Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
12
download

Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1998/CT-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 1998 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH O VÀ T CH C TH C HI N CÔNG TÁC B O H LAO NG TRONG TÌNH HÌNH M I Trong nh ng năm qua, v i vi c th c hi n B Lu t lao ng, Pháp l nh quy nh vi c qu n lý c a Nhà nư c i v i công tác phòng cháy và ch a cháy, công tác b o h lao ng, phòng ch ng cháy n ã có nh ng chuy n bi n tích c c và ã t ư c nh ng k t qu nh t nh, i u ki n làm vi c không ng ng ư c c i thi n, góp ph n b o v s c kho c a ngư i lao ng, b o m quy n c a ngư i lao ng ư c làm vi c trong i u ki n an toàn và v sinh, h n ch ư c tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và các v cháy n . Tuy nhiên, vi c th c hi n pháp lu t v b o h lao ng các c p, các ngành, c a ngư i s d ng lao ng và c a ngư i lao ng còn chưa nghiêm. Tình tr ng vi ph m các quy ph m, tiêu chuNn k thu t an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n còn khá ph bi n, còn x y ra các v vi c nghiêm tr ng. Vi c u tư c i thi n i u ki n làm vi c và th c hi n các bi n pháp phòng ch ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và cháy n trong nhi u doanh nghi p chưa th c s ư c quan tâm và coi tr ng úng m c, c bi t là trong các cơ s s n xu t, kinh doanh c a tư nhân. tăng cư ng và nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c, vai trò, trách nhi m c a m i t ch c, cá nhân trong vi c b o m an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n ; duy trì và c i thi n i u ki n làm vi c, b o m s c kho và an toàn cho ngư i lao ng, Th tư ng Chính ph ch th các B trư ng, Th trư ng cơ quan có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o, khNn trương làm t t các công tác sau ây: 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i B Y t : - Ti p t c soát xét, hoàn thi n và b sung các văn b n hư ng d n th c hi n pháp lu t v b o h lao ng, c bi t là các quy ph m v an toàn, v sinh lao ng; ng th i t ng bư c c ng c và nâng cao hi u l c c a h th ng thanh tra an toàn lao ng, v sinh lao ng c v t ch c, biên ch và chuyên môn nghi p v b o m ch t lư ng c a công tác thanh tra, ki m tra các cơ s s n xu t kinh doanh trong vi c ch p hành pháp lu t v b o h lao ng; - Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trong vi c t ch c thNm nh lu n ch ng v các bi n pháp b o m an toàn lao ng, v sinh lao ng và báo cáo tác ng môi trư ng c a các d án u tư;
  2. - Ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , ngành có liên quan nghiên c u xây d ng chương trình qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng và v sinh lao ng theo quy nh t i i u 95 B Lu t Lao ng; trư c m t, xây d ng và trình Chính ph phê duy t các m c tiêu v b o h lao ng và k ho ch th c hi n n năm 2000; - Hàng năm t ch c t ng k t, ánh giá th c hi n công tác b o h lao ng, hư ng d n và t ch c khen thư ng v công tác này. 2. B Y t ch trì nghiên c u s a i, b sung các tiêu chuNn v sinh lao ng; xây d ng tiêu chuNn s c kho và khám tuy n i v i ngư i lao ng làm công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m; ch o các phòng y t và cơ s i u dư ng ph c h i ch c năng chăm sóc, khám s c kho nh kỳ, i u tr , i u dư ng nh ng ngư i làm công vi c n ng nh c, c h i d m c b nh ngh nghi p; ng th i t ch c và nâng cao hi u qu vi c c p c u khi x y ra tai n n lao ng. 3. B N i v ti p t c t ch c th c hi n Ch th s 237/TTg ngày 19 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng các bi n pháp th c hi n công tác phòng cháy, ch a cháy; ch o, ki m tra các ơn v làm công tác phòng, ch ng cháy n , c bi t c n t p trung vào nh ng a bàn d x y ra cháy, n ; có k ho ch i m i các trang b phương ti n phòng ch ng cháy, n nâng cao kh năng và hi u qu ch a cháy; gi i quy t nhanh, k p th i khi s c x y ra. 4. B Tài chính xem xét và cân i ngân sách hàng năm cho công tác b o h lao ng c a các B , ngành có liên quan; ng th i ki m tra, ánh giá hi u qu s d ng kinh phí úng m c ích th c hi n t t các nhi m v nêu t i Ch th này. B Tài chính nghiên c u chính sách mi n gi m thu , B K ho ch và u tư nghiên c u chính sách tín d ng ưu ãi giúp các doanh nghi p s n xu t trong nư c, thay th nh p khNu các trang thi t b , phương ti n b o v cá nhân và giúp các doanh nghi p u tư có hi u qu cho công tác b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c cho ngư i lao ng. 5. