Chỉ thị số 12/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 12/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2002/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2002/CT-UB Hà N i, ngày 27 tháng 03 năm 2002 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH B NH GIA SÚC, GIA C M VÀ TIÊM PHÒNG B NH L M M, LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Ngày 12/3/2002 B nông nghi p và PTNT có văn b n s 02/BNN-TY g i UBND các t nh, thành ph TW thông báo v tình hình tái xu t hi n d ch b nh l m m, long móng (LMLM) gia súc t nh B c Giang và ngh các a phương ch ng phòng, ch ng b nh LMLM gia súc, nh m h n ch tác h i do b nh LMLM gây ra. Xét ngh c a giám c S Nông nghi p và PTNT t i công văn s 169/NN-KT ngày 19/3/2002 và ch ng phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m, c bi t i v i b nh LMLM; ng th i ti p t c th c hi n có hi u qu Pháp l nh Thú y trên a bàn Th ô, UBND Thành ph giao trách nhi m cho các ngành, các c p: 1/ Giám c S Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i S k ho ch và u tư, S Tài chính V t giá, S Thương m i, S Y t , Công an Thành ph , C c H i quan Hà N i, các ngành liên quan và UBND các Qu n, Huy n: - Ch o, ôn c Chi c c Thú y Hà N i ch ng ph i h p v i các cơ quan ch c năng, các ơn v chuyên môn tăng cư ng ki m tra công tác phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m trên a bàn Hà N i và hư ng d n UBND các phư ng, xã, th tr n t ch c th c hi n t t công tác tiêm phòng b nh gia súc, gia c m trong ó t p trung tiêm phòng b nh LMLM gia súc, ki m d ch ng v t và ki m soát gi t m gia súc, gia c m. - Th ng nh t xu t chính sách h tr kinh phí ph c v công tác tiêm phòng b nh gia súc, gia c m c bi t là kinh phí tiêm phòng b nh LMLM, trình UBND thành ph xem xét, quy t nh. 2/ Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch ng ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT, các ngành liên quan: - Ch o, ôn c UBND các phư ng, xã, th tr n hư ng d n các HTX nông nghi p, các cơ s và các h chăn nuôi th c hi n nghiêm túc và có hi u qu các bi n pháp phòng ch ng b nh gia súc, gia c m, trong ó ph i tri t tri n khai ngay công tác tiêm phòng b nh LMLM, ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m , phòng ch ng b nh d i t i a phương theo pháp l nh thú y và hư ng d n c a chi c c Thú y Hà N i.
  2. - C p kinh phí h tr ph c v công tác tiêm phòng b nh gia súc, gia c m, c bi t là ti n công tiêm phòng b nh LMLM gia súc. - Thư ng xuyên ki m tra công tác phòng ch ng b nh gia súc, gia c m và v sinh môi trư ng trên a bàn, nh kỳ báo cáo k t qu th c hi n và khó khăn vư ng m c g i v UBND thành ph , S Nông nghi p và PTNT. UBND thành ph yêu c u các ngành, các c p t ch c th c hi n ngay Ch th này, giao Giám c S Nông nghi p và PTNT ki m tra, theo dõi, ôn c và t ng h p tình hình, k t qu th c hi n và khó khăn vư ng m c báo cáo UBND thành ph , B Nông nghi p và PTNT xem xét, gi i quy t k p th i./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quí ôn
Đồng bộ tài khoản