Chỉ thị số 02/2005/CT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 02/2005/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2005/CT-BXD về nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng đối với các đơn vị do Bộ Xây dựng quản lý do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2005/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/CT-BXD Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2005 CH THN V NÂNG CAO HI U QU U TƯ, CH NG TH T THOÁT, LÃNG PHÍTRONG U TƯ XÂY D NG I V I CÁC ƠN VN DO B XÂY D NG QU N LÝ Trong nh ng năm v a qua, các doanh nghi p, ơn v do B qu n lý ã ch ng, tích c c tri n khai th c hi n các d án u tư v i cơ c u u tư a ngành, a lĩnh v c, hình th c u tư linh ho t, ngu n v n u tư a d ng, m r ng s n xu t kinh doanh, t o ra năng l c phát tri n áng k cho doanh nghi p, ơn v và góp ph n tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u và phát tri n b n v ng n n kinh t c a c nư c. Tuy nhiên, công tác qu n lý u tư và xây d ng c a các ơn v nói chung còn m t s b t c p, t n t i: hi u qu u tư c a m t s d án chưa cao; vi c b trí v n và gi i ngân v n u tư cho m t s d án còn g p nhi u khó khăn; m t s ch u tư chưa ch p hành nghiêm túc các quy nh v trình t , th t c trong qu n lý u tư xây d ng, chưa quan tâm úng m c n công tác quy t toán v n u tư cho các d án ã hoàn thành và ưa vào khai thác, s d ng. tri n khai th c hi n Lu t Xây d ng; Ngh quy t s 36/2004/QH11 kỳ h p th 6, Qu c h i Khoá XI v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c; Ngh quy t s 01/2005/NQ-CP ngày 14/01/2005 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u ch o th c hi n k ho ch kinh t xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2005; nh m nâng cao hi u qu u tư, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng; B trư ng B Xây d ng ch th Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng công ty, T ng giám c Công ty m trong mô hình thí i m Công ty m – Công ty con, Giám c các công ty c l p và Th trư ng các ơn v do B Xây d ng qu n lý t ch c th c hi n các n i dung sau: 1. Quán tri t, ph bi n r ng rãi và tri n khai th c hi n nghiêm túc các n i dung c a Lu t Xây d ng, các Ngh nh, Thông tư hư ng d n ư c ban hành kèm theo; Ngh quy t s 36/2004/QH11 kỳ h p th 6, Qu c h i Khoá XI v công tác u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c, ph i coi ây là công vi c tr ng tâm c a ơn v mình trong năm 2005. Ti p t c th c hi n nghiêm túc các Ch th : s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c; s 19/2003/CT-TTg ngày 11/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v t ch c l p quy ho ch xây d ng ô th và qu n lý xây d ng theo quy ho ch; s 05/2004/CT-BXD ngày 16/9/2004 c a B trư ng B Xây d ng v ch n ch nh công tác qu n lý u tư, qu n lý tài chính t i các doanh nghi p nhà nư c do B qu n lý.
  2. 2. Th c hi n rà soát và phê duy t chính th c K ho ch s n xu t kinh doanh và u tư phát tri n năm 2005 c a ơn v , b o m hoàn thành vư t m c K ho ch nh hư ng giai o n 2001-2005 (báo cáo B trư c ngày 15/4/2005); xây d ng nh hư ng chi n lư c phát tri n giai o n 2006-2010 c a ơn v , b o m tăng trư ng, phát tri n n nh, b n v ng (báo cáo B trư c ngày 15/5/2005). 3. Ti p t c rà soát các d án u tư v quy ho ch, k ho ch, trình t th t c, ti n , kh i lư ng (bao g m c hi n v t và giá tr ), ch t lư ng, cân i v n, d báo cung - c u và hi u qu u tư. i v i các d án ang u tư: cân i ngu n v n và t p trung Ny nhanh ti n th c hi n các d án s m ưa vào khai thác, s d ng, c bi t là các d án u tư tr ng i m v xi măng, i n, phát tri n nhà và khu ô th và các d án quan tr ng c a ơn v ; kiên quy t ình ch các d án u tư không có hi u qu ; nghiên c u có th g i c ph n ngay t khi th c hi n u tư i v i m t s d án có nhu c u v n l n. i v i các d án l n g m nhi u d án thành ph n có th v n hành c l p thì nghiên c u, tách thành các d án c l p thu hút nhi u nhà u tư tham gia. i v i các d án ang chuNn b u tư: ph i ch n l c u tư có tr ng i m, b o m có hi u qu , phát huy ư c th m nh, khai thác ư c ti m năng và th hi n lĩnh v c mũi nh n c a ơn v ; rà soát l i v quy ho ch, k thu t, công ngh , th trư ng, kh năng b trí v n u tư cho d án; không quy t nh u tư m i các d án không có hi u qu . Ngư i quy t nh u tư ph i ch u trách nhi m v hi u qu c a d án, c bi t là trư ng h p u tư ra ngoài doanh nghi p, u tư ra nư c ngoài, theo nguyên t c “ngư i quy t nh u tư hoàn toàn ch u trách nhi m cá nhân v hi u qu u tư c a d án”. Rà soát, Ny m nh công tác quy t toán v n u tư: i v i các d án u tư ã hoàn thành và ưa vào khai thác, s d ng t trư c ngày 31/12/2004, các ch u tư ph i hoàn thành vi c quy t toán ngay trong năm 2005. Ch m nh t n ngày 15/5/2005, các T ng công ty, công ty và ơn v thu c B g i báo cáo rà soát các n i dung trên v B . 4. Các C c, V thu c B ph i tăng cư ng rà soát, s a i, b sung các tiêu chuNn, quy chuNn, nh m c kinh t k thu t cho phù h p v i s phát tri n c a khoa h c, công ngh xây d ng, áp ng ư c các n i dung, yêu c u c a công tác qu n lý nhà nư c v xây d ng. Các ch u tư, nhà th u tư v n thi t k , giám sát, nhà th u thi công ph i nghiêm túc tuân th và th c hi n các quy chuNn, tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t hi n hành trong quá trình tri n khai th c hi n d án u tư. 5. Tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a công tác giám sát, ánh giá u tư; t ch c giám sát, ánh giá u tư thư ng xuyên theo quy nh và có báo cáo nh kỳ g i v B . Công tác giám sát, ánh giá u tư ph i ư c coi là m t công vi c thư ng xuyên, quan tr ng, không th thi u trong qu n lý u tư xây d ng.
  3. 6. Th c hi n t t vi c phân c p trong n i b ơn v v qu n lý u tư xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng và c a B ; th c hi n nghiêm túc các ch tài v trách nhi m c a ngư i ra quy t nh u tư; trách nhi m c a ch u tư, tr c ti p là ban qu n lý d án; c a t ch c, cá nhân tư v n thi t k k thu t, tư v n giám sát thi công, nhà th u tham gia xây d ng v ti n , ch t lư ng công trình xây d ng và hi u qu c a d án u tư, c bi t coi tr ng công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Nghiên c u, rà soát, s a i, b sung quy ch n i b c a ơn v v qu n lý u tư xây d ng, qu n lý và s d ng t ai phù h p v i các văn b n quy ph m pháp lu t v u tư xây d ng hi n hành trong t t c các khâu c a quá trình tri n khai d án, bao g m c các d án u tư trong nư c và u tư ra nư c ngoài, t ch trương u tư n giai o n nghi m thu, thanh toán, quy t toán, ưa d án vào khai thác, s d ng. Các ơn v có các d án u tư phát tri n nhà và khu ô th ph i ki m tra, rà soát vi c th c hi n, s a i, b sung ngay các quy nh, quy ch v bán, cho thuê nhà, t có h t ng b o m công khai, minh b ch, sát giá th trư ng; ng th i, ph i giám sát ch t ch , có k ho ch luân chuy n cán b qu n lý d án t i các v trí nh y c m, d x y ra tiêu c c. 7. i v i các d án s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c (bao g m v n u tư phát tri n, chương trình m c tiêu, s nghi p kinh t , khoa h c, ODA, s a ch a thư ng xuyên...): căn c k ho ch v n u tư năm 2005 ã ư c B giao, ch u tư khNn trương t ch c tri n khai theo úng các quy nh hi n hành, xác nh và báo cáo B ti n c th tri n khai d t i m t ng h ng m c công trình s m ưa vào s d ng và ph i ư c qu n lý ch t ch theo úng quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B . i v i các d án quy ho ch xây d ng: Ban Qu n lý d án u tư kh o sát quy ho ch xây d ng, các V ch c năng t ch c rà soát l i th t c, h p ng, ng th i ph i h p v i các S Quy ho ch- Ki n trúc và S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có d án trên a bàn ôn c, h tr ơn v ư c giao th c hi n d án m b o ti n , ch t lư ng th c hi n và ti n gi i ngân các d án. i v i các d án u tư s d ng các ngu n v n khác: các ơn v ch ng xây d ng k ho ch u tư phù h p v i quy ho ch, th trư ng và kh năng th c hi n d án c a ơn v . Các d án u tư c a các doanh nghi p ph i có k ho ch u tư t năm trư c và ph i ư c B ch p thu n v ch trương u tư trư c khi l p d án u tư; sau khi quy t nh u tư ph i báo cáo B theo dõi, giám sát. 8. Th c hi n nghiêm túc trình t , th t c và các quy nh v l a ch n nhà th u i v i các d án u tư; h n ch áp d ng hình th c ch nh th u và u th u h n ch ; nghiêm c m vi c giao th u cho các t ch c tư v n qu n lý d án, thi t k , giám sát và nhà th u xây l p không i u ki n, năng l c theo quy nh c a Lu t Xây d ng; nghiêm c m nhà th u thi t k xây d ng công trình ký h p ng tư v n giám sát v i ch u tư i v i công trình do mình thi t k ; nghiêm c m nhà th u giám sát thi công xây d ng ký h p ng v i nhà th u thi công xây d ng th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng i v i côngtrình do mình giám sát. Ti n hành l p danh sách và công b công khai các t ch c, cá nhân vi ph m Lu t Xây d ng v các ho t ng tư v n và xây l p.
  4. 9. Rà soát, ki n toàn t ch c, b máy làm công tác qu n lý u tư xây d ng; b o m các Ban qu n lý d án có i u ki n, năng l c chuyên môn phù h p v i lo i và c p công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng; l a ch n nh ng cán b có tinh th n trách nhi m, o c và kinh nghi m ngh nghi p b trí làm công tác qu n lý u tư xây d ng; tăng cư ng phân c p, g n li n v i trách nhi m cá nhân c a cán b ch ch t; gi m thi u th t c hành chính trong n i b T ng công ty, ơn v ; ch ng, thư ng xuyên m các l p t p hu n v chuyên môn, nghi p v và giáo d c o c ngh nghi p cho cán b làm công tác qu n lý d án. 10. T p trung ch o, kh c ph c tri t tình tr ng n ng trong u tư xây d ng; không ư c giao, nh n th u thi công các công trình chưa ch c ch n v ngu n v n; tích c c thu h i v n i v i các công trình ã thi công xong nhưng chưa ư c thanh toán, còn t n ng t trư c n nay; có bi n pháp c th x lý i v i t ng kho n n ng, xác nh rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân trong vi c x y ra tình tr ng n ng trong u tư xây d ng c a ơn v mình. 11. L p k ho ch và th c hi n nghiêm túc, thư ng xuyên ngay t u năm vi c thanh tra, ki m tra, t ki m tra, giám sát u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai, bao g m các d án u tư trong nư c và u tư ra nư c ngoài, các d án do ơn v góp v n u tư, các d án liên doanh, h p danh ho c các d án c a các ơn v ã c ph n hoá có ph n v n c a Nhà nư c, c a doanh nghi p tham gia; ki m tra vi c th c hi n các h p ng giao nh n th u, h p ng kinh doanh nhà, t có h t ng thu c các d án u tư phát tri n nhà và khu ô th (k c các d án do ơn v làm ch u tư và các d án do ơn v nh n th u); kiên quy t ch ng th t thoát, tiêu c c trong t t c các khâu u tư xây d ng; Ti p t c quán tri t và tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch s 03/2002/TTLT-BXD- BCA ngày 30/5/2002 c a Liên B Xây d ng – B Công an v ph i h p công tác b o v an ninh chính tr và tr t t an toàn các cơ quan, ơn v c a B Xây d ng. 12. T ch c tri n khai th c hi n. Năm 2005 là năm “Nâng cao hi u qu u tư, ch ng th t thoát, lãng phí, u tư dàn tr i, n ng v n u tư xây d ng cơ b n”, B Xây d ng yêu c u các ơn v do B qu n lý ph i gương m u, i u trong vi c nâng cao ch t lư ng công trình, ch ng th t thoát, lãng phí trong u tư xây d ng, qu n lý và s d ng t ai theo tinh th n Ngh quy t c a Qu c h i, Ngh quy t c a Chính ph , các Ch th c a Th tư ng Chính ph và B trư ng B Xây d ng. Giao V K ho ch - Th ng kê ch trì, ph i h p v i các C c, V , Thanh tra xây d ng theo ch c năng ư c giao, hư ng d n, ôn c, ki m tra và t ng h p tình hình báo cáo Lãnh o B k t qu th c hi n Ch th c a B trư ng. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c các T ng công ty, T ng giám c Công ty m trong mô hình thí i m Công ty m – Công ty con, Giám c các công ty c l p và Th trư ng các ơn v do B qu n lý ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./.
  5. B TRƯ NG B XÂY D NG Nơi nh n: - Ban Bí thư TW ng ( báo cáo); - U ban TV Qu c h i ( báo cáo); - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - TTTW 6 (2) ( báo cáo); - UBKTTW ( báo cáo); Nguy n H ng Quân - Ban N i chính TW ( báo cáo); - B Công an; - Thanh tra Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v thu c B và TCT Xi măng VN; - Các S : Xây d ng, QHKT, GTCC; - Công báo; - Lưu VP, KHTK.
Đồng bộ tài khoản