh  íng cña  µ   íc.   h  Nh n   §Ó  chÆn   øng  ×nh  ¹nggi¸c¶    ® t tr     t¨ngcao  êng  Ôn    µo  ÷ng  th di ra v nh th¸ng  ®Ç u  n¨m,    é,  µnh  Çn  c¸c B ng c nghiªm chØnh  Êp  µnh  ÷ng  ch h nh yªu  Çu  ña  c c Thñ íng  Ýnh  ñ  ¹  t Ch ph t iChØ   Þ  è  th s 855/TTg  µy  th¸ng 12  ng 29    n¨m 1995  Ò   v chuÈn  Þ  ùcl ng,tæ  b l  î   chøc u  l th«ng  µng      nh  Þ  êng    trong h ho¸,æn ®Þ th tr gi¸c¶   
  4. 4 dÞp  Õt  Ýnh  ý  TB T 1996.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éichñ  ×, èihîp   X∙ h   tr  ph     víic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  µichÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu  , Ban  Ët       ng c li   (T     ho v§ t  V gi¸ ChÝnh  ñ.. ) chøc  iÒu    Òn ¬ng, n¨ng  Êt lao ®éng, chiphÝ     ph . tæ    ® trati l   su        s¶n xuÊt,l th«ng  µ  Öc  ×nh  µnh      ét  è  n  Þ   u  v vi h th gi¸ë m s ®¬ v s¶n  Êt,kinh doanh  xu     hµng    idiÖn  ho¸ ®¹   cho    µnh  c¸c ng kinh tÕ  èc  ©n      Êt chÝnh    qu d ®Ó ®Ò xu   s¸ch  vµ  Ön  bi ph¸p    Õt  Òn l ng  ¾n  íi gi¶iquy ti  ¬ g v  n¨ng  Êt lao ®éng  i víi su     ®è    khu  ùc  v s¶n  Êtkinhdoanh. xu       5.V Ò     chØ  o  iÒu  µnh: ®¹ ® h   a) Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×phèihîp víiBé   µi chÝnh, Ng ©n   µng    K ho v§ tch tr        T    h Nhµ   íc,Bé   ¬ng  ¹i,Ban  Ët    Ýnh  ñ, Tæng   ôc    n   Th m  V gi¸Ch ph   c H¶i quan, Tæng     côc  èng    chøc  Th kª.. tæ  . giao ban  nh  ú  µng  ®Þ kh th¸ng ®Ó   ¾ m   ¾c  Ôn    n ch di biÕn  ×nh  ×nh  Ën  ng  ña  µng  t h v ®é ch ho¸,tiÒn  Ö, thÞ  êng, t×nh  ×nh  ©n    t  tr   h c ®èi  µng    Òn,qua      Ön  ÷ng  ©u  Õu    h ­ ti   ®ã ph¸thi nh kh y ph¸tsinh trong c«ng        t¸c ®iÒu  µnh  µ    Êtvíi Ýnh  ñ    Ön  h v ®Ò xu     Ch ph c¸cbi ph¸p xö  ýkÞp  êi    l  th . b)     Ên    do  ëng  Tæ t v gi¸c¶  Tr ban  Ët    Ýnh  ñ  µm  tr ng  Çn  V gi¸Ch ph l tæ  ë c n ¾ m   ¾t  b th«ng    Ò   Ôn  Õn    trong níc,ngoµiníc chÝnh    Þp  tinv di bi gi¸c¶        x¸c,k thêi    Ön  ÷ng  Ên    íng m ¾ c   ,ph¸thi nh v ®Ò v   trong ®iÒu  µnh  µng    µ    h h ho¸,v th«ng  b¸o t×nh  ×nh  n     é, ngµnh  ã  ªnquan    ö  ý.   h ®Õ c¸cB   c li   ®Ó x l   c) C¸c    Tæng  c«ng    ty kinh doanh, nhÊt lµ c¸c Tæng            c«ng    ty kinh doanh    nh÷ng  Æt   µng  m h quan  äng,thiÕtyÕu  tr     ph¶ib¸o    nh  ú  ×nh  ×nh      c¸o ®Þ kt h s¶n xuÊt,tiªuthô     s¶n  È m   Æt   µng  Tæng   ph m h do  c«ng    ×nh  ty m qu¶n  ý cho  ¬  l  c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn,c¬    quan  qu¶n  ýchøc  l  n¨ng  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   Bé  qu¶n  ý chuyªn  µnh  Ò   ×nh  ×nh    c¸c m Æt   µng  m ×nh  ô  l  ng vt h gi¸c¶    h do  ph tr¸ch.Bé     qu¶n  ý chuyªn  µnh  l  ng ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   íc Ch Ýnh  ñ  Ò     tr   ph v viÖc      t  Õn  i víi ÷ng  Æt   µng  éc ph¹m    ×nh  t¨nggia®é bi ®è     nh m h thu   vim qu¶n  ý. l  Trªn c¬  ë    s tr¸chnhiÖ m,  Öm   ô  îcph©n    nhi v®  c«ng nªu trªn, é   ëng      tr B c¸c Bé,  ñ  ëng    ¬  Th tr c¸c c quan ngang  é,    ¬  B c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   thu Ch ph v Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o    ®¹ c¸c ®¬n  Þ  ùc hiÖn  v th   nghiªm chØnh  ChØ   Þ  µy. th n
Đồng bộ tài khoản