Chỉ thị số 05/2007/CT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
120
lượt xem
22
download

Chỉ thị số 05/2007/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2007/CT-BYT về việc tăng cường công tác y, dược học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2007/CT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 05/2007/CT-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2007 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC Y, DƯ C H C C TRUY N Th i gian qua công tác y dư c h c c truy n (YDHCT) ã t ư c m t s k t qu t t: M ng lư i khám, ch a b nh b ng Y h c c truy n (YHCT) ư c m r ng: 51/64 t nh, thành ph tr c thu c trung ương có b nh vi n YHCT; kho ng 93% b nh vi n a khoa có khoa ho c t YHCT; 58,8% s tr m y t xã, phư ng có ho t ng khám, ch a b nh b ng YHCT; ch tiêu tuy n sinh trung h c, cao ng, i h c và sau i h c v YHCT ư c tăng cư ng; các cơ s khám, ch a b nh b ng YHCT ư c u tư nâng c p v cơ s h t ng, trang thi t b và trình chuyên môn, s ngư i b nh n khám và i u tr b ng YHCT ngày càng tăng; thu c YHCT lưu hành trên th trư ng ngày càng nhi u, ch t lư ng t t hơn, t ng bư c áp ng ư c nhu c u phòng và ch a b nh b ng YHCT c a nhân dân; công tác nghiên c u ng d ng YDHCT và nghiên c u k t h p v i y dư c h c hi n i (YDHH ) ư c quan tâm, nhi u tài nghiên c u ã ư c ng d ng r ng rãi; h p tác qu c t trong lĩnh v c YDHCT ư c m r ng. Tuy nhiên, vi c tri n khai các ho t ng v YDHCT còn m t s t n t i: H th ng t ch c khám, ch a b nh b ng YHCT chưa ng b , 13 t nh chưa có b nh vi n YHCT; 41,2% s tr m y t xã, phư ng chưa có ho t ng khám, ch a b nh b ng YHCT; ch t lư ng khám, ch a b nh và ch t lư ng dư c li u chưa th t t t; i ngũ cán b YDHCT chuyên sâu và cán b YDHCT cho c ng ng còn thi u; vi c k t h p YDHCT v i YDHH chưa th c s có hi u qu nên chưa phát huy ư c ti m năng c a YDHCT ph c v cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. tri n khai có hi u qu Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t “Chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n n năm 2010” và kh c ph c nh ng t n t i trên, B trư ng B Y t yêu c u lãnh o các v , c c có liên quan; Th trư ng các ơn v tr c thu c B ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S Y t t nh) khNn trương th c hi n m t s công vi c tr ng tâm sau: 1. V xây d ng m ng lư i a. S Y t t nh b trí cán b có trình i h c v YHCT chuyên trách theo dõi công tác YDHCT, tham mưu cho y ban nhân dân t nh ti n t i thành l p Phòng qu n lý YDHCT; Phòng Y t qu n, huy n, th xã (sau ây g i chung là huy n) có cán b theo dõi công tác YDHCT. b. Các t nh chưa có b nh vi n YHCT, S Y t t nh khNn trương xây d ng án thành l p b nh vi n trình y ban nhân dân t nh phê duy t.
  2. c. Các b nh vi n Y h c hi n i (YHH ) t trung ương n a phương ph i c ng c , thành l p khoa YHCT theo quy nh t i Thông tư s 02/1997/TT-BYT ngày 28/02/1997 c a B trư ng B Y t hư ng d n ch c năng, nhi m v và t ch c khoa YHCT trong b nh vi n YHH . d. Tr m Y t xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là tr m y t xã) có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT do m t th y thu c có trình y s YHCT ho c lương y c a tr m ph trách. 2. V t o ngu n nhân l c y dư c h c c truy n a. V Khoa h c và ào t o ch trì, ph i h p v i V T ch c Cán b và V Y h c c truy n t ng h p nhu c u cán b YHCT xây d ng k ho ch ào t o ngu n nhân l c YHCT. b. Các trư ng i h c, cao ng và trung h c Y, Dư c ph i h p ch t ch v i b nh vi n YHCT c ng c b môn YHCT tăng cư ng năng l c ào t o cán b YHCT. c. S Y t t nh xây d ng k ho ch và ch o t ch c th c hi n vi c ào t o, b i dư ng chuyên môn cho i ngũ cán b y t c a a phương, nâng cao trình YHCT cho cán b YHH và trình YHH cho cán b YHCT th c hi n có hi u qu vi c ng d ng YHCT và k t h p YHCT v i YHH trong chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân. d. V Khoa h c và ào t o làm u m i xu t v i B Giáo d c và ào t o m các mã ngành ào t o các b c, ngành h c thu c YDHCT theo Lu t giáo d c. Ch o các sơ s ào t o hoàn thi n giáo trình, chương trình cho các b c h c, ngành h c thu c lĩnh v c y dư c h c c truy n và ào t o liên t c cho cán b y t , bao g m c lương y. 3. V nâng cao ch t lư ng i u tr a. V Y h c c truy n làm u m i ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và trình lãnh o B ban hành các quy trình k thu t chuyên môn v YDHCT, k t h p YHCT v i YHH ; danh m c thu c YHCT ch y u; danh m c trang thi t b chuyên môn k thu t c a b nh vi n YHCT, khoa YHCT trong b nh vi n YHH , b ph n YHCT trong tr m y t xã; b. S Y t t nh ch trì, ph i h p v i các ban, ngành c a a phương báo cáo H i ng nhân dân, UBND c p t nh tăng cư ng u tư v cơ s v t ch t, trang thi t b và nhân l c, ph n u n năm 2010 b nh vi n YHCT t b nh vi n a khoa YHCT h ng hai. 4. V phát tri n dư c li u và s n xu t thu c ông y a. V Y h c c truy n làm u m i ph i h p v i C c qu n lý Dư c Vi t Nam t ch c nghiên c u s a i, b sung quy ch qu n lý thu c ông y; Quy trình bào ch chuNn các lo i dư c li u và quy trình s n xu t các lo i thu c t dư c li u thư ng dùng trình lãnh o B ban hành; b. Vi n Dư c li u nghiên c u, xu t v i B Y t k ho ch phát tri n công nghi p ch bi n và s n xu t thu c có ngu n g c t dư c li u theo các n i dung quy nh t i
  3. Quy t nh s 43/2007/Q -TTg ngày 29/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “Phát tri n công nghi p Dư c và xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam giai o n 2007 – 2015 và t m nhìn n năm 2020”; c. S Y t t nh ki m tra, hư ng d n các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c ch s n xu t, kinh doanh nh ng thu c ông y ã ư c B Y t cho phép lưu hành; t ch c phát tri n dư c li u theo hư ng b n v ng, chú tr ng tr ng nh ng lo i dư c li u là th m nh c a a phương, áp ng nhu c u s d ng trong nư c và xu t khNu; d. Các cơ s s n xu t, kinh doanh dư c li u và thu c t dư c li u c n ti p t c c ng c cơ s v t ch t, chú tr ng hi n i hóa trang thi t b , i m i công ngh nh m t ng bư c th c hi n l trình th c hành t t s n xu t thu c t dư c li u. 5. V công tác qu n lý hành ngh y, dư c c truy n a. S Y t t nh hư ng d n, t o i u ki n thu n l i cho nh ng th y thu c YDHCT có tiêu chuNn và i u ki n quy nh ư c tham gia hành ngh YDHCT theo quy nh hi n hành; b. Sơ Y t t nh tăng cư ng qu n lý các cơ s hành ngh YDHCT tư nhân theo úng quy nh hi n hành. 6. V công tác nghiên c u khoa h c Các ơn v c n tăng cư ng công tác nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p YDHCT v i YDHH nh m tìm ra bài thu c, phương pháp phòng, ch a b nh có hi u qu nh t ph c p cho các cơ s ng d ng. S Y t t nh ch trì và ph i h p v i S Khoa h c Công ngh nghiên c u, báo cáo c p có thNm quy n tăng cư ng u tư ngân sách th c hi n các tài nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c YDHCT t i a phương. 7. V công tác thanh tra, ki m tra Thanh tra B Y t ph i h p v i các V , C c có liên quan và S Y t các t nh tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c trong lĩnh v c YDHCT và vi c th c hi n các quy ch chuyên môn; x lý nghiêm nh ng vi ph m theo quy nh hi n hành. 8. V u tư a. Hàng năm các ơn v có liên quan xây d ng k ho ch ngân sách cho lĩnh v c YDHCT trình c p có thNm quy n phê duy t, m b o nhu c u cho các ho t ng YDHCT; b. Huy ng và s d ng có hi u qu ngu n v n t ngân sách Nhà nư c, các ngu n v n h p tác song phương, a phương, các ngu n vi n tr và các ngu n kinh phí khác cho ho t ng YDHCT.
  4. 9. V công tác h p tác qu c t : Tăng cư ng h p tác v i các nư c trên th gi i, c bi t các nư c trong khu v c có n n YDHCT phát tri n trong lĩnh v c khám, ch a b nh, ào t o cán b , nghiên c u khoa h c, s n xu t nuôi tr ng dư c li u. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các V trư ng, C c trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , Giám c S Y t các t nh, y t các ngành, các ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n Ch th này và báo cáo k t qu th c hi n v B Y t (V Y h c c truy n)./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản