Chỉ thị số 11/2001/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 11/2001/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2001/CT-BYT về việc tăng cường công tác xét nghiệm phát hiện vi rút HIV do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2001/CT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 11/2001/CT-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2001 CH THN C A B TRƯ NG B Y T V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC XÉT NGHI M PHÁT HI N VI RÚT HIV Xét nghi m phát hi n HIV là m t trong nh ng khâu quan tr ng hàng u c a công tác phòng ch ng nhi m HIV/AIDS không ch nư c ta mà còn trên c th gi i. Th c hi n t t công tác xét nghi m phát hi n HIV s giúp các nhà chuyên môn có s ánh giá chính xác và toàn di n v tình hình lây nhi m HIV t ó ưa ra các bi n pháp can thi p k p th i và có hi u qu , góp ph n làm gi m tác h i c a i d ch HIV/AIDS; k t qu xét nghi m HIV chính xác s góp ph n m b o an toàn trong truy n máu, h n ch lây nhi m HIV trong các d ch v y t . Hi n nay, h th ng xét nghi m phát hi n HIV nư c ta bao g m: - Các phòng xét nghi m thu c Trung tâm y t d phòng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( g i chung là t nh) có ch c năng làm u m i trong vi c giám sát HIV t i a bàn; - Các phòng xét nghi m thu c các cơ s khám b nh, ch a b nh có ch c năng th c hi n sàng l c HIV c a ngư i cho máu m b o an toàn truy n máu, phòng ch ng lây nhi m HIV qua ư ng truy n máu, ng th i có nhi m v giám sát phát hi n và chNn oán HIV cho b nh nhân; - Các phòng xét nghi m HIV thu c Vi n v sinh d ch t Trung ương và các Vi n Pasteur khu v c ch u trách nhi m giám sát HIV t i khu v c và th c hi n ki m tra l i k t qu xét nghi m HIV do các Trung tâm y t d phòng t nh g i n. V i h th ng xét nghi m như trên, trong nh ng năm qua chúng ta ã t ư c m t s thành tích áng k góp ph n h n ch s lây truy n HIV, m b o 100% túi máu, ch phNm c a máu ư c sàng l c HIV trư c khi truy n cho ngư i b nh; ánh giá tương i chính xác tình hình lây nhi m HIV. Tuy nhiên qua ki m tra các phòng xét nghi m HIV thu c Trung tâm y t d phòng c a 18 t nh khu v c mi n Nam và mi n Trung xem xét công nh n phòng xét nghi m HIV tiêu chuNn ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính ( theo úng qui nh t i Quy t nh s 3052/2000/Q - BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành " Tiêu chuNn phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính") thì m i ch có 09 phòng xét nghi m tiêu chuNn và ã ư c B Y t công nh n t i Quy t nh s 3573/2001/Q - BYT ngày 20/8/2001. Các phòng xét nghi m HIV thu c Trung tâm y t d phòng c a các t nh không ư c công nh n tiêu chuNn ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính là do m t trong các nguyên nhân sau: Cán b
  2. tr c ti p làm công tác xét nghi m HIV chưa n m v ng các quy trình, phương cách xét nghi m; vi c luân chuy n các cán b ang làm công tác xét nghi m HIV sang làm công tác khác trong khi cán b thay th chưa n m v ng chuyên môn xét nghi m; phòng xét nghi m HIV không các tiêu chuNn theo quy nh, thi u d ng c xét nghi m ho c b h ng nhưng chưa ư c s a ch a....d n n k t qu xét nghi m chưa m b o chính xác; vi c thông báo k t qu xét nghi m chưa ư c th ng nh t. kh c ph c tình tr ng trên và tăng cư ng hi u qu c a ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS trong toàn ngành y t , B trư ng B Y t ch th cho Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S y t t nh, Th trư ng y t Ngành tri n khai th c hi n ngay các yêu c u sau ây: 1. Trung tâm y t d phòng t nh là cơ quan duy nh t ư c công b v s li u ngư i nhi m HIV/AIDS trên a bàn. Vi c công b các trư ng h p HIV dương tính ph i th c hi n theo úng qui nh c a pháp lu t. 2. Các phòng xét nghi m HIV sau khi ti n hành các xét nghi m, n u phát hi n các trư ng h p HIV dương tính u ph i lưu m u huy t thanh trong th i gian 2 năm, k t qu c c a máy ELISA trong th i h n 5 năm. 3. Các phòng xét nghi m HIV ã ư c B Y t công nh n tiêu chuNn và i u ki n kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính c n ph i có các bi n pháp tích c c duy trì và áp ng các yêu c u c a m t phòng xét nghi m t tiêu chuNn theo quy nh c a Quy t nh s 3052/2000/Q - BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t . Không ư c luân chuy n cán b làm công tác xét nghi m HIV khi chưa có cán b trình theo quy nh thay th . Trong trư ng h p c n thi t ph i thay thì cán b thay th ph i ư c Vi n V sinh d ch t Trung ương ho c các Vi n Pasteur khu v c ào t o, ki m tra và công nh n t tiêu chuNn theo các tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 3052/2000/Q - BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t . 4. Các phòng xét nghi m ã ư c B Y t ki m tra, thNm nh nhưng chưa t tiêu chuNn theo qui nh c a b n " Tiêu chuNn phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính" ban hành kèm theo Quy t nh s 3052/2000/Q - BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t thì Th trư ng các ơn v có phòng xét nghi m ó ph i khNn trương kh c ph c các tiêu chuNn chưa t theo ngh c a oàn thNm nh c a B Y t . Sau khi kh c ph c, có văn b n báo cáo B Y t xin thNm nh l i. Trong th i gian ch thNm nh l i, các phòng xét nghi m HIV v n ph i ti n hành xét nghi m HIV, ch g i m u xét nghi m HIV nghi ng dương tính ho c dương tính n Vi n V sinh d ch t Trung ương và các Vi n khu v c kh ng nh l i. Vi n V sinh d ch t Trung ương và các Vi n khu v c có trách nhi m tr l i trong vòng b y ngày k t ngày nh n ư c m u b nh phNm. 5. Các phòng xét nghi m ã ư c Vi n V sinh d ch t Trung ương và các Vi n khu v c ki m tra, thNm nh tiêu chuNn nhưng chưa ư c B Y t công nh n ph i thư ng xuyên t ki m tra, ch n ch nh, t hoàn thi n, B Y t s ti n hành thNm nh ra Quy t nh công nh n.
  3. Các phòng xét nghi m ã ư c Vi n khu v c ki m tra, thNm nh nhưng chưa t tiêu chuNn thì Trung tâm y t d phòng t nh ph i kh c ph c nh ng tiêu chuNn chưa t. Sau khi kh c ph c, có văn b n báo cáo Vi n khu v c và B Y t ki m tra, thNm nh. 6. Vi n V sinh d ch t Trung ương ch u trách nhi m ph i h p v i Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên th c hi n các công vi c sau: 6.1. Ti n hành ki m tra các phòng xét nghi m HIV ( bao g m c các phòng xét nghi m c a b nh vi n) chưa t tiêu chuNn và báo cáo k t qu ki m tra v B Y t . Ngoài vi c báo cáo k t qu các phòng xét nghi m tiêu chuNn, còn ph i báo cáo v nh ng phòng xét nghi m chưa tiêu chuNn; ng th i báo cáo ph i nêu rõ nh ng i m c n kh c ph c có th tiêu chuNn kh ng nh k t qu xét nghi m HIV dương tính. 6.2. Thư ng xuyên t p hu n k thu t xét nghi m HIV, chú tr ng k thu t xét nghi m trên dàn máy ELISA, k thu t qu n lý phòng xét nghi m, lưu tr m u, thư ng quy giám sát HIV/AIDS/STI ...vi c t p hu n ph i k t h p gi a lý thuy t và th c hành, t ch c ki m tra k năng th c hành và ph i c p ch ng ch cho h c viên ( ch c p ch ng ch cho các h c viên qua ư c kỳ thi lý thuy t và th c hành t i Vi n) ngay sau khi k t thúc l p t p hu n. 6.3. Xây d ng panel m u cho các phòng xét nghi m, các bi u m u, s sách ghi chép phù h p theo quy nh c a Thư ng quy giám sát HIV/AIDS Vi t Nam, trình B trư ng B Y t ban hành áp d ng th ng nh t cho các phòng xét nghi m HIV trong c nư c. 7. Các Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên ph i tăng cư ng ki m tra nh kỳ, t xu t các phòng xét nghi m ã ư c B Y t công nh n t tiêu chuNn theo Quy t nh s 3052/2000/Q - BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t , k t qu ki m tra ph i báo cáo ngay v B Y t (V Y t d phòng) Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S y t t nh, Th trư ng y t Ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay các yêu c u nêu trên và báo cáo k t qu v B Y t (V Y t d phòng) trư c ngày 30/12/2001. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản