Chỉ thị số 03/1999/CT-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/1999/CT-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/1999/CT-TTG về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/1999/CT-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1999 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I CÁC HO T NG KH O SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT, S I VÀ N O VÉT K T H P T N THU CÁT, S I LÒNG SÔNG Trong th i gian qua, vi c khai thác cát, s i và n o vét k t h p t n thu cát, s i lòng sông nói chung và nh t là d c các sông Sài Gòn, sông ng Nai, sông Ti n, sông H u, sông Vàm C , sông H ng, sông Lô, sông áy và h th ng sông Thái Bình ã mang l i nhi u l i ích như áp ng nhu c u th trư ng v t li u xây d ng, gi i quy t vi c làm, t o thu nh p cho ngư i lao ng, khơi thông lu ng l ch. Tuy nhiên, nhi u t ch c, cá nhân ti n hành khai thác trái phép ho c l i d ng vi c n o vét k t h p t n thu khai thác cát, s i ã d n n tình hình là: tranh mua, tranh bán, gây m t tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a và tr t t xã h i, tác ng x u n môi trư ng, môi sinh, Nhà nư c th t thu thu ; m t s nơi ã x y ra trư ng h p tranh ch p a bàn khai thác và ch ng l i ngư i thi hành công v . Ho t ng khai thác, n o vét k t h p t n thu cát, s i nhi u nơi ã làm thay i dòng ch y, gây s t l , xói mòn b sông, e d a s an toàn c a ê, kè, c ng. Nhi u phương ti n khai thác cát, s i và v n t i thu không ăng ký, ăng ki m; nhi u ch phương ti n không có b ng lái. T i m t s a phương, vi c c p gi y phép khai thác cát, s i lòng sông các khu v c chưa ư c thăm dò, chưa có báo cáo ánh giá tác ng t i dòng ch y, ê i u và môi trư ng ư c c p có thNm quy n phê duy t di n ra khá ph bi n, vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t. Nguyên nhân c a tình tr ng này là do các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các c p chưa làm h t trách nhi m c a mình, chưa tuyên truy n, ph bi n, giáo d c sâu r ng pháp lu t trong nhân dân; th t c hành chính trong vi c c p phép còn rư m rà; vi c phân công, phân c p qu n lý nhà nư c chưa rành m ch, c bi t là thi u s ph i h p ch t ch gi a các cơ quan ch c năng trong vi c qu n lý ho t ng này. nhanh chóng kh c ph c tình tr ng nói trên, tăng cư ng qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, Th tư ng Chính ph ch th : 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ki m tra th c tr ng khai thác cát, s i lòng sông; ình ch x lý các ho t ng kh o sát, thăm dò, khai thác cát, s i trái phép; ng th i thu h i ngay các gi y phép khai thác cát, s i ã c p t i nh ng khu v c chưa có báo cáo thăm dò a ch t và báo cáo ánh giá tác ng t i dòng ch y, ê i u và môi trư ng ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; l c lư ng c nh sát k t h p v i thanh tra giao thông ư ng thu , y ban nhân dân các a phương và các cơ quan liên quan ki m tra, x lý các phương ti n và ch phương ti n
  2. khai thác, v n chuy n cát, s i vi ph m các qui nh c a pháp lu t; hoàn thành các công vi c nêu trên và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trư c ngày 31 tháng 3 năm 1999. 2. Trên cơ s tài li u a ch t v khoáng s n hi n có và căn c th c tr ng tình hình khai thác cát, s i lòng sông a phương, B Công nghi p ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c l p quy ho ch v kh o sát, thăm dò, khai thác và s d ng tài nguyên cát, s i lòng sông. Giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c thNm nh và phê duy t các quy ho ch nói trên. 3. Vi c c p gi y phép kh o sát, thăm dò, khai thác cát, s i lòng sông ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t trên cơ s quy ho ch t ng th ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Ho t ng kh o sát, thăm dò, khai thác cát, s i nh ng nơi có công trình qu c phòng và khu quân s ph i ư c s ng ý c a B Qu c phòng trư c khi c p gi y phép. 4. B Công nghi p hư ng d n y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch n ch nh vi c c p phép, qu n lý các cá nhân, h gia ình khai thác cát, s i lòng sông; qui nh c th vi c l p qui ho ch và kh o sát, thăm dò, khai thác cát, s i lòng sông i v i các khu v c thu c ranh gi i hai hay nhi u t nh. 5. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c l p và t ch c thNm nh, phê duy t qui ho ch t ng th và các k ho ch n o vét b n c ng, khơi thông lu ng l ch, i u ch nh dòng ch y b o v ê i u có kèm theo d ki n kh i lư ng cát, s i s thu h i theo t ng án và k ho ch tri n khai hàng năm. B Giao thông v n t i ch c p gi y phép n o vét b n c ng, lòng sông trên cơ s quy ho ch, k ho ch n o vét ã ư c phê duy t, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a ho t ng n o vét ã ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê chuNn và s tho thu n b ng văn b n v các v n liên quan n trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p, B Khoa h c, Công Ngh và Môi trư ng và u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có công trình n o vét. D án khu v c n o vét có k t h p t n thu cát, s i trong ranh gi i m t t nh thì ph i ăng ký kh i lư ng t i S Công nghi p c a t nh. N u d án thu c ranh gi i hai hay nhi u t nh thì ph i ăng ký kh i lư ng t i C c a ch t và Khoáng s n B Công nghi p và t i các S Công nghi p có liên quan. 6. B Công nghi p cùng u ban nhân dân các a phương t ch c tuyên truy n, giáo d c trong nhân dân pháp lu t v các ho t ng kh o sát, thăm dò, khai thác cát, s i và n o vét k t h p t n thu cát, s i lòng sông. 7. Các cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n, môi trư ng, an toàn giao thông, an toàn ê i u và thoát lũ c a Trung ương và a phương ph i thư ng xuyên, nh kỳ
  3. thanh tra, ki m tra các ho t ng kh o sát, thăm dò, khai thác, n o vét k t h p t n thu cát, s i lòng sông và x lý các hành vi vi ph m. Khi c n thi t, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p oàn ki m tra liên ngành: Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Qu n lý ư ng sông, Phòng ch ng l t bão và qu n lý ê i u, Công an, Tài chính, Thu v ki m tra và x lý vi ph m. N u ph m vi ki m tra thu c hai hay nhi u t nh thì B Công nghi p ch trì oàn ki m tra liên ngành có s tham gia c a i di n y ban nhân dân các t nh có liên quan; trư ng h p ki m tra n o vét có k t h p t n thu thì do B Giao thông v n t i ch trì. Kinh phí ho t ng c a các oàn ki m tra liên ngành tính trong d toán chi qu n lý nhà nư c hàng năm c a các ơn v , do ngân sách nhà nư c b o m. Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương t ch c th c hi n Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c, các cơ quan k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph . Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản