Chỉ thị số 13/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 13/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2004/CT-UB về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng“Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6” trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 13/2004/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2004 CH TH V VI C TRI N KHAI CÁC HO T NG HƯ NG NG “TU N L QU C GIA NƯ C S CH VÀ V SINH MÔI TRƯ NG VÀ NGÀY MÔI TRƯ NG TH GI I 5/6” TRÊN NA BÀN THÀNH PH (T NGÀY 20/4/2004 N NGÀY 05/6/2004) Nh m nâng cao nh n th c c a c ng ng trong vi c cung c p nư c s ch, b o v môi trư ng, tham gia giám sát các ho t ng gây ô nhi m môi trư ng trong s n xu t công nghi p, nông nghi p và d ch v -kinh doanh, c bi t là các lưu v c có ngu n nư c ang b ô nhi m là ch trương l n c a ng và Nhà nư c hi n nay. Năm nay, hư ng ng Tu n l Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng và k ni m ngày Môi trư ng Th gi i, t ngày 29 tháng 4 năm 2004 n ngày 05 tháng 6 năm 2004 trong không khí c nư c k ni m 50 năm chi n th ng l ch s i n Biên Ph , k ni m 50 năm gi i phóng Th ô, chào m ng th ng l i cu c b u c H i ng nhân dân các c p là d p các a phương, các S -ngành, oàn th , cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph th hi n trách nhi m, vai trò c a mình v yêu c u b o v và c i thi n ch t lư ng môi trư ng s ng i v i ngư i dân thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u t t c các S -ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n và các t ng l p nhân dân tri n khai th c hi n chương trình hành ng di n ra t ngày 20 tháng 4 n ngày 05 tháng 6 năm 2004 như sau : M c ích c a cu c v n ng : 1. Ph bi n các ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c v chương trình qu c gia nư c s ch-v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, gi m thi u ô nhi m trong các ho t ng s n xu t-d ch v -kinh doanh. 2. Nâng cao nh n th c c a c ng ng trong vi c b o v , s d ng và khai thác có hi u qu tài nguyên nư c ph c v s n xu t và i s ng xã h i. 3. Th c hi n các công trình c i thi n ô nhi m, tr ng r ng, tôn t o c nh quan b ng cây xanh, hoa ki ng. 4. Phát ng phong trào v n ng c ng ng tham gia xây d ng và th c hi n các công trình làm s ch- p môi trư ng t i a bàn dân cư, xí nghi p, công s , khu vui chơi, bãi bi n, v.v... Các ho t ng c th :
  2. 1. T ch c l mít tinh, phát ng nhân dân tham gia, hư ng ng Tu n l Qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng, ngày Môi trư ng Th gi i vào ngày 20 tháng 4 năm 2004 t i huy n Bình Chánh. 2. T ch c báo cáo t ng k t tháng hành ng vào ngày 05/6/2004 k t h p v i các ho t ng làm s ch và b o v b bi n, khu du l ch sinh thái t i huy n C n Gi . 3. T ch c chương trình tr ng cây k ni m ngày sinh c a Ch t ch H Chí Minh vào ngày 19/5 (theo truy n th ng hàng năm) t i Công viên l ch s Văn hóa Dân t c, qu n 9. 4. T ch c trình di n, hư ng d n th c hi n các gi i pháp x lý nư c ơn gi n, x lý bư c u các ch t th i trong chăn nuôi ; các bi n pháp phòng, kh c ph c nh hư ng trong s d ng thu c b o v th c v t, các hóa ch t ph c v s n xu t nông nghi p. 5. T ch c và v n ng nhân dân làm t ng v sinh toàn thành ph , t ch c vào ngày 29/4 vào kéo dài n ngày 05 tháng 6 năm 2004. 6. V n ng nhân dân phòng tránh các b nh t t phát sinh do s d ng nư c sinh ho t không m b o v sinh, th c hi n các bi n pháp c i thi n v sinh môi trư ng nơi sinh s ng và khu v c s n xu t, kinh doanh. 7. u tư xây d ng và thúc Ny nhanh ti n u tư các công trình c p nư c s ch, v sinh môi trư ng và x lý nư c th i t i các doanh nghi p, khu công nghi p. 8. Xây d ng các công trình Thanh niên Xanh-S ch- p. 9. T ch c chương trình tuyên truy n ph bi n ch p hành Lu t l giao thông, ki m tra các ho t ng an toàn giao thông nh m gi m tai n n khi tham gia giao thông. 10. T ch c chương trình ki m tra các ho t ng an toàn và v sinh th c thNm t i các ch , nhà hàng, c bi t là nh ng nơi kinh doanh m t hàng th c phNm tươi s ng. 11. T ch c chương trình ki m tra các ho t ng, b o v môi trư ng t i các doanh nghi p n m trong lưu v c Tham Lương, công trình th y l i Hóc Môn-B c Bình Chánh. Phân công th c hi n : - S Văn hóa và Thông tin ch o t ch c công tác thông tin tuyên truy n, văn ngh , xây d ng panô, áp phích, t rơi v các n i dung : B o v ngu n nư c, b o v không khí, an toàn v sinh th c phNm, phân lo i rác ; tuyên truy n, quán tri t sâu s c và r ng rãi nh ng n i dung, gi i pháp cơ b n th c hi n chương trình m c tiêu chi n l c Qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng, chi n lư c qu n lý môi trư ng thành ph n năm 2010, và chương trình hành ng b o v môi trư ng n năm 2005 theo Quy t nh s 94/2002/Q -UB ngày 21 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph .
  3. - y ban nhân dân các qu n-huy n căn c vào tình hình th c t , ch n m c tiêu xây d ng k ho ch hành ng phù h p v i yêu c u Ny m nh các ho t ng qu n lý Nhà nư c v : Tr t t -v sinh-văn minh ô th trên t ng a bàn. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tri n khai th c hi n chương trình Qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn năm 2004 ; ph i h p v i y ban nhân dân huy n Bình Chánh và các s -ngành có liên quan t ch c mít-tinh phát ng l ra quân tri n khai chương trình hành ng v i các n i dung : thu gom bao bì, v chai thu c b o v th c v t trên ng ru ng ; khánh thành Tr m c p nư c Bình Chánh, xã Bình Chánh ; t p hu n k thu t truy n thông v nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, quét d n v sinh môi trư ng nông thôn. T ch c ch o các ơn v tr c thu c (Trung tâm nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn, Chi c c phát tri n nông thôn, Chi c c b o v th c v t, ...) ph i h p v i các oàn th và chính quy n a phương tri n khai các ho t ng theo ch c năng nhi m v ư c phân công hư ng ng “Tu n l Qu c gia nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn năm 2004”. Hư ng d n chương trình tr ng cây xanh ph c v Tu n l t t tr ng cây, i i nh ơn Bác H (ngày 16 tháng 5 năm 2004 n ngày 22 tháng 5 năm 2004) cho các S - ban-ngành, oàn th , qu n-huy n toàn thành ph ; t ch c ngày h i tr ng cây c p thành ph vào ngày 19 tháng 5 năm 2004 ; ph i h p v i các ngành t ch c H i thi môi trư ng xanh. - Công an thành ph gi i quy t tình tr ng buôn bán, u xe trư c c ng trư ng h c, chi m d ng v a hè lòng l ư ng gây ách t c giao thông ; t ch c ngày cao i m ki m tra các xe cơ gi i lưu thông trên ư ng ph vi ph m v khói, b i, ti ng n trên b và tàu bè trên sông vi ph m các quy nh v b o v môi trư ng. Ph i h p v i các ngành Ny m nh gi i quy t các t i m t n n xã h i và tình tr ng ngư i s ng lang thang xin ăn. - S Giao thông Công chánh Ny m nh các ho t ng tr ng và chăm sóc cây xanh, hoa ki ng nơi công c ng, ư ng ph ; t p trung các công trình tr ng i m v thoát nư c, ch ng ng p úng. - S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i S Du l ch và y ban nhân dân huy n C n Gi xây d ng k ho ch và t ch c L k ni m ngày Môi trư ng th gi i và t ng k t Tháng hành ng vào ngày 05/6/2004 t i huy n C n Gi . N i dung ho t ng cùng v i L k ni m g m có các ho t ng : phát ng chi n d ch làm s ch bãi bi n, phòng ch ng ô nhi m bi n, tr ng r ng, b o v khu du l ch sinh thái, ho t ng trưng bày gi i thi u v du l ch C n Gi . T ch c t t các ho t ng t ng v sinh toàn thành ph , t ch c thu gom, v n chuy n và x lý rác ô th , ưa lò t rác y t 500kg ho t ng, phát ng và tri n khai chương trình phân lo i rác t i ngu n, các qu n tr ng i m qu n 4, qu n 5, qu n 10 và qu n Bình Th nh. T ch c chương trình phúc tra các ho t ng b o v môi trư ng t i các doanh nghi p n m trong khu v c kênh Tham Lương, công trình th y l i Hóc Môn-B c Bình Chánh.
  4. - S Y t t ch c chương trình ki m tra các ho t ng an toàn v sinh th c phNm t i các ch , nhà hàng, c bi t là m t hàng th c phNm tươi s ng ; tuyên truy n sâu r ng chương trình v sinh phòng d ch trong nhân dân. - Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t ch c tri n khai chi n d ch truy n thông trong su t Tháng hành ng, t ch c 02 ngày “Ch Nh t xanh l n th 49 và 50”, c bi t là chương trình l ng ghép sinh ng các ho t ng nhân d p k ni m ngày Ch nh t xanh l n th 50 ; làm nòng c t th c hi n các chương trình tr ng i m c a Thánh hành ng. - Các cơ quan thông t n báo chí, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph tăng cư ng công tác tuyên truy n c ng, bi u dương nh ng ơn v và cá nhân tích c c tri n khai th c hi n tháng hành ng, nêu b t các i n hình, mô hình tiêu bi u. Các S , ban, ngành, oàn th , y ban nhân dân các qu n-huy n có k ho ch tri n khai Ch th này và báo cáo k t qu th c hi n ch m nh t là ngày 31 tháng 5 năm 2004. Báo cáo t ng k t tháng hành ng và danh sách ngh khen thư ng g i v H i ng Thi ua khen thư ng thành ph t ng h p và xu t khen thư ng v i Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph trong bu i L t ng k t t ch c t i huy n C n Gi vào 05 tháng 6 năm 2004.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT.CH TNCH - BC Qu c gia v CC nư c s ch và v sinh môi trư ng PHÓ CH TNCH - B Nông nghi p và PTNT - B Tài nguyên và Môi trư ng - B Văn hóa-Thông tin - B Công an - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB - Văn phòng Thành y - y ban MTTQ/TP và các oàn th TP Mai Qu c Bình - Các S , ban, ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - Các cơ quan Báo, ài TP và TW t i TP - VPH -UB : CVP, PVP/KT, T - T CNN, VX, T, TM - Lưu (CNN- )
Đồng bộ tài khoản