Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 06/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2008 CH THN V Y M NH CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) NGƯ I TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH T u năm 2008 n nay, d ch cúm gia c m ã x y ra nhi u xã - phư ng, th tr n c a 19 t nh, thành ph và ã có 5 ngư i t vong do nhi m cúm A (H5N1). Nguyên nhân ch y u do m t s t nh, thành ph còn buông l ng ch o, không giám sát ch t ch vi c tiêm phòng, phát hi n, x lý k p th i các d ch và th c hi n y các bi n pháp phòng, ch ng d ch; ngư i dân có tư tư ng ch quan, lơ là, không khai báo khi có gia c m ch t, v n ăn th t gia c m b b nh, m ch t ho c v t xác gia c m làm b nh d ch lây lan, gây khó khăn cho công tác phòng, ch ng và lây nhi m sang ngư i, t c lây lan các t nh ang tăng. T i thành ph H Chí Minh ngăn ch n tình tr ng lây lan d ch b nh cúm gia c m x y ra th i gian qua, thành ph ã thành l p 4 oàn ki m tra liên ngành c a thành ph và các oàn liên ngành c a qu n - huy n ki m tra tình hình th c hi n Công văn s 1400/UBND-CNN ngày 03 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v vi c t p trung Ny m nh các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m trên a bàn thành ph . K t qu ki m tra cho th y m t s a phương v n chưa th c hi n t t công tác tuyên truy n, v n ng ngư i dân ch ng phòng ch ng d ch, chưa có các bi n pháp x lý tri t tình tr ng v n chuy n, gi t m , kinh doanh gia c m s ng và s n phNm gia c m trái phép. Th c hi n Ch th s 279/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i; ch ng ngăn ch n d ch cúm gia c m tái phát, lây lan trên di n r ng, gây nh hư ng n tính m ng, s c kh e ngư i dân n u không áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng d ch m t cách ng b và kiên quy t trong th i gian t i; y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n và các ơn v có liên quan trên a bàn thành ph khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm túc, khNn c p các vi c như sau: 1. Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n: a) Tr c ti p ch o và ph i h p v i c p y ng trong vi c phân công trách nhi m c th cho các cơ quan ch c năng, l c lư ng chuyên môn, cá nhân trong h th ng chính tr ; tuyên truy n sâu r ng, ưa n i dung các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m vào sinh ho t thư ng xuyên khu ph , t nhân dân, m b o thông tin n t n t ng ngư i dân nâng cao ý th c c nh giác và b o v c ng ng.
  2. b) Treo băng rôn, t áp phích, phát t rơi, phát loa tuyên truy n công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m t i các nơi công c ng, các tr c giao l chính, khu v c t p trung dân cư, các ch , nh t là t i các i m kinh doanh gia c m s ng trái phép t n t i trong th i gian dài. c) ưa n i dung công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m vào n i dung th c hi n chương trình năm “Th c hi n n p s ng văn minh ô th ”, trong ó tr ng tâm tuyên truy n nh m gi m d n i n ch m d t thói quen mua gia c m s ng, ch tiêu th các s n phNm gia c m làm s n ã qua ki m d ch, có bao bì, nhãn hi u và b o qu n úng quy nh; không chăn nuôi gia c m nh l , không ăng ký, không m b o i u ki n an toàn sinh h c; k p th i báo v i chính quy n a phương tình hình v n chuy n, gi t m , kinh doanh gia c m s ng, s n phNm gia c m trái phép. d) T p trung m i l c lư ng và ngu n kinh phí phòng, ch ng d ch, x lý d t i m các i m nóng kinh doanh gia c m s ng t n t i trong th i gian dài trên a bàn. B trí l c lư ng t i các ch t c nh; tăng m t tu n tra a bàn, nh t là các tuy n ư ng nh thông v i các tr c l chính ra vào thành ph , không gia c m s ng v n chuy n trái phép vào a bàn thành ph . e) Nghiêm c m tình tr ng chăn nuôi gia c m, th y c m trong khu v c n i thành và ven n i, khu v c t p trung dân cư, b nh vi n, trư ng h c… X lý tri t tình tr ng chăn nuôi gia c m, th y c m nh l , không ăng ký t i các huy n ngo i thành; tình tr ng chăn nuôi gà á trên a bàn; v t xác gia c m, th y c m ch t trên sông r ch. g) Ti n hành ngay tháng v sinh tiêu c kh trùng trên di n r ng, các cơ s chăn nuôi, gi t m , các i m kinh doanh, ch bi n gia c m. h) Ki m i m, làm rõ trách nhi m trong lãnh o, ch o các c p chính quy n, cơ quan chuyên môn và t ng cá nhân không th c hi n nghiêm các nhi m v ư c phân công. 2. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Ch o Chi c c Thú y: a) Ti p t c ph i h p v i các t nh trong vi c cung c p thông tin d ch b nh, ki m tra t g c àn gia c m, th y c m trư c khi ưa vào thành ph tiêu th . b) Giám sát ch t ch tình hình d ch t trên a bàn, tăng cư ng l y m u xét nghi m ki m tra hi u giá kháng th t i các cơ s gi t m , nh m m b o ngu n th c phNm an toàn cho ngư i dân thành ph . c) Ch ng ph i h p v i y ban nhân dân các qu n - huy n, các oàn liên ngành ki m soát ch t ch tình hình v n chuy n, gi t m , kinh doanh trên a bàn, t i các tr m ki m d ch ng v t u m i giao thông, các tuy n ư ng qu c l , liên t nh l , các c a ngõ ra vào thành ph và vùng giáp ranh v i các t nh. Phát hi n và x lý tri t các trư ng h p v n chuy n, gi t m , kinh doanh không úng quy nh, không rõ ngu n g c.
  3. d) Ph i h p v i Ban Qu n lý ch , oàn liên ngành v sinh an toàn th c phNm vi c ki m tra, phát hi n và x lý t ch thu tiêu h y i v i các trư ng h p kinh doanh, tiêu th gia c m, s n ph m gia c m trái phép, không rõ ngu n g c và bao bì nhãn hi u hàng hóa theo quy nh t i các ch , các c a hàng, nhà hàng, b p ăn t p th … e) Cung c p ư ng dây nóng cho S Giao thông - Công chính niêm y t trên các phương ti n v n t i hành khách. 3. Giao S Thương m i: - Ch o Chi c c Qu n lý th trư ng tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát tình hình v n chuy n, kinh doanh gia c m s ng t i các tr c l giao thông, các tuy n Qu c l , liên t nh l , các c a ngõ ra vào thành ph , nh t là các khu v c giáp ranh gi a các qu n - huy n trong thành ph , gi i quy t d t i m các i m nóng kinh doanh gia c m trái phép t i khu v c giáp ranh, nh t là khu v c giáp ranh gi a các qu n - huy n: qu n 8 - huy n Bình Chánh, qu n 12 - qu n Gò V p, huy n Bình Chánh - qu n Bình Tân… ; cung c p ư ng dây nóng cho S Giao thông - Công chính niêm y t trên các phương ti n v n t i hành khách. - Ch o Ban Qu n lý ch tăng cư ng ki m soát và ch u trách nhi m trong vi c kinh doanh s n phNm gia c m không úng quy nh; ch n ch nh i u ki n v sinh th c phNm t i các qu y s p kinh doanh t i ch theo úng quy nh c a ngành Thương m i. X lý kiên quy t i v i tình tr ng kinh doanh gia c m, s n phNm gia c m không úng quy nh, ình ch kinh doanh i v i các trư ng h p c tình vi ph m. 4. Giao S Y t : - Ch trì oàn liên ngành v sinh an toàn th c phNm ki m tra tình hình ho t ng c a các cơ s ch bi n t i các khu công nghi p, b p ăn t p th , trư ng h c, nhà hàng, quán ăn, nh t là các cơ s ã ư c c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm, m b o không tình tr ng s d ng s n phNm gia c m không rõ ngu n g c, không m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. Thu h i gi y ch ng nh n i u ki n n u không th c hi n úng quy nh. - ChuNn b y cơ s v t ch t, trang thi t b , thu c ch a b nh s n sàng cho công tác phòng, ch ng d ch b nh gia c m t i thành ph và h tr cho các t nh. Thư ng xuyên giám sát, phát hi n và cách ly k p thư ng các trư ng h p có tri u ch ng nghi ng cúm A trên ngư i. 5. Giao Công an thành ph : - Ph i h p v i oàn liên ngành thành ph và qu n - huy n trong vi c ki m tra, pháp hi n, x lý các i tư ng kinh doanh gia c m s ng trái phép, ch n ki m các trư ng h p nghi ng v n chuy n gia c m s ng trên các phương ti n v n t i hành khách. X ph t và áp d ng bi n pháp t m gi phương ti n v n chuy n i v i các trư ng h p c tình vi ph m ho c tái ph m nhi u l n trong vi c v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m trái phép.
  4. - Ch o Công an các qu n - huy n i u tra, xác minh làm rõ và x lý nghiêm các i tư ng có hành vi ch ng i, hành hung ngư i thi hành công v . Truy t trách nhi m hình s i v i nh ng i tư ng tái ph m nhi u l n. 6. Giao S Giao thông - Công chính: - Ch o Ban Qu n lý các b n xe thông báo cho ch phương ti n v n t i công c ng ch p hành nghiêm vi c không v n chuy n gia c m s ng, s n phNm gia c m trái phép t các t nh v thành ph . - Niêm y t s i n tho i ư ng dây nóng c a Chi c c Thú y và Chi c c Qu n lý th trư ng trên các phương ti n v n t i hành khách hành khách k p th i báo cho các cơ quan ch c năng x lý các trư ng h p phát hi n v n chuy n gia c m s ng trái phép t các t nh v thành ph . 7. Giao S Văn hóa và Thông tin: - Ch o các cơ quan thông tin i chúng k p th i thông tin di n bi n, nguy cơ d ch b nh, các bi n pháp phòng, ch ng d ch nhân dân bi t và ch ng phòng, ch ng d ch. - T p trung t ch c tuyên truy n, v n ng r ng rãi trong m i t ng l p nhân dân th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh g n v i ch năm c a thành ph “Xây d ng n p s ng văn minh ô th ”. Yêu c u Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Văn phòng Chính ph ( b/cáo); - B Nông nghi p và PTNT ( b/cáo); PHÓ CH TNCH - C c Thú y ( b/cáo); - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; - TTUB: CT, các PCT; - Các Thành viên BC PC DC GC; - Các s - ngành oàn th TP; Nguy n Trung Tín - y ban nhân dân các qu n-huy n; - Chi c c Thú y, Chi c c QLTT; - VPH -UB: CPVP; Các phòng CV; - Lưu: VT, (CNN/ ) D.
Đồng bộ tài khoản