Chỉ thị số 09 /2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 09 /2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09 /2004/CT-UB về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09 /2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 09/2004/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG V N Đ NG HI N MÁU NHÂN Đ O NĂM 2004 Trong năm 2003, phong trào hi n máu nhân o c a thành ph ti p t c phát tri n, t trên 54.900 lư t ngư i hi n máu, áp ng m t ph n áng k nhu c u c p c u và i u tr cho các B nh vi n c a thành ph và B nh vi n Trung ương óng trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, v i s lư ng máu ư c cung c p ư c tăng lên hàng năm nhưng v n còn th p so v i nhu c u th c t c a thành ph . Nh m áp ng nhu c u cung c p máu và máu an toàn cho ngư i b nh, y ban nhân dân thành ph yêu c u các s -ngành, oàn th thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, các cơ quan ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph trong năm 2004 ti p t c tăng cư ng công tác v n ng hi n máu nhân o v i nh ng n i dung sau : 1. Giao ban ch o v n ng hi n máu nhân o các qu n-huy n ph n u v n ng t trên 33.000 lư t ngư i hi n máu, m b o ch t lư ng máu t t trên 92%; theo ch tiêu như sau : 1.1. Qu n 1, 10, Bình Th nh : 2.300 lư t ngư i 1.2. Qu n 3, 5, 11: 2.200 lư t ngư i 1.3. Qu n 6, Phú Nhu n, Gò V p: 2.000 lư t ngư i 1.4. Qu n Th c: 1.800 lư t ngư i 1.5. Qu n 8, Tân Bình: 1.600 lư t ngư i 1.6. Qu n 4: 1.300 lư t ngư i 1.7. Qu n 9, Tân Phú: 900 lư t ngư i 1.8. Qu n 7, Bình Tân : 800 lư t ngư i 1.9. Qu n 2, 12, huy n Bình Chánh: 700 lư t ngư i 1.10. Huy n C Chi: 500 lư t ngư i
  2. 1.11. Huy n Hóc Môn, Nhà Bè, C n Gi : 400 lư t ngư i Ban ch o v n ng hi n máu các qu n-huy n, phư ng-xã-th tr n c n có k ho ch c th t ch c tri n khai th c hi n ch tiêu ư c giao, m b o s lư ng và ch t lư ng v máu, tích c c v n ng hi n máu tình nguy n, phù h p v i nguyên t c nhân o Qu c t Ch th p , và th c hi n úng quy nh v ch b i dư ng cho ngư i hi n máu nhân o theo Thông tư Liên t ch s 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a B Tài chính-B Y t . 2. Giao Trung tâm hi n máu nhân o ph i h p v i các s -ngành, oàn th và các cơ quan, ơn v , các Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph v n ng ít nh t 10% cán b công nhân viên tham gia hi n máu nhân o, t ch t lư ng máu t t trên 90% và ph n u t trên 22.000 lư t ngư i hi n máu trong năm 2004. 3. Th trư ng các s -ngành, oàn th thành ph , các cơ quan, ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph có k ho ch c th x p l ch hi n máu nhân o trong năm, ph i h p v i Trung tâm hi n máu nhân o thu c H i Ch th p thành ph t ch c t t các a i m ti p nh n máu t i cơ quan, ơn v , y t cơ quan có trách nhi m ki m tra s c kh e tuy n ch n cán b , công nhân viên có di u ki n hi n máu nhân o. 4. S Văn hóa và Thông tin, các cơ quan Báo, ài thành ph ph i h p v i H i Ch th p thành ph có k ho ch c th thông tin tuyên truy n, v n ng toàn dân tham gia hi n máu nhân o, ài Truy n hình thành ph ph i h p Trung tâm hi n máu nhân o xây d ng k ho ch tuyên truy n hàng năm nhân ngày 7 tháng 4 “Ngày toàn dân hi n máu tình nguy n” và m chuyên m c “Hi n máu c u ngư i” có k ho ch tuyên truy n các t cao i m c a chương trình hi n máu nhân o c a thành ph . 5. S Y t thành ph ch o B nh vi n Truy n máu Huy t h c ph i h p ch t ch v i Trung tâm hi n máu nhân o m b o công tác chuy n giao máu t s lư ng, ch t lư ng và m b o yêu c u chuyên môn, k thu t, trang thi t b xét nghi m, phân tích máu, b o m an toàn trong truy n máu; ng th i ch o các Trung tâm Y t qu n-huy n, Y t c a các cơ quan s -ngành, oàn th , Công ty, xí nghi p, Trư ng h c tích c c tham gia tuyên truy n v n ng hi n máu và tuyên truy n v n ng hi n máu và tuy n ch n ngư i hi n máu không b b nh, nh m m b o ngu n máu có ch t lư ng và an toàn. 6. Trung tâm hi n máu nhân o c n có k ho ch tăng cư ng trang thi t b ph c v ti p nh n máu, ph i h p v i trung tâm Truy n máu khu v c, B nh vi n Ch R y t p hu n, ào t o chuyên môn nh m th c hi n t t công tác hi n máu nhân o năm 2004. y ban nhân dân thành ph yêu c u các s -ngành, oàn th thành ph , các cơ quan, ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n ti p t c tăng cư ng tuyên truy n công tác v n ng hi n máu nhân o, và ph i h p t ch c t t Ch th này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH Nơi nh n : -B yt PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H NDTP - y ban nhân dân thành ph - Ban TTVH Thành y - Ban VHXH-H ND.TP - UB.MTTQVN thành ph - Các oàn th thành ph - Các s -ngành thành ph - UBND các qu n-huy n Nguy n Thành Tài - H i Ch th p TP - B nh vi n Ch R y - B nh vi n Truy n máu Huy t h c - Các Báo ài thành ph - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu (VX/P)
Đồng bộ tài khoản