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c n tăng cư ng u tư cho công tác nghiên c u khoa h c v an toàn, v sinh lao ng; ch o và t ch c rà soát l i các tiêu chuNn k thu t an toàn, v sinh lao ng hi n hành s a i, b sung và xây d ng các tiêu chuNn k thu t phù h p v i trình công ngh m i; th c hi n giao các tài khoa h c trên cơ s t hàng c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c b o h lao ng; t ch c chuy n giao k t qu nghiên c u khoa h c v b o h lao ng cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c này nghiên c u ng d ng. 6. Ban T ch c - Cán b Chính ph ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t nghiên c u t ch c b máy và quy nh biên ch cán b làm công tác b o h lao ng các B , ngành và các a phương áp ng nhi m v công tác b o h lao ng trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá; trư c m t c n t p trung gi i quy t biên ch cho cơ quan thanh tra lao ng phù h p v i s lư ng các doanh nghi p a phương b o m th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra an toàn lao ng, v sinh lao ng.
  3. 7. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i s m ch o vi c xây d ng chương trình, giáo trình và tài li u khoa h c v an toàn lao ng, v sinh lao ng gi ng d y trong các trư ng i h c, cao ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh ; tiêu chuNn hoá giáo viên gi ng d y v an toàn, v sinh lao ng trong các c p h c; ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ch o vi c nâng cao ch t lư ng ào t o k sư b o h lao ng. 8. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan thanh tra an toàn lao ng, v sinh lao ng, c nh sát phòng cháy ch a cháy tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n an toàn lao ng, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n t i a phương, c n t p trung vào các ngành khai thác m , xây d ng cơ b n, giao thông v n t i, khu v c kinh t tư nhân; x lý nghiêm minh các ơn v và cá nhân vi ph m pháp lu t v an toàn, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n . 9. Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương xây d ng và tăng cư ng các chuyên m c hàng tu n v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng ch ng cháy n ph bi n pháp luât, các quy ph m, tiêu chuNn, các kinh nghi m phòng ch ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, cháy n , giúp ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng có ý th c t giác và ch ng th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o h lao ng. 10. Giám c doanh nghi p, ch các cơ s s n xu t, kinh doanh ph i t ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v b o h lao ng, hàng năm ph i xây d ng k ho ch b o h lao ng, b trí cán b làm công tác b o h lao ng; ph i h p v i t ch c công oàn cơ s tuyên truy n, giáo d c, v n ng ngư i lao ng th c hi n nghiêm ch nh quy nh v an toàn, v sinh lao ng, phòng, ch ng cháy n ; t ch c m ng lư i an toàn viên, v sinh viên, các i phòng ch ng tai n n, s c x y ra; c i thi n i u ki n làm vi c, chăm sóc s c kho cho ngư i lao ng và h n ch tai n n lao ng, b nh ngh nghi p và nh ng thi t h i do i u ki n lao ng x u gây ra. 11. B Tư pháp ph i h p v i Vi n Ki m sát nh n dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao ch o Toà án nhân dân a phương k p th i xét x các v vi c dân s , hình s trong lĩnh v c an toàn lao ng, v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n . Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v cơ s trong ph m vi trách nhi m c a mình ph i h p ch t ch v i t ch c công oàn cùng c p khNn trương t ch c th c hi n Ch th này, t ch c phong trào qu n chúng r ng rãi b o m an toàn v sinh lao ng, phòng ch ng cháy n trong s n xu t và i s ng. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i thư ng xuyên theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này và nh kỳ 6 tháng m t l n báo cáo Th tư ng Chính ph . Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản