Chỉ thị số 02/2005/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2005/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2005/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2005/CT-UB Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Công i n s 12-BNN/C ngày 21/12/2004 v vi c “tri n khai c p bách công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m” c a Trư ng Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m ã ch rõ: d ch cúm gia c m có xu hư ng tái phát và ang x y ra 06 t nh Mi n Tây Nam b (B c Liêu, Long An, Trà Vinh, H u Giang, Bình Phư c và Thành ph C n Thơ). Hi n nay, trong i u ki n th i ti t thay i, nh t là nhi t xu ng th p, thu n l i cho vi rút cúm gia c m phát tri n. Bên c nh ó T t Nguyên án t d u ang n g n, vi c v n chuy n, buôn bán và ch bi n gia c m, s n phNm gia c m tăng m nh, ó là m t trong nh ng nguyên nhân d lây lan d ch b nh ra di n r ng, nh hư ng n vi c chăn nuôi, giá c sinh ho t và s c kh e tính m ng c a nhân dân. th c hi n nghiêm túc Công i n s 12 BNN /C và ch ng phòng ch ng d ch cúm gia c m có hi u qu , b o m s c kh e cho nhân dân vui tươi ón t t, UBND Thành ph Hà N i giao trách nhi m cho các ngành, các c p nhi m v sau: 1/. Giám c s Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i các Qu n, Huy n và các ngành Công an, Thương m i, .. thành l p các ch t ki m d ch t m th i (t 01/01/2005 n 28/2/2005) trên t t c các tr ư ng chính, các ch u m i và các ch l n t i các qu n, huy n ngăn ch n, ki m soát ch t ch không cho v n chuy n gia c m b nh vào a bàn Hà N i; tiêu c t t c s gia c m v n chuy n vào a bàn Hà N i. - Ch o Chi c c Thú y Hà N i l p k ho ch phòng ch ng cúm gia c m trên a bàn Hà N i; ph i h p v i các qu n, huy n tăng cư ng ki m tra giám sát d ch b nh t t c các h chăn nuôi và các cơ s chăn nuôi gia c m, các d ch cũ, phát di n d ch b nh và x lý k p th i không d ch b nh lây lan. 2/. Ch t ch UBND các qu n, huy n c ng c Ban Ch o phòng ch ng d ch cúm gia c m, th ng nh t phân công a bàn ph trách và nhi m v c a các thành viên trong Ban ch o, ng th i t ch c các oàn công tác g m cán b chính quy n, các oàn th qu n chúng và cán b thú y, t ch c ki m tra, giám sát d ch b nh n thôn, xóm. Th c hi n m t t phun thu c tiêu c t i các cơ s chăn nuôi trên toàn Thành ph , các ch có bán gia c m và chuNn b hóa ch t phun tiêu c t i các tr m ki m soát. Tri t ch p hành ch o c a cơ quan Thú y v chuyên môn và cung c p nhân l c th c hi n công tác phòng d ch và tiêu h y gia c m n u có d ch xNy ra. Không d ch lây lan sang các a bàn khác trong xã ho c trong huy n.
  2. Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n, ph bi n ki n th c cho nhân dân hi u bi t v b nh gia c m ch ng phòng ch ng d ch; khi phát hi n d ch ph i báo cáo ngay cho chính quy n a phương và thú y cơ s , c bi t không ư c bán ch y, không ư c mua gia c m v nuôi cũng như làm th c phNm khi ã ư c cán b thú y thông báo vùng có d ch. Vi c thông tin v tình hình d ch b nh ph i k p th i, chính xác, tránh gây hoang mang trong dân làm nh hư ng t i giá c th trư ng và l i ích c a ngư i chăn nuôi. - Ch o các cơ s chăn nuôi và nhân dân Ny m nh công tác nuôi dư ng chăm sóc àn gia c m và v sinh chu ng tr i t t. 3/. Giám c các S Tài chính, K ho ch u tư có trách nhi m th ng nh t v i S Nông nghi p và PTNT xu t áp ng k p th i kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. UBND Thành ph yêu c u các ngành liên quan, các c p chính quy n Qu n, Huy n rút kinh nghi m v công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m trư c ây, khNn trương nghiêm túc t ch c th c hi n Ch th này. Giao s Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c các qu n, huy n t ng h p k t qu th c hi n và báo cáo thư ng xuyên v UBND Thành ph . /. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản