Chỉ thị số 01/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 01/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/CT-BYT về phục vụ y tế trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/CT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh Phúc --------- S : 01/CT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 CH THN V PH C V Y T TRONG DNP T T NGUYÊN ÁN K S U 2009 b o m ón Xuân m i K S u 2009 vui tươi, an toàn, ti t ki m, th c hi n t t công tác b o v và chăm sóc s c kh e nhân dân trong d p T t và th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph (công văn s 173/VPCP-TH ngày 8/1/2009 c a Văn phòng Chính ph ), B trư ng B Y t ch th cho lãnh o các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ơn v y t các ngành, trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, th c hi n t t nh ng n i dung sau ây: 1. T ch c ón T t vui tươi, an toàn, lành m nh và tri t ti t ki m. Nghiêm c m vi c l i d ng L , T t t ch c liên hoan, ăn u ng lãng phí; s d ng ti n, tài s n c a Nhà nư c thư ng, bi u, cho các t ch c, cá nhân không úng v i quy nh c a Nhà nư c. Không ư c s d ng xe ô tô công ph c v vi c riêngtrong d p T t. 2. Ch ng trong công tác phòng ch ng d ch b nh, c bi t phòng ng a b nh cúm A(H5N1) ngư i, b nh tiêu ch y c p nguy hi m có nguyên nhân do vi khuNn t có th bùng phát tr l i và các b nh truy n nhi m gây d ch khác trong mùa ông xuân, c th : a) S Y t , Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và tri n khai k ho ch tăng cư ng công tác giám sát, phát hi n s m, x lý k p th i các trư ng h p m c b nh truy n nhi m gây d ch, c bi t cúm A (H5N1), tiêu chNy c p nguy hi m, không bùng phát thành d ch, chú ý ki m soát các d ch cũ, các khu v c tr ng i m, u m i giao thông. Tăng cư ng công tác ki m tra an toàn v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng. b) i v i các a phương có c a khNu qu c t , chú ý ki m tra ch t ch khách nh p c nh t nh ng vùng ang có d ch, vùng có d ch cũ; phát hi n và x lý k p th i nh ng trư ng h p nghi ng m c b nh d ch, không d ch b nh lây lan. Cơ quan ki m d ch ph i h p ch t ch v i cơ quan chuyên ngành trong vi c ki m tra, giám sát gia c m, th c phNm nh p khNu và v n chuy n qua biên gi i. d) B trí s n sàng và y thu c, hoá ch t, v t tư ph c v phòng ch ng d ch,... kjp th i chNn oán, thu dung và i u tr b nh nhân trong trư ng h p x y ra d ch. e) Phân công cán b tr c d ch 24/24 gi theo dõi, n m tình hình d ch b nh x y ra trên a bàn, ch o các ơn v tr c d ch và báo cáo d ch theo úng quy nh.
  2. 3. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra v v sinh an toàn v sinh th c phNm trong th i gian trư c, trong, sau T t Nguyên án. C c An toàn V sinh Th c phNm ph i h p v i Thanh tra B xây d ng và tri n khai k ho ch thanh, ki m tra v sinh an toàn th c phNm; ng th i hư ng d n các a phương th c hi n nghiêm túc k ho ch này. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan ch o vi c tăng cư ng ki m tra và x lý nghiêm các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn, nh t là t i các ch , các nơi bán th c phNm ph c v T t, các nhà hàng, cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm; ch ng hàng gi , hàng th c phNm kém ch t lư ng, th c phNm không rõ ngu n g c; ki m soát ch t ch vi c s d ng ph gia trong ch bi n th c phNm, th c hi n v sinh an toàn th c phNm t i a phương nh m gi m t i a s v ng c th c phNm x y ra trong d p T t. 4. T ch c t t công tác khám, ch a b nh: 4.1. Các cơ s y t : a) Ph i b trí các kíp tr c 24/24 gi , b o m có kh năng x lý k p th i các trư ng h p c p c u, tai n n giao thông, sinh trong nh ng ngày T t, không ư c t ch i ho c ch m tr b t c trư ng h p c p c u nào. Trư ng h p b nh nhân nh p vi n không úng tuy n, không úng chuyên khoa cũng ph i x lý c p c u ban u, qua giai o n nguy hi m m i ư c chuy n i các cơ s y t khác sau khi ã gi i thích k cho ngư i b nh và ngư i nhà cùng i. T ch c t t vi c v n chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi c n thi t. b) Nâng cao tinh th n trách nhi m và ý th c ph c v ngư i b nh, h t s c chú ý n cách giao ti p, ng x ân c n, hoà nhã, th c hi n úng các qui nh v chuyên môn k thu t, quy t c ng x c a cán b , công ch c t i các cơ s công theo Quy t nh s 29/2008/Q -BYT ngày 18/8/2008 c a B trư ng B Y t . c) T ch c chăm sóc, ph c v chu áo m i ngư i b nh còn n m l i i u tr t i các b nh vi n ho c ngư i b nh vào c p c u trong nh ng ngày T t c v v t ch t và tinh th n. c bi t, t ch c thăm h i, chúc t t nh ng ngư i b nh thu c di n chính sách và ngư i nghèo. 4.2. C c Qu n lý Khám ch a b nh: a) Có trách nhi m ch o vi c phân tuy n i u tr t i t t c các khoa H i s c c p c u, Khoa truy n nhi m thu c các b nh vi n tr c thu c B , các b nh vi n tr c thu c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các b nh vi n ngành, ng th i hư ng d n các ơn v b trí cơ s thu c c p c u, giư ng b nh, chuNn b s n sàng phương ti n x lý k p th i các trư ng h p c p c u d ch b nh, th m ho và tai n n giao thông x y ra. b) Xây d ng và trình lãnh o B phê duy t k ho ch ki m tra các b nh vi n trong d p T t; t ch c các oàn ki m tra t xu t.
  3. 5. Các b nh vi n, công ty dư c Trung ương, a phương ph i xây d ng k ho ch d tr thu c ph c v phòng b nh, ch a b nh v i giá c h p lý, ch t lư ng b o m; tuy t i không ư c x y ra tình tr ng thi u thu c ph c v phòng b nh, ch a b nh; công b r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng tên, a ch các i m bán l thu c tr c 24/24h k p th i áp ng nhu c u c a ngư i b nh, ngư i tiêu dùng trong nh ng ngày ngh T t; b o m s n sàng cung ng thu c khi có yêu c u ph c v công tác c p c u ho c phòng ch ng d ch b nh, c bi t là d ch tiêu ch y c p nguy hi m, d ch cúm A(H5N1) ngư i. Nghiêm c m các cơ s kinh doanh thu c bán thu c gi , thu c kém ch t lư ng, thu c quá h n s d ng ho c u cơ, tích tr gây ra các hi n tư ng khan hi m thu c gi t o, nh m tăng giá thu c t bi n, b t h p lý và gây lũng o n th trư ng thu c trong d p T t. 6. Ph i h p v i các l c lư ng b o v tr t t , tr an t i a phương b o m an toàn tuy t i cho ơn v trong các ngày ngh T t. Ki m tra k h th ng phòng ch ng cháy n , h th ng i n, kho xăng d u; niêm phong, c t c u dao i n các kho hàng và phòng làm vi c trư c khi v ngh T t. Các ơn v t ch c tr c ơn v theo 4 c p: tr c lãnh o, tr c chuyên môn, tr c h u c n và tr c b o v - t v ; niêm y t danh sách cán b tr c công khai hàng ngày lãnh o ơn v i ki m tra, ôn c khi c n thi t. Các ơn v ph i nhanh chóng i vào ho t ng bình thư ng ngay sau T t. 7. Trung tâm Truy n thông và Giáo d c S c kh e Trung ương ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B Y t và các cơ quan truy n thông i chúng Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân ăn chín, u ng sôi; không v n chuy n, gi t m gia súc, gia c m m c b nh, không rõ ngu n g c; không ăn ti t canh; không ăn h i s n chưa ư c ch bi n k ; không u ng rư u bia quá say, phòng tránh tai n n thương tích, tai n n giao thông. T ch c tuyên truy n cho nhân dân v phòng ch ng rét, c bi t là i v i ngư i già, tr em, b ng cách s d ng các bi n pháp như che ch n gió cho nhà c a, có chăm m, m c qu n áo m trư c khi ra ngoài. C nh báo nhân dân v t i n n do ng c khí CO2 do s d ng than s a m, b ng do sư i ho c t vong do b nhi m quá l nh. 8. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b nh vi n Trung ương và a phương, trung tâm y t d phòng óng t i Hà N i, thành ph H Chí Minh t ng h p các s li u 3 ngày T t (t ngày 30 n Mùng 3 T t) v công tác khám b nh, x trí c p c u, d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm và g i v B Y t trư c 10h sáng ngày 29/1/2009 (t c ngày Mùng 4 T t), B Y t t ng h p Báo cáo Th tư ng Chính ph . C c trư ng các C c: Qu n lý Khám, Ch a b nh, Y t d phòng và Môi trư ng, An toàn V sinh th c phNm, Qu n lý Dư c và Chánh Văn phòng B xây d ng k ho ch c th th c hi n t t Ch th này, m b o t ng h p y thông tin, s li u trình Lãnh o B theo quy nh. Nh n ư c Ch th này, Lãnh o các V , C c, Văn phòng B Thanh tra B , T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Y t các b , ngành có trách nhi m khNn trương t ch c tri n khai và th c hi n t t các n i dung trên./.
  4. . B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản