Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2002/CT-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2002 CH THN V CH N CH NH CÔNG TÁC QU N LÝ, S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI Th i gian qua, k t khi tri n khai th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài (ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ), công tác qu n lý, s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài v cơ b n ã có chuy n bi n tích c c, góp ph n phát huy hi u qu c a ngu n vi n tr này. Tuy nhiên, trong quá trình tri n khai, m t s B , ngành, a phương và t ch c oàn th chưa ch p hành y các quy nh c a Quy t nh s 64/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , v n còn ti p di n vi c xin ti p nh n hàng hoá ã qua s d ng không có xác nh n v ch t lư ng; hàng ư c g i n Vi t Nam trư c khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép; m t s d án ư c phê duy t vư t quá thNm quy n, phê duy t xong không g i h sơ (ho c g i không y ) n các cơ quan có trách nhi m qu n lý Trung ương). Nh ng t n t i trên ã gây ph c t p trong công tác qu n lý, làm sai l ch m c ích c a vi c ti p nh n và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài. Nh m kh c ph c nh ng h n ch nêu trên, nâng cao hi u qu công tác qu n lý, s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài, Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c oàn th ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c th c hi n nghiêm túc các quy nh c a Quy t nh s 64/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , trư c m t th c hi n ngay m t s vi c sau: 1. D án vi n tr ph i ư c xây d ng, thNm nh, trình duy t theo úng quy trình ã ư c quy nh. Nh ng d án ư c phê duy t không úng thNm quy n s không có hi u l c thi hành (trư ng h p d án ang tri n khai thì ph i ình ch ho t ng) và trình duy t l i theo quy nh. Sau khi d án ư c duy t, quy t nh phê duy t (kèm theo tài li u, h sơ liên quan) ph i g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính úng th i gian quy nh. B K ho ch và u tư có trách nhi m giám sát ch t ch công vi c trên, báo cáo Th tư ng Chính ph các trư ng h p vi ph m có bi n pháp x lý k p th i. 2. Không xem xét vi c ti p nh n hàng hoá thu c danh m c các m t hàng c m nh p khNu theo quy nh c a Th tư ng Chính ph (ban hành t i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001), ch xét gi i quy t hàng vi n tr có y h sơ h p l và có xác nh n v ch t lư ng hàng hoá c a cơ quan có thNm quy n bên nư c vi n tr . Hàng vi n tr ch ư c g i n Vi t Nam sau khi ã ư c c p có
  2. thNm quy n cho phép ti p nh n. Nh ng lô hàng vi n tr không th c hi n úng quy nh trên, giao T ng c c H i quan x lý theo quy nh, ơn v ti p nh n ch u m i chi phí liên quan t i vi c x lý này. Trư ng h p hàng vi n tr ã qua s d ng chưa theo úng quy nh ã ho c ang trên ư ng n c ng Vi t Nam (ph i có xác nh n v th i gian ghi trên v n ơn g i hàng) trư c ngày ban hành Ch th này v n ư c xem xét, nhưng ph i ư c giám nh ch t lư ng hàng hoá b i cơ quan giám nh ch t lư ng c a Vi t Nam. B Tài chính ch u trách nhi m giám sát ch t ch vi c ti p nh n hàng vi n tr , phát hi n nh ng trư ng h p vi ph m x lý ho c trình c p có thNm quy n xem xét, x lý. 3. Liên hi p các T ch c h u ngh Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao có các bi n pháp thích h p thông tin y và nhanh chóng các quy nh c a Quy t nh s 64/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph cho các nhà tài tr (có văn phòng i di n ho c chưa có văn phòng i di n Vi t Nam) bi t ph i h p trong quá trình ti n hành các kho n vi n tr cho Vi t Nam. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan Trung ương c a các oàn th và các t ch c nhân dân ch u trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh Ch th này. Nguy n M nh C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản