Chỉ thị số 05/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB về biện pháp chủ động chống dịch bệnh cúm gà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05/2004/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2004 CH THN V BI N PHÁP CH NG CH NG DNCH B NH CÚM GÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Hi n nay, b nh cúm gà t i m t s t nh mi n B c và m t s t nh ng b ng sông C u Long ang x y ra d ch lan r ng có th tr thành v n y t nh hư ng nghiêm tr ng n s c kh e c ng ng. y ban nhân dân thành ph ã ch o các ngành k p th i ph i h p v i các a phương t ch c l c lư ng ki m soát, ngăn ch n d ch b nh xâm nh p t vòng ngoài b ng bi n pháp x lý thiêu h y t t c s gà m c b nh xu t phát t vùng có d ch và tr n tránh ki m d ch thú y, nhưng tình tr ng bán ch y gà b nh t các t nh lân c n v thành ph H Chí Minh v n còn ti p t c tăng; do ó có r t nhi u kh năng d ch b nh s xâm nh p và lây lan vào thành ph . Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph và Công i n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s 01 BNN/C ngày 14 tháng 01 năm 2004 v ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph th c hi n khNn c p, nghiêm ng t các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gà; y ban nhân dân thành ph ch o như sau : Yêu c u Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ph i nhanh chóng chuy n sang tr ng thái ch ng d p d ch không ch có d ch x y ra; th c hi n khNn trương các bi n pháp ch ng ch ng d ch b nh cúm gà trên a bàn thành ph , như sau : 1. Giao cho Chi c c Qu n lý Th trư ng thành ph ch trì, ph i h p và có k ho ch v i Công an, Quân i, Chi c c thú y th c hi n vi c ch t ch n (c nh và lưu ng) t i t t c ngõ ra vào thành ph b t bu c th c hi n nguyên t c “N i b t xu t, ngo i b t nh p” i v i gà, v t, ng ng, chim và s n phNm c a chúng (tr s n phNm óng h p h p pháp). Các ngành ch c năng (S Thương m i, S Y t ) ph i k p th i thông báo ch o c a y ban nhân dân thành ph t m th i không cho lưu thông, mua bán gà, v t, ng ng, chim s ng và làm th t s n t i các ch cho n khi có thông báo nguy cơ lây lan b nh d ch cúm gà ã k t thúc. 2. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n Th c, qu n 9, C Chi, Hóc Môn, qu n 12, Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè ch trì, ph i h p và theo s hư ng d n c a Chi c c Thú y, S Y t , S Tài nguyên và Môi trư ng khNn trương th c hi n bi n pháp ch ng tiêu h y nhanh àn gà t i các vùng ang có nguy cơ nhi m, b c phát d ch ti p giáp khu v c các t nh ang có d ch. y ban nhân dân thành ph s h tr kinh phí cho ngư i nuôi gà, v t, ng ng (còn s ng) 15.000 ng/con t chôn, tiêu h y theo hư ng d n c a Chính quy n các phư ng - xã, th tr n, k t ngày Ch th ban
  2. hành. Sau 4 ngày v n ng th c hi n vi c tiêu h y, nh ng h ch p thu n t tiêu h y gà,v t, ng ng sau th i gian này ch ư c h tr 10.000 ng/con. Sau 8 ngày ban hành Ch th này nh ng h c tình không th c hi n vi c t tiêu h y gà, v t, ng ng s ng (b b nh ho c chưa b b nh) thì Chính quy n phư ng - xã, th tr n và qu n - huy n có bi n pháp cư ng ch b t bu c tiêu h y và ch ư c h tr 5.000 ng/con. Các h gia ình và ơn v chăn nuôi gà, v t, ng ng b nh lây lan d ch b nh, gây h u qu cho khu v c lân c n thì s không ư c h tr kinh phí mà s b truy c u trách nhi m hình s tùy theo h u qu gây ra. Các qu n - huy n khác c n thư ng xuyên theo dõi tình hình b nh d ch gà, v t, ng ng a phương mình, khi phát hi n có d u hi u b nh d ch ph i báo cáo ngay Chi c c Thú y và y ban nhân dân thành ph , ng th i ti n hành ngay các bi n pháp ã nêu trên. 3. Giao S Tài chính có trách nhi m d trù kinh phí, phân b kinh phí tr c ti p ph c v công tác phòng ch ng d ch, chính sách h tr tiêu h y và hư ng d n th t c c p phát và quy t tóan. 4. Chi c c Thú y ch trì, ph i h p v i S Y t , S Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n b ng văn b n cho các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n v cách t ch c t tiêu h y c a các h nuôi và ơn v chăn nuôi, m b o an toàn, v sinh, ti t ki m. 5. Th trư ng các ngành Thú y, Môi trư ng, Y t , Công an huy ng t ng l c ph i h p x lý tiêu h y toàn b s gà, v t, ng ng m c b nh, ch t, s gà ang nuôi trong vùng b uy hi p tr c ti p ph i cư ng ch tiêu h y. 6. S Y t tri n khai nhanh các phương án giám sát s c kh e c ng ng, k p th i có nh ng khuy n cáo cho nhân dân bi n pháp phòng tránh d ch cúm gà có hi u qu . 7. S Thương m i ch o, hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n Ch th n y trong lưu thông, kinh doanh cho n khi có thông báo nguy cơ lây lan b nh d ch cúm gà ã k t thúc. 8. Trong th i gian t ch c d p t t d ch, vi c t ch c v n chuy n, x lý ư c nhanh, cho phép Chi c c Thú y và Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph ư c g n èn tín hi u khi di chuy n làm nhi m v . 9. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo k p th i và nhi u l n các gi i pháp do y ban nhân dân thành ph ch o trên ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph và các Báo trên a bàn thành ph bà con ch ng ph i h p th c hi n và b o v an toàn s c kh e, tính m ng c a nhân dân. Yêu c u Th trư ng các s - ngành thành ph và các oàn th thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c th c hi n nghiêm túc, khNn trương Ch th này và báo cáo tình hình hàng ngày v Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban ch o phòng ch ng d ch b nh gia c m, th y c m thành ph k p th i x lý các khó khăn vư ng m c./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT.CH TNCH - B Nông nghi p và PTNT. - TT/TU, TT. H ND/TP, TT/UB. PHÓ CH TNCH - y ban MTTQ TP và các oàn th TP. - Các s - ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n - huy n - T ng Công ty Nông nghi p SG - T ng Công ty Thương M i SG. - VPH -UB :CPVP. - Các t NCTH. Mai Qu c Bình - Lưu (CNN/ ).
Đồng bộ tài khoản