intTypePromotion=3

Chỉ thị số 05/CT-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
86
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 05/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 05/CT-UBND Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2008 CH THN V TĂNG CƯ NG TRI N KHAI TH C HI N K HO CH U TƯ XDCB NĂM 2008 Sau khi i u ch nh a gi i hành chính Thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan, UBND Thành ph ã tri n khai giao l i k ho ch u tư XDCB năm 2008 c a Thành ph Hà N i m i t i Quy t nh s 24/2008/Q -UBND ngày 30/9/2008 trên nguyên t c gi nguyên k ho ch ã giao c a Hà N i (cũ), Hà Tây (cũ) và Vĩnh Phúc, Hòa Bình (ph n ã giao cho huy n Mê Linh và 4 xã thu c huy n Lương Sơn cũ) tính n th i i m 31/7/2008. Nhìn chung, các s , ngành, qu n, huy n, các ch u tư ã có nhi u c g ng trong tri n khai k ho ch XDCB. Tuy nhiên, nh ng k t qu t ư c chưa áp ng yêu c u. Tính n 30/9/2008, kh i lư ng th c hi n ư c kho ng 5.500 t ng t kho ng 55% KH năm 2008; Kh i lư ng gi i ngân kho ng 4.572 t ng t 45,4% so v i KH năm, trong ó ngu n ngân sách TP là 3.922 t ng t 51,3% KH, ngu n ngân sách Qu n, Huy n là 835,7 t ng t 37,4% KH. Nhi u d án chuNn b u tư thu c k ho ch giao t u năm còn chưa hoàn thi n th t c theo quy nh, nhi u d án trong quá trình th c hi n còn chưa xong th t c u th u. kh c ph c k p th i tình tr ng này, Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư XDCB t ngân sách, UBND Thành ph yêu c u Giám c các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, Giám c các ban qu n lý d án tr c thu c Thành ph và các ch u tư tăng cư ng ch o, ôn c Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n và gi i ngân các d án, ph n u hoàn thành k ho ch XDCB năm 2008. Trong ó, c n t p trung th c hi n t t các nhi m v và gi i pháp sau: 1. Công tác ch o i u hành t p trung theo tinh th n sát sao, quy t li t, c th , rõ ngư i, rõ trách nhi m, rõ th i h n hoàn thành c a các c p, các ngành và ch u tư. Các s , ban, ngành Thành ph c n ph i h p ng b , ch t ch c bi t quan tâm gi i quy t k p th i các khó khăn, vư ng m c cho ch u tư Ny nhanh ti n th c hi n chuNn b u tư, thi công i v i các d án ư c giao k ho ch trong năm. Các ch u tư và UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c t p trung m nh cho công tác GPMB. 2. Tăng cư ng trách nhi m c a ch u tư. Ch u tư các d án căn c vào nhi m v còn l i c a nh ng tháng cu i năm, ch ng rà soát, xu t i u ch nh k ho ch năm 2008, xây d ng k ho ch ti n chi ti t tri n khai quy t li t k ho ch ra m b o cu i năm gi i ngân 100% k ho ch v n XDCB năm 2008 (sau i u ch nh) ng th i hoàn thi n h sơ thanh toán v n trong th i h n c a k ho ch 2008; Có các gi i pháp hi u qu gi i quy t khó khăn vư ng m c cho các ơn v thi công; thay th các nhà th u vi ph m ti n nghiêm tr ng. Các ch u tư ch u trách nhi m toàn
  2. di n v ch t lư ng, ti n , k thu t, an toàn lao ng, kh i lư ng gi i ngân và hi u qu u tư các d án trư c UBND Thành ph . K ho ch v n năm 2008 ch thanh toán cho kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu n h t ngày 31/12/2008, th i h n thanh toán n h t ngày 31/1/2009. n h t th i i m trên, s v n k ho ch 2008 không thanh toán h t s b thu h i theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Không th c hi n kéo dài k ho ch v n năm 2008 sang năm 2009. Vi c kéo dài th c hi n k ho ch ch ư c xem xét i v i m t s d án theo quy nh t i văn b n s 1067/TTg-KTTH ngày 03/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh kéo dài th i gian th c hi n và thanh toán v n u tư XDCB và hư ng d n t i văn b n s 13107/BTC- T ngày 28/9/2007 c a B Tài chính. Các S , ban, ngành, Qu n, Huy n, các Ch u tư t ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph do không thanh toán h t s k ho ch v n ã giao. Kho b c nhà nư c Thành ph th c hi n công khai và báo cáo UBND Thành ph s v n thanh toán c a các ơn v vào cu i năm 2008. S N i v coi vi c th c hi n gi i ngân k ho ch XDCB trong năm là m t trong các tiêu chí bình xét thi ua năm 2008 i v i các ơn v. 3. Các ch u tư ki n toàn, s p x p l i các Ban qu n lý d án theo úng các tiêu chí, tiêu chuNn phù h p mb o năng l c áp ng ư c yêu c u th c hi n và tính chuyên nghi p trong qu n lý d án: - Các ban qu n lý d án c n t p trung công tác chuNn b u tư c a các d án có các d án u tư ch t lư ng, úng theo quy nh, y th t c u tư: công tác tư v n c n ư c chú tr ng nâng cao khi l p d án u tư; - Tăng cư ng i ngũ, b máy, k sư chuyên môn c a các ban qu n lý d án c v s lư ng và ch t lư ng m ương công vi c ngày m t nhi u hơn, ph c t p hơn. - Nâng cao ch t lư ng qu n lý các d án, m b o v an toàn, ti n , ch t lư ng, k m thu t công trình. 4. Nghiêm túc th c hi n Lu t th c hành ti t ki m ch ng lãng phí và Lu t phòng, ch ng tham nhũng. Rà soát l i công tác qu n lý, s d ng v n và tài s n nhà nư c; ki m tra, giám sát ch t ch trong vi c s d ng, thanh quy t toán v n u tư, mua s m, s d ng tài s n các d án, công trình. Th c hi n k ho ch thanh tra, ki m tra, giám sát các công trình, d án u tư có s d ng ngu n v n c a nhà nư c, v n ODA; X lý nghiêm các d án vi ph m theo Ngh nh 53/2007/N -CP c a Chính ph ngày 04/4/2007 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư. 5. T p trung tri n khai hoàn t t th t c u tư xây d ng cho giao k ho ch 2009: các ơn v c n khNn trương hoàn thi n th t c u tư, riêng các qu n, huy n c n t p trung rà soát b trí v n u tư cho các d án t p trung, không phân tán, các d án ghi k ho ch năm 2009 ph i có quy t nh u tư trư c 31/10/2008 th t c u tư ngay t u năm 2009, ti p t c Ny m nh th t c u tư n trư c 30/11/2008. Vi c chuNn b tri n khai nh ng d án u giá quy n s d ng t cũng c n ư c xây d ng và giao k ho ch ngay t u năm t o ngu n v n cho th c hi n phân c p nhi m v chi có tính kh thi.
  3. UBND Thành ph yêu c u Giám c các s , Th trư ng các ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n nâng cao trách nhi m và nghiêm túc th c hi n Ch th này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - TT Thành y ( báo cáo); - TT H ND Thành ph ( báo cáo); - CT, PCT UBND TP; - Các s , ban, ngành TP; - UBND các qu n, huy n, TP tr c thu c; - C,P VP, các T CV; Nguy n Th Th o - Lưu: VT, KH T (3 b n)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản