Chỉ thị số 10/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 10/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 10/2003/CT-TTg về việc tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam á lần thứ 22 (SEA Games 22) và Đại hội thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 10/2003/CT-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2003/CT-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜN G CÔN G TÁC CHUẨN BN, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔN G N AM Á LẦN THỨ 22 (SEA GAMES 22) VÀ ĐẠI HỘI THỂ THAO N GƯỜI KHUYẾT TẬT ĐÔN G N AM Á LẦN THỨ 2 (ASEAN -PARAGAMES 2) N ăm 2003, nước ta đăng cai tổ chức SEA Games 22 và ASEAN -Paragames 2. Đây là hai sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông N am A'. Tổ chức hai Đại hội này là hoạt động có ý nghĩa lớn về Thể thao - Chính trị - Văn hoá - N goại giao của nước ta. Là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt N am, nhằm tăng cường và phát triển quan hệ về mọi mặt giữa Việt N am và các nước trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để giao lưu, học hỏi và phát triển nền thể dục thể thao của nước nhà lên một tầm cao mới. Trong hơn hai năm vừa qua, các Bộ, ngành và các địa phương cùng với ngành Thể thao đã có nhiều cố gắng, nỗ lực chuNn bị mọi mặt cần thiết để phục vụ tổ chức SEA Games 22 và ASEAN - Paragames 2. Chúng ta đã tăng cường phát triển lực lượng vận động viên về số lượng và chất lượng; đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống các công trình thể thao theo tiêu chuNn quốc tế ở Hà N ội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương; chuNn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện ăn ở, chấn chỉnh kỷ cương trật tự giao thông, xây dựng lối sống văn hoá - văn minh, chỉnh trang cảnh quan môi trường đô thị. Tuy nhiên, trong chỉ đạo và triển khai, chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, thiếu sự phối hợp đồng bộ, nên công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình ở một số nơi còn chậm, công tác thông tin, tuyên truyền chưa sâu rộng và thường xuyên, chưa tạo được khí thế sôi động hưởng ứng SEA Games 22 và ASEAN - Paragames 2 trong đông đảo nhân dân, v.v. Để đảm bảo tổ chức thành công hai Đại hội thể thao này trong tháng 12 năm 2003, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt N am có truyền thống văn hoá, có tinh thần thượng võ và đạt thành tích cao trong thi đấu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Ban Tổ chức SEA Games 22 và Uỷ ban Thể dục Thể thao: a) Tập trung chỉ đạo việc đảm bảo các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ công tác huấn luyện và giáo dục tư tưởng đạo đức, nâng cao ý chí cho huấn luyện viên, vận động viên, phấn đấu đạt thành tích cao trong thi đấu.
  2. b) ChuNn bị đủ đội ngũ trọng tài, có trình độ chuyên môn và phNm chất đạo đức trong sáng, công tâm, đáp ứng yêu cầu điều hành thi đấu chính xác, công bằng và khách quan. c) Thực hiện tốt công tác tổ chức, đào tạo nghiệp vụ, giáo dục ý thức, đạo đức cho lực lượng cán bộ, tình nguyện viên phục vụ các hoạt động tổ chức, điều hành. d) Đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, đoàn thể, các địa phương có liên quan chuNn bị thật tốt, kịp thời các cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch công tác chuyên môn, công tác tổ chức, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: a) Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính: - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Thể dục Thể thao và Ban Tổ chức SEA Games 22 khNn trương rà soát nhu cầu tài chính theo tinh thần đảm bảo đầy đủ, tiết kiệm, hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cấp kinh phí kịp thời để hoàn thành các công việc chuNn bị và tổ chức hai Đại hội đúng tiến độ. b) Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra chất lượng, chống thất thoát trong xây dựng và cải tạo nâng cấp các công trình. c) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và đảm bảo giao thông thông suốt. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức SEA Games 22, Uỷ ban Thể dục Thể thao, Uỷ ban N hân dân các thành phố Hà N ội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện các kế hoạch, phương án đề ra. d) Bộ Văn hoá - Thông tin: - Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chỉ đạo xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động lễ hội - du lịch - văn hoá tại địa phương. - Phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22, Uỷ ban nhân dân các thành phố Hà N ội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố có liên quan và các tổ chức xã hội chỉ đạo đNy mạnh việc thông tin, tuyên truyền và cổ động cho hai Đại hội. - Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình Khai mạc và Bế mạc SEA Games 22 theo tinh thần “Đoàn kết, hợp tác vì hoà bình và phát triển”. đ) Bộ Giao thông vận tải: - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22, Bộ Công an và các địa phương có kế hoạch đảm bảo yêu cầu đi lại, luyện tập, thi đấu của các Đoàn tham dự, đồng
  3. e) Bộ Bưu chính Viễn thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22 chỉ đạo đảm bảo tốt việc trang bị, vận hành, kiểm tra hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông và đào tạo lực lượng nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, điều hành, thông tin. g) Bộ Y tế: - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22, Tổng cục Du lịch, các Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có tổ chức thi đấu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phNm phục vụ các Đoàn thi đấu; có phương án phòng ngừa dịch bệnh và cấp cứu y tế kịp thời. - Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22 xây dựng phương án kiểm tra, ngăn chặn sử dụng Doping trong thi đấu. h) Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức SEA Games 22 tổ chức, động viên lực lượng học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia công tác phục vụ, tổ chức, điều hành và cổ động. i) Bộ N goại giao: Phối hợp với Bộ Công an tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhập cảnh, xuất cảnh Việt N am cho các quan chức, các đoàn thể thao và cổ động viên nước ngoài vào dự hai Đại hội. k) Tổng cục Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội, thành phố Hồ Chí Minh và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan xây dựng và triển khai các phương án phục vụ ăn, ở thuận tiện, phù hợp cho các Đoàn nước ngoài tham gia thi đấu và khách thăm quan, du lịch trong dịp này. l) Đài Truyền hình Việt N am, Đài Tiếng nói Việt N am: - Phối hợp với Ban Tổ chức SEA Games 22, các Đài phát thanh truyền hình địa phương và cơ quan báo chí chuNn bị thiết bị, phương tiện và cán bộ, nhân viên kỹ thuật đảm bảo yêu cầu phục vụ thu, truyền phát thông tin và tăng cường thời lượng phát các chương trình, chuyên mục thông tin, tuyên truyền và trực tiếp đưa tin các cuộc thi đấu. 3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương:
  4. a) Uỷ ban N hân dân thành phố Hà N ội, thành phố Hồ Chí Minh và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tổ chức thi đấu chịu trách nhiệm: - Chỉ đạo Ban Tổ chức SEA Games 22 và các ban ngành của địa phương, với sự phối hợp của các Bộ, ngành có liên quan, tập trung xây dựng các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; triển khai thực hiện việc chuNn bị cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhu cầu ăn, ở, đi lại, thi đấu tại địa phương và đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. - Chỉ đạo các ban, ngành của địa phương phối hợp với các đoàn thể và các tổ xã hội tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tuyên truyền cổ động cho SEA Games 22 và ASEAN - Paragames 2 trên địa bàn, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động xây dựng lối sống văn hoá - văn minh - lịch sự, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo nền nếp bền vững trong quản lý môi trường - xã hội, thể hiện lòng nhiệt tình mến khách đối với các Đoàn thể thao và du khách quốc tế đến Việt N am. b) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà N ội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin chuNn bị và tổ chức tốt Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc của SEA Games 22 và ASEAN - Paragames 2 thể hiện tinh thần “đoàn kết, hợp tác vì hoà bình và phát triển”. Thời gian không còn nhiều, vì vậy Ban Tổ chức SEA Games 22, các Bộ, ngành, các địa phương có liên quan, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân Thủ đô Hà N ội và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo sâu sát các đơn vị thực hiện tốt những công việc được giao. Ban Tổ chức SEA Games 22 chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐN D, Phan Văn Khải UBN D các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Trung ương, và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt N am, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN , các PCN , các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : VX (5), VT.
Đồng bộ tài khoản