Chỉ thị số 09/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 09/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2001/CT-UB về việc hưởng ứng" Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 đến 15/5/2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/2001/CT-UB Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2001 CH THN V VI C HƯ NG NG" THÁNG HÀNH NG VÌ CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN TH C PH M" TRÊN NA BÀN HÀ N I T 15/4 N 15/5/2001 Th c hi n Ch th Th tư ng Chính ph v vi c Tăng cư ng công tác b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và hư ng d n c a B Y t , t i Th ô Hà N i t ch c Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm năm 2001 t 15/4/2001 n 15/5/2001 v i ch : "Phòng ng a các b nh truy n qua th c phNm". th c hi n có hi u qu Tháng hành ng, UBND Thành ph Ch th các ngành, các c p có liên quan th c hi n m t s công vi c sau: I/ NH NG HO T NG C A THÁNG HÀNH NG: - Ph bi n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm (VSATTP) trong t t c các khâu t nuôi tr ng, s n xu t n khâu ch bi n thành th c phNm. - Hư ng d n th c hi n các tiêu chí c a mô hình kinh doanh th c ăn ư ng ph , mô hình t ch c s n xu t, ch bi n, kinh doanh rau s ch, th t s ch và t ch c ch s ch. - Tham gia cu c thi: "Tìm hi u ch t lư ng VSATTP" do báo Khoa h c và i s ng ph i h p v i B Y t t ch c. - Ph bi n các phương pháp tiên ti n v qu n lý ch t lư ng VSATTP . - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra v sinh an toàn th c phNm các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh và tiêu th th c phNm. II/ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M T CH C TH C HI N: 1. Các S : Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ( Chi c c Thú y, Chi c c B o v Th c v t, Trung tâm Khuy n nông), Thương m i, Giáo d c và ào t o, Du l ch, Công nghi p, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph i h p v i S Văn hoá thông tin và các cơ quan ài báo tri n khai chi n d ch truy n thông v v sinh an toàn th c phNm trong Tháng. 2. Ngành Y t là ơn v thư ng tr c l p các oàn thanh tra, ki m tra liên ngành các c p ti n hành ki m tra các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v ăn u ng, th c ăn ư ng ph , b n t u, b n xe.
  2. 3. S Thương m i ch o Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph ph i h p v i các qu n, huy n có k ho ch ki m tra kh i ch theo tiêu chí m b o VSATTP và v sinh môi trư ng. L c lư ng qu n lý th trư ng tăng cư ng ph i h p ki m tra và x lý vi ph m v VSATTP t i các cơ s s n xu t kinh doanh d ch v ăn u ng, giám sát phát hi n hàng gi , quy ch nhãn hàng hoá, v sinh khu gi t m gia súc gia c m và v n chuy n gia súc. 4. Chi c c Thú y ph i h p v i l c lư ng Công an, Qu n lý th trư ng tăng cư ng ki m tra v sinh thú y và ki m soát gi t m t i các lò m và các bàn th t bán trên th trư ng. 5. Chi c c B o v Th c v t tăng cư ng ki m tra vi c kinh doanh và s d ng thu c b o v th c v t. 6. Ngành Giáo d c và ào t o ph i h p v i Trung tâm Y t Qu n, Huy n tăng cư ng ki m tra VSATTP t i b p ăn t p th và d ch v ăn u ng xung quanh khu v c các trư ng ti u h c bán trú. 7. S Công nghi p thành l p oàn ki m tra VSATTP t i các b p ăn t p th c a các nhà máy, xí nghi p. 8. Công an Thành ph có k ho ch ch o các c p tham gia v i các ngành ch c năng ki m tra x lý nh ng vi ph m Ngh nh 46/CP và Ngh nh 36/CP c a Th tư ng Chính ph . 9. UBND Qu n, Huy n, Phư ng, Xã có k ho ch ch o " Tháng hành ng vì ch t lư ng VSATTP" chú tr ng công tác tuyên truy n, ph bi n ki n th c VSATTP, tăng cư ng x lý các vi ph m v VSATTP theo N 46/CP c a Th tư ng Chính ph . 10. ngh H i Liên Hi p ph n , h i Ch th p , H i Ngư i tiêu dùng, oàn TNCS HCM ph i h p v i các ngành ch c năng tích c c tham gia công tác tuyên truy n, c bi t là cu c thi" Tìm hi u VSATTP " do Báo Khoa h c và i s ng cùng B Y t t ch c. UBND Thành ph yêu c u các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n: Tham gia giao ban (T i s Y T ) vào các chi u th sáu hàng tu n c a Tháng VSATTP ; G i báo cáo k t qu th c hi n Tháng VSATTP v S Y t ( B ph n thư ng tr c BC VSATTP ) trư c ngày 20/5/2000 t ng h p báo cáo UBND Thành ph và B y t . ( a ch b ph n thư ng tr c BC VSATTP : Trung tâm y t d phòng Hà N i- s 36 Nguy n Trí Thanh- ng a- Hà N i, T: 8358976) TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản