Chỉ thị số 08/1997/CT-NH5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/1997/CT-NH5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/1997/CT-NH5 về việc chấn chỉnh hoạt động hùn vốn liên doanh, mua cổ phần của các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/1997/CT-NH5

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1997/CT-NH5 Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 1997 CH THN V VI C CH N CH NH HO T NG HÙN V N LIÊN DOANH, MUA C PH N C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VÀ NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM Th i gian v a qua, ho t ng hùm v n liên doanh, mua c ph n c a các Ngân hàng Thương m i, Ngân hàng u tư & Phát tri n (Sau ây g i chung là các Ngân hàng Thương m i - vi t t t là NHTM) ã thu ư c m t s k t qu nh t nh, v a a d ng hoá ho t ng kinh doanh c a các NHTM v a góp ph n nâng cao vai trò ch oc a các Ngân hàng qu c doanh (Vi t t t là NHQD) trong h th ng các T ch c tín d ng (Vi t t t là TCTD). Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, ho t ng hùn v n liên doanh, mua c ph n c a các NHTM còn có m t s t n t i c n ư c kh c ph c như sau: 1- Nhi u trư ng h p hùn v n, liên doanh mua c ph n vư t quá t l 10% v n Doanh nghi p theo quy nh t i i u 28 Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty tài chính. M t s Ngân hàng qu c doanh hùn v n, liên doanh mua c ph n vư t quá 50% v n t có theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng i v i TCTD ban hành kèm theo Quy t nh 107/Q -NH5 ngày 9/6/1992 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c (NHNN), m t s NHTM c ph n hùn v n, liên doanh, mua c ph n vư t quá 20% v n i u l và qu d tr b sung v n i u l theo quy nh t i kho n 34.2, i u 34, Quy ch v c ông, c ph n, c phi u và v n i u l c a các TCTD c ph n ban hành kèm theo Quy t nh s 275/Q -NH5 ngày 7/11/1994 c a Th ng c NHNN. 2- M t s trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n chưa ch p hành y các th t c và h sơ pháp lý theo quy nh c a Pháp lu t liên quan n lĩnh v c này; Vì v y, có nh ng trư ng h p d n n r i ro, khó thu h i v n. 3- Vi c l a ch n i tác tham gia hùn v n, liên doanh, mua c ph n làm chưa t t d n n hi u qu u tư th p, chưa th hi n ư c tính tích c c c a lo i hình ho t ng kinh doanh m i này, th m trí m t s trư ng h p có nguy cơ r i ro, m t v n. 4- Vi c hùn v n, liên doanh, mua c ph n trong nhi u trư ng h p mang tính ch t th ng, nh m x lý các kho n n c a ngư i vay v n không tr ư c khi n h n, vì v y không ph n ánh úng th c ch t nghi p v hùn v n, liên doanh, mua c ph n. 5- Vi c h ch toán theo dõi và báo cáo v hùn v n, liên doanh và mua c ph n th c hi n chưa chính xác và y , làm nh hư ng t i vi c ánh giá chính xác ch t lư ng và hi u qu c a ho t ng này.
  2. 6- Vi c c ngư i có năng l c tham gia vào b máy qu n lý, i u hành c a Doanh nghi p có v n góp th c hi n chưa t t nên ã h n ch hi u qu theo dõi vi c s d ng v n góp. Nh ng t n t i trên cũng là nguyên nhân c n tr vi c th c hi n và theo dõi qu n lý ch t ch ho t ng hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHTM. kh c ph c tình tr ng trên ây, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c NHTM, Th trư ng các V , C c có liên quan, Giám c chi nhánh NHNN t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương tri n khai th c hi n m t s n i dung ch n ch nh ho t ng Ngân hàng trong lĩnh v c hùn v n, liên doanh, mua c ph n như sau: I- I V I CÁC TRƯ NG H P Ã HÙN V N, LIÊN DOANH, MUA C PH N: Các Ngân hàng Thương m i ph i rà soát l i toàn b nh ng trư ng h p ã hùn v n, liên doanh, mua c ph n phân lo i x lý theo hư ng sau: 1. Các trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n chưa th c hi n úng quy nh: 1.1- Nh ng trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n vư t t l 10% v n doanh nghi p (tr trư ng h p góp v n thành l p Ngân hàng liên doanh v i Ngân hàng nư c ngoài): c n ph i tìm m i bi n pháp chuy n như ng ph n v n góp liên doanh ho c chuy n như ng c ph n m b o t l góp v n theo quy nh hi n hành. 1.2- Các Ngân hàng qu c doanh có t ng s các kho n hùn v n, liên doanh, mua c ph n vư t quá m c gi i h n 50% v n t có và qu d tr và các Ngân hàng Thương m i c ph n có t ng s các kho n hùn v n, liên doanh, mua c phi u vư t quá 20% v n i u l và qu d tr b sung v n i u l : c n tìm bi n pháp tăng v n t có ho c chuy n như ng ph n v n góp liên doanh, chuy n như ng c ph n m b o ch p hành úng gi i h n quy nh. Trong khi chưa rút ư c t l xu ng dư i m c quy nh thì không ư c ti p t c th c hi n nghi p v d u tư này. 1.3- Nh ng trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHQD chưa th c hi n y th t c và h sơ pháp lý: c n ph i có văn b n xin ý ki n ch p thu n c a NHNN, ng th i báo cáo cơ quan tài chính Nhà nư c theo úng quy nh t i kho n 2, i u 10 c a Quy ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i Doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 59/CP ngày 3/10/1996 c a Chính ph . Nh ng trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHTM c ph n chưa th c hi n y th t c và h sơ pháp lý ph i ch p hành nghiêm túc các quy nh t i các i u 6, 7, 8 và 9 c a Quy ch c ông, c ph n, c phi u và v n i u l c a các TCTD c ph n ban hành kèm theo Quy t nh s 275/Q -NH5 ngày 7/11/1994 c a Th ng c NHNN. 1.4- Nh ng trư ng h p h ch toán không úng tính ch t hùn v n, liên doanh, mua c ph n: c n h ch toán l i m b o úng th c ch t và có bi n pháp x lý cho phù h p.
  3. 1.5- Nh ng trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n xét th y không có hi u qu : c n có bi n pháp chuy n như ng ph n v n góp liên doanh ho c chuy n như ng c phNn thu h i v n. 1.6- Nh ng trư ng h p chưa c ngư i i di n c ông ho c ngư i tham gia qu n lý Doanh nghi p có v n góp: c n ch n và c ngư i có năng l c qu n lý tham gia vào các i tác ã hùn v n, liên doanh, mua c ph n; có bi n pháp ng b c ng c , tăng cư ng s giám sát, qu n lý ho c theo dõi i v i ho t ng c a các ơn v này. 2. Nh ng trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n ã th c hi n úng theo quy nh hi n hành: C n ch p hành nghiêm túc vi c c ngư i i di n c ông ho c ngư i tham gia qu n lý ph n v n góp và có bi n pháp tăng cư ng s giám sát, qu n lý ho c theo dõi i v i ho t ng c a ơn v có v n góp nh m nâng cao hi u qu c a ph n v n góp. 3. Các NHTM c n nghiêm túc ch p hành các bi n pháp ch n ch nh nói trên và báo cáo k t qu th c hi n g i Ngân hàng Nhà nư c trư c ngày 31/8/1997 (các NHTM c ph n g i báo cáo v chi nhánh NHNN trên cùng a bàn t nh, thành ph t ng h p báo cáo v NHNN Trung ương. Các NHQD g i báo cáo v NHNN Trung ương: Thanh tra NHNN và V các nh ch tài chính). Nh ng trư ng h p có khó khăn, vư ng m c c n báo cáo th c tr ng hùn v n, liên doanh, mua c ph n, nh ng công vi c ã tri n khai ch n ch nh, lý do không x lý ư c, các ki n ngh , xu t NHNN nghiên c u, ch o ti p t c x lý. II- I V I CÁC HO T NG HÙN V N, LIÊN DOANH, MUA C PH N TRONG TH I GIAN T I Nh ng trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các Ngân hàng thương m i u ph i tuân th theo úng các quy nh hi n hành c a Pháp lu t. i v i các Ngân hàng qu c doanh, Ngân hàng Nhà nư c không khuy n khích vi c các Ngân hàng này hùn v n, liên doanh, mua c ph n vào các Doanh nghi p không ph i TCTD; Trư ng h p liên doanh, mua c ph n vào các TCTD thì c n xem xét, ưu tiên nh ng trư ng h p th c hi n theo s ch o c a NHNN. T t c các trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHQD, ngoài vi c ch p hành các quy nh chung c a pháp lu t còn ph i có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c v ch trương, nguyên t c, i u ki n và i tác tham gia hùn v n, liên doanh, mua c ph n. III- I V I VI C BÁO CÁO THƯ NG KỲ V TÌNH HÌNH S D NG V N T CÓ HÙN V N, LIÊN DOANH, MUA C PH N Các Ngân hàng qu c doanh ph i ch p hành nghiêm túc vi c g i báo cáo v tình hình hùn v n, liên doanh, mua c ph n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Trung ương. IV- I V I CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT HO T NG HÙN V N, LIÊN DOANH, MUA C PH N:
  4. Thanh tra NHNN Trung ương và các chi nhánh NHNN t nh, thành ph c n tăng cư ng công tác thành tra, giám sát ho t ng hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHTM và x lý theo hư ng sau: 1. i v i vi c x lý các trư ng h p hùn v n, liên doanh, mua c ph n chưa th c hi n úng quy nh: 1.1. Thanh tra NHNN Trung ương ki m tra vi c t x lý ch n chính ho t ng hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHQD nêu t i i m 1, m c I c a Ch th này và t ng h p tình hình ki m tra t x lý c a toàn b h th ng NHTM báo cáo Ban lãnh o NHNN trư c ngày 30/9/1997. 1.2. Thanh tra c a các chi nhánh NHNN t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c t x lý, ch n ch nh ho t ng hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a NHTM trên a bàn (k c các chi nhánh NHQD - n u có) theo n i dung quy nh t i i m 1.1 trên ây; t ng h p báo cáo tình hình ki m tra t x lý c a các NHTM trên a bàn báo cáo Thanh tra NHNN Trung ương, ng g i V các nh ch tài chính trư c ngày 15/9/1997. Nh ng trư ng h p có khó khăn vư ng m c c n báo cáo c th và ki n ngh bi n pháp x lý Thanh tra NHNN Trung ương xem xét, ch o gi i quy t. 2. i v i vi c ki m tra thư ng kỳ ho t ng hùn v n, liên doanh, mua c ph n c a các NHTM: Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c các c p có trách nhi m ki m tra, phát hi n và x lý các trư ng h p sai ph m trong ho t ng hùn v n, liên doanh mua c ph n c a các NHTM theo úng quy nh hi n hành. Cao Sĩ Kiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản