Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường vận động Hiến máu nhân đạo năm 2007 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 01/2007/CT-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2007 CH TH V VI C TI P T C TĂNG CƯ NG V N Đ NG HI N MÁU NHÂN Đ O NĂM 2007 Hi n máu nhân o là m t trong nh ng ho t ng xã h i mang ý nghĩa nhân o, t thi n, c n ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c và tri n khai sâu r ng trong toàn th cán b , công ch c, l c lư ng võ trang, h c sinh, sinh viên và nhân dân cùng tham gia. Trong nhi u năm qua, phong trào Hi n máu nhân o c a thành ph ngày càng tăng, ã áp ng m t ph n nhu c u v máu c p c u và i u tr cho nhân dân t i các b nh vi n c a thành ph . Năm 2006, phong trào Hi n máu nhân o c a thành ph ti p t c tăng hơn năm 2005 c v s lư ng và ch t lư ng máu. Tuy nhiên, do nhu c u máu c p c u và i u tr t i thành ph ngày càng tăng cao, nên có lúc chưa áp ng ư c k p th i, nhi u b nh nhân t i các b nh vi n còn ph i ch i máu. Nh m áp ng nhu c u cung c p máu an toàn cho c p c u và i u tr b nh nhân, y ban nhân dân thành ph ch th như sau: 1. Th trư ng các S , ban, ngành, oàn th thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n, các cơ quan ơn v , công ty, xí nghi p, trư ng h c, các ơn v l c lư ng võ trang trên a bàn thành ph trong năm 2007 ti p t c tăng cư ng công tác v n ng Hi n máu nhân o ph n u t trên 75.000 ơn v máu, ch t lư ng máu s ch trên 94%, tích c c v n ng ngư i hi n máu nhân o lo i 350ml - 450ml t trên 15% v i ch tiêu c th như sau: a) Giao Ban ch o v n ng Hi n máu nhân o 24 qu n - huy n ph n uv n ng t trên 47.700 ơn v máu trong năm 2007, trong ó: - Qu n 3, qu n Bình Th nh, qu n Gò V p: 3.000 ơn v ; - Qu n 1, qu n 5, qu n 6, qu n 10: 2.900 ơn v ; - Qu n 11: 2.850 ơn v ; - Qu n Phú Nhu n: 2.750 ơn v ; - Qu n Th c: 2.400 ơn v ;
  2. - Qu n 8, qu n Tân Bình: 2.300 ơn v ; - Qu n 4: 1.800 ơn v ; - Qu n 7, qu n Tân Phú: 1.500 ơn v ; - Qu n 9, qu n Bình Tân: 1.400 ơn v ; - Huy n Bình Chánh: 1.300 ơn v ; - Qu n 2, qu n 12: 1.100 ơn v ; - Huy n C Chi: 1.000 ơn v ; - Huy n Hóc Môn, huy n Nhà Bè, huy n C n Gi : 800 ơn v . b) Giao Trung tâm Hi n máu nhân o thành ph ph i h p v i các S , ban, ngành, oàn th và các cơ quan, ơn v l c lư ng võ trang, các công ty, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn thành ph v n ng ít nh t 10% cán b , công nhân viên tham gia hi n máu nhân o, t ch t lư ng máu t t trên 94% và ph n u t trên 27.300 ơn v trong năm 2007. 2. Trung tâm Hi n máu nhân o thành ph , Ban ch o v n ng Hi n máu nhân o các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n c n có k ho ch c th t ch c tri n khai th c hi n ch tiêu ư c giao, m b o s lư ng và ch t lư ng v máu, tích c c v n ng Hi n máu tình nguy n, phù h p v i nguyên t c nhân o qu c t c a H i Ch th p và th c hi n úng quy nh v ch b i dư ng cho ngư i hi n máu nhân o theo Thông tư liên t ch s 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a B Tài chính - B Y t . 3. Th trư ng các S , ban, ngành, oàn th c a thành ph , các cơ quan, ơn v l c lư ng võ trang, các công ty, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn thành ph có k ho ch c th x p l ch cho cán b công ch c, h c sinh, sinh viên hi n máu nhân o trong năm 2007, ph i h p v i Trung tâm Hi n máu nhân o thu c H i Ch th p thành ph t ch c t t các a i m ti p nh n máu t i cơ quan, ơn v , b ph n y t các cơ quan có trách nhi m ki m tra s c kh e và tuy n ch n cán b , công nhân viên có i u ki n hi n máu, nh m b o m ngu n máu có ch t lư ng và an toàn. 4. S Văn hóa và Thông tin, các cơ quan Báo, ài thành ph ph i h p v i H i Ch th p thành ph , Trung tâm Hi n máu nhân o có k ho ch c th thông tin tuyên truy n, v n ng toàn dân tham gia Hi n máu nhân o hàng năm, nhân ngày 07 tháng 4 “Ngày toàn dân Hi n máu tình nguy n”, ngày 16 tháng 4 “Ngày th gi i tôn vinh hi n máu” m chuyên m c “Hi n máu c u ngư i” và có k ho ch tuyên truy n trong các t cao i m c a chương trình Hi n máu nhân o thành ph . 5. S Y t ch o B nh vi n Truy n máu Huy t h c ph i h p ch t ch v i Trung tâm Hi n máu nhân o m b o công tác chuy n giao máu t s lư ng, ch t lư ng và m b o yêu c u chuyên môn, k thu t, trang thi t b xét nghi m, phân tích máu, b o m an toàn trong truy n máu cho b nh nhân; ng th i ch o các Trung tâm Y t qu n - huy n, y t c a các cơ quan s - ngành, oàn th , l c lư ng võ trang, công
  3. ty, xí nghi p, trư ng h c tích c c tham gia tuyên truy n v n ng hi n máu và tuy n ch n ngư i hi n máu có s c kh e và m b o an toàn v máu. 6. Trung tâm Hi n máu nhân o thành ph c n có k ho ch tăng cư ng, s d ng t t các trang thi t b ph c v ti p nh n máu, ng th i thư ng xuyên ph i h p v i Ban qu n lý d án Trung tâm Truy n máu khu v c B nh vi n Ch R y trong vi c ào t o chuyên môn, t p hu n k năng v n ng hi n máu nhân o, k năng ti p xúc v i ngư i hi n máu nhân o nh m th c hi n t k t qu cao trong năm 2007. 7. Trung tâm Hi n máu nhân o thành ph ph i h p ch t ch v i Ban Thi ua - Khen thư ng thành ph k p th i tôn vinh, khen thư ng các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong công tác v n ng hi n máu nhân o. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S , ban, ngành, oàn th thành ph và các cơ quan, ơn v l c lư ng võ trang, công ty, xí nghi p, các trư ng h c trên a bàn thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ti p t c tăng cư ng công tác tuyên truy n v n ng hi n máu nhân o trong nhân dân, ng th i ch o th c hi n t t Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản