Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p - T do - H nh phúc HUY N HÓC MÔN ------- ----- S : 04/2008/CT- Hóc Môn, ngày 09 tháng 6 năm 2008 UBND CH THN V PH I H P TH C HI N CHÍNH SÁCH B O HI M XÃ H I - B O HI M Y T TRÊN NA BÀN HUY N - Trong th i gian v a qua, các cơ quan ch c năng ã tích c c ph i h p v i B o hi m Xã h i huy n Hóc Môn trong vi c th c hi n ch , chính sách b o hi m xã h i - b o hi m y t t k t qu t t. - Tuy nhiên, trong th c t v n x y ra tình tr ng vi c th c hi n các ch , chính sách b o hi m xã h i, b o hi m y t t i m t s doanh nghi p (t p trung ngoài qu c doanh) chưa t t, m t s doanh nghi p không ăng ký trích n p b o hi m xã h i - b o hi m y t cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p, khai gi m s lao ng, gi m qu ti n lương gi m nghĩa v n p b o hi m xã h i; th m chí có doanh nghi p c tình né tránh n p b o hi m xã h i, b o hi m y t nhưng v n tính toán vào chi phí… Vì v y, không nh ng nh hư ng nghiêm tr ng n quy n l i ngư i lao ng mà còn gây khó khăn cho vi c tính thu ; ki m tra; ki m toán tài chính t i các ơn v . - k p th i kh c ph c tình tr ng trên và nh m tăng cư ng hơn n a vi c th c hi n các chính sách b o hi m xã h i - b o hi m y t trên a bàn huy n theo tinh th n Ch th s 37/CT-UB-NCVX ngày 12 tháng 11 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v vi c tăng cư ng th c hi n các ch b o hi m xã h i và Công văn s 624/UBND- VX ngày 25 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch s 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007, y ban nhân dân huy n Hóc Môn ch th như sau: 1. i v i B o hi m Xã h i huy n Hóc Môn: - Ti p t c ph i h p các ngành có liên quan như: Liên oàn Lao ng, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, ài Truy n thanh Hóc Môn Ny m nh công tác tuyên truy n t t c các cơ quan ơn v trong khu v c hành chính s nghi p, các doanh nghi p ngoài qu c doanh, doanh nghi p tư nhân, ngư i lao ng và nhân dân trên a bàn huy n quán tri t, th c hi n y ch chính sách b o hi m xã h i - b o hi m y t c a ng, Nhà nư c. - Hư ng d n c th và y các th t c b o hi m xã h i - b o hi m y t cho các ơn v s d ng lao ng th c hi n t ch c chi tr lương hưu, tr c p b o hi m xã h i, thanh toán chi phí khám ch a b nh theo ch b o hi m y t … k p th i và úng quy nh.
  2. - Ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n tăng cư ng công tác ki m tra, ngh x lý các ơn v s d ng lao ng vi ph m chính sách, pháp lu t v b o hi m xã h i - b o hi m y t ngay t quý II/2008. - Hàng quý, B o hi m Xã h i huy n Hóc Môn l p phi u trao i thông tin cho Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n nh ng cơ quan, ơn v c tình né tránh, th c hi n ch m tr ch trích n p b o hi m xã h i - b o hi m y t i v i ngư i lao ng, tham mưu y ban nhân dân huy n có k ho ch ki m tra i v i các doanh nghi p vi ph m pháp lu t lao ng. - Tham mưu Thư ng tr c y ban nhân dân huy n so n th o các văn b n ch o th c hi n chính sách b o hi m xã h i - b o hi m y t trên a bàn huy n; tham mưu y ban nhân dân huy n thành l p Ban Ch o th c hi n b o hi m y t t nguy n và ch o y ban nhân dân các xã, th tr n c ngư i làm i lý thu b o hi m y t t nguy n cho nhân dân t i a phương; báo cáo công tác nh kỳ ho c t xu t trong các kỳ h p giao ban c a y ban nhân dân huy n ho c các kỳ h p H i ng nhân dân huy n. 2. Phòng N i v huy n: Ph i h p v i B o hi m Xã h i huy n Hóc Môn rà soát và ch t l i danh sách cán b xã, th tr n tham gia b o hi m xã h i. 3. Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n: - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c thi hành Lu t Lao ng, th c hi n các ch b o hi m xã h i - b o hi m y t i v i ngư i lao ng, nh t là khu v c kinh t ngoài qu c doanh trên a bàn huy n Hóc Môn, k p th i phát hi n nh ng sai ph m và có bi n pháp ngh y ban nhân dân huy n x ph t các ơn v sai ph m theo quy nh c a Chính ph . - Ph i h p v i Liên oàn Lao ng huy n và các ơn v có liên quan tăng cư ng hư ng d n, ki m tra vi c ăng ký s d ng lao ng, ký h p ng lao ng, qu ti n lương và th c hi n ti n lương i v i các doanh nghi p, ngăn ch n vi c ký h p ng ng n h n sai quy nh, ghi h p ng lao ng sai th c t gi m phí n p b o hi m xã h i - b o hi m y t . - Hàng quý, l p phi u trao i thông tin cho cơ quan B o hi m Xã h i v s ơn v và lao ng ăng ký s d ng lao ng m i phát sinh trong quý, trên cơ s ó B o hi m Xã h i i chi u danh sách, n u trong s ơn v này chưa ti n hành ăng ký tham gia b o hi m xã h i - b o hi m y t , B o hi m Xã h i c cán b n t n ơn v nh c nh bu c th c hi n ch b o hi m xã h i - b o hi m y t cho ngư i lao ng. 4. Phòng Kinh t huy n: Hàng quý, Phòng Kinh t huy n cung c p cho B o hi m Xã h i huy n Hóc Môn danh sách các doanh nghi p, cơ s s n xu t tư nhân m i phát sinh B o hi m Xã h i huy n Hóc Môn m r ng i tư ng thu b o hi m xã h i - b o hi m y t theo quy nh t i Lu t B o hi m xã h i, Ngh nh s 152/2006/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c.
  3. 5. Chi c c Thu huy n: - Trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thu , cơ quan thu nh c nh các ơn v th c hi n trích n p b o hi m xã h i. - i v i nh ng doanh nghi p có văn b n t m d ng n p b o hi m xã h i - b o hi m y t do ơn v ph i t m d ng ho t ng, cơ quan thu có trách nhi m xem xét, xác nh n th i gian ơn v ph i t m d ng ho t ng. Trên cơ s ó, cơ quan B o hi m Xã h i huy n s t m hoãn thu b o hi m xã h i - b o hi m y t . 6. Liên oàn Lao ng huy n: - Tăng cư ng công tác tuyên truy n sâu r ng trong công nhân, viên ch c và ngư i lao ng hi u ư c quy n l i và nghĩa v c a mình v ch b o hi m xã h i - b o hi m y t , v h p ng lao ng, các quy nh l p s b o hi m xã h i, th b o hi m y t cũng như th t c h sơ hư ng tr c p b o hi m xã h i. - Ch o Công oàn cơ s th c hi n ch c năng giám sát vi c thu 5% b o hi m xã h i, 1% b o hi m y t trên ti n lương c a ngư i lao ng và chi tr các ch m au, thai s n, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, thanh toán chi phí khám ch a b nh b o hi m y t … c a doanh nghi p, b o m l p h sơ úng th i gian và úng ch theo quy nh. - Ph i h p và tham gia gi i quy t các ơn khi u n i, t cáo và các tranh ch p v b o hi m xã h i, b o hi m y t , h p ng lao ng, ti n lương, ti n thư ng… 7. B nh vi n huy n Hóc Môn: - B nh vi n Hóc Môn, các Tr m Y t xã, th tr n khám ch a b nh c p phi u ch ng nh n ngh m theo thNm quy n ngư i lao ng thanh toán tr c p m au, thai s n úng quy nh, th t c nhanh g n, thu n ti n cho ngư i lao ng. - B nh vi n Hóc Môn t ch c khám ch a b nh và i u tr cho ngư i có th b o hi m y t theo ch hi n hành. 8. Phòng Giáo d c và ào t o: ch o các trư ng h c ch ng t ch c cho h c sinh mua y b o hi m y t có ngu n kinh phí cho ho t ng y t h c ư ng và chăm sóc s c kh e ban u cũng như chăm lo s c kh e toàn di n cho h c sinh, th c hi n k t năm h c 2008 - 2009. 9. y ban nhân dân các xã và th tr n: - Ki m tra, giám sát các i lý th c hi n chi tr lương hưu, tr c p b o hi m xã h i k p th i, thanh toán úng h n; m s sách theo dõi và qu n lý ch t ch kinh phí b o hi m xã h i, không x y ra trư ng h p gây th t thoát công qu . - Ch n và c ngư i làm i lý thu b o hi m y t t nguy n nhân dân. Ph i h p tri n khai th c hi n chính sách b o hi m y t t nguy n nhân dân trên a bàn. Ch th này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Ti n
Đồng bộ tài khoản