Chỉ thị số 07/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 07/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2001/CT-UB về việc thực hiện tốt tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng, công tác Kiểm dịch động vật, Kiểm soát giết mổ, Kiểm tra thú y trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2001/CT-UB Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2001 CH THN V VI C TH C HI N T T TIÊM PHÒNG DNCH CHO ÀN GIA SÚC GIA C M C BI T LÀ B NH L M M LONG MÓNG, CÔNG TÁC KI N DNCH NG V T, KI M SOÁT GI T M , KI M TRA THÚ Y TRÊN NA BÀN THÀNH PH . Thông báo c a S Nông nghi p & PTNT Hà n i, năm 2000 công tác tiêm phòng d ch b nh cho àn gia súc, gia c m c a Thành ph nói chung, vi c tiêm phòng d ch b nh L m m long móng (LMLM) cho gia súc nói riêng ã th c hi n tương i toót các Qu n, Huy n; Công tác Ki m d ch ng v t (KD V), Ki m soát gi t m (KSGM), Ki m tra v sinh thú y (VSTY) ã có nhi u c g ng nên trong năm qua d ch b nh l n c a àn gia súc gia c m ã không xNy ra trên a bàn Thành ph , góp ph n quan tr ng cho chăn nuôi ngày càng phát tri n và m b o v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tiêu dùng. Tuy nhiên, v n còn m t s a phương chưa th c s quan tâm ch o t t công tác này. Theo thông báo c a C c Thú y, m t s d ch b nh nguy hi m như: b nh l m m long móng t huy t trùng trâu bò, Nhi t thán … ã và ang tái phát m t s nơi và có kh năng lây lan nhanh. không xay ra d ch b nh m b o an toàn cho àn gia súc gia c m, c bi t là b nh LMLM góp ph n b o v s n xu t và môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tiêu dùng. UBND Thành Ph yêu c u các c p chính quy n, các S , ban, ngành c a Thành Ph th c hi n t t các nhi m v sau: 1/ Giao S Nông nghi p & PTNT Hà n i ch trì cùng v i S : Tài chính V t giá, K ho ch và u tư, Công an Thành ph , S Thương m i, UBND các Qu n, Huy n xây d ng k ho ch, bi n pháp, d trù kinh phí ph c v vi c tiêm phòng gia súc. Trong ó ch y u ph c v cho vi c tiêm phòng b nh LMLM gia súc, trình UBND Thành ph xem xét phê duy t. 2/ S Nông nghi p & PTNT ch o Chi c c Thú y ch trì v m t chuyên môn th c hi n t t vi c tiêm phòng các lo i Vaccine cho àn gia súc c bi t tiêm phòng cho b nh LMLM, th c hiên công tác ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y trên a bàn Thành ph theo pháp l nh Thú y và hư ng d n c a Chi c c Thú Y, B NN & PTNT. Ki m tra ôn c hư ng d n nhân dân th c hi n t t các công vi c trên. 3/ Giao Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch o, t ch c th c hi n t t vi c tiêm phòng các lo I Vaccine cho àn gia súc gia c m theo quy nh c a Ngành thú y, tăng cư ng công tác KD V, KSGM, ki m tra VSTY trên a bàn. Tuỳ theo tình hình c th c a a phương mình có chính sách h tr kinh phí (như ti n công tiêm… ) cho công tác tiêm phòng gia súc.
  2. Ch t ch UBND các Xã, Phư ng, Th tr n ch u trách nhi m t ch c tri n khai ch o vi c tiêm phòng và các công tác thú y khác trên a bàn Xã, Phư ng mình ph trách, kiên quy t x lý các ch v t nuôi c tình không ch p hành vi c tiêm phòng, vi ph m pháp l nh thú y. Xã, Phư ng nào tiêm phòng t t l th p ph i ch u trách nhi m khi d ch b nh xNy ra. 5/ Các S Tài chính V t giá, K ho ch u tư, Công an, Y t , Văn hoá thông tin, ài phát thanh truy n hình Hà N i, Báo Hà n i M i và các ban ngành có liên quan c a Thành ph , theo ch năng nhi m v c a mình có trách nhi m i v i nhi m v tiêm phòng gia súc, c bi t là công tác tiêm phòng b nh LMLM. Ny m nh vi c tuyên truy n giáo d c v n ng nhân dân th c hi n t t công tác trên. Công tác tiêm phòng gia súc, c bi t là vi c tiêm phòng b nh LMLM, công tác KD V, KSGM, ki m tra VSYT trên a bàn Th ô có ý nghĩa c bi t quan tr ng, tác ng n i s ng kinh t chính tr xã h i Th ô. Do v y, UBND Thành ph yêu c u các Giám c các S , Ban ngành c a Thành ph , các /c Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, Xã, Phư ng nghiêm ch nh ch p hành ch th này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản