Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2006/CT-UBTDTT Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2006 CH THN V M T S CÔNG TÁC C P BÁCH CH N CH NH HO T NG BÓNG Á Trong nh ng năm g n ây, ho t ng bóng á nư c ta có nhi u ti n b : T ch c b máy t Liên oàn bóng á Vi t Nam t i các câu l c b cơ s t ng bư c ư c xây d ng theo hư ng chuyên nghi p; công tác ào t o v n ng viên, trình chuyên môn c a i ngũ hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài có nhi u ti n b ; h th ng t ch c thi u t ng bư c ư c hoàn thi n; ã hình thành th trư ng chuy n như ng, trao i c u th trong và ngoài nư c; xã h i hoá trong ho t ng bóng á ngày càng phát tri n. Bóng á nư c ta ã vươn lên trình cao khu v c ông Nam Á. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, bóng á Vi t Nam còn m t s t n t i, y u kém là: Công tác qu n lý, i u hành ho t ng bóng á m t s khâu còn y u, thi u tính chuyên nghi p; o c, l i s ng c a m t b ph n cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài chưa t t; Tiêu c c trong ho t ng bóng á như gian l n, b o l c, mua bán, dàn x p t s , h i l , cá ,... lan r ng ã gây nên s b t bình trong ngư i hâm m c nư c, làm nh hư ng n s phát tri n bóng á nư c nhà. Nh ng t n t i, y u kém trên do nhi u nguyên nhân, trong ó có nh ng nguyên nhân chính là: T ch c b máy c a Liên oàn bóng á Vi t Nam bư c u ư c ki n toàn nhưng thi u ng b , chưa áp ng ư c yêu c u trong giai o n m i; nh n th c c a m t b ph n cán b qu n lý v v trí, nhi m v c a bóng á không y , còn n ng tư tư ng thành tích ơn thu n; công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, o c còn y u; thi u kiên quy t u tranh v i các bi u hi n tiêu c c; cơ ch qu n lý bóng á còn nhi u b t c p, không theo k p v i s phát tri n ho t ng bóng á trong cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. kh c ph c nh ng t n t i, y u kém trên, B trư ng, Ch nhi m y ban TDTT yêu c u Ban ch p hành Liên oàn bóng á Vi t Nam và các t ch c thành viên c a Liên oàn, th trư ng các cơ quan c a y ban Th d c th thao, S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n t t m t s vi c c p bách sau ây: 1- T ch c sơ k t và xây d ng chương trình, k ho ch ti p t c Ny m nh th c hi n Ch th s 15/2002/CT-TTG ngày 26 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c trong ho t ng th d c th thao, trong ó chú tr ng t i công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, o c cho i ngũ hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài và ch ng tiêu c c trong ho t ng bóng á.
  2. 2- Ph i h p ch t ch v i các cơ quan b o v pháp lu t k p th i phát hi n và x lý kiên quy t các cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng bóng á. 3- V Th thao thành tích cao II ch u trách nhi m: a) Ph i h p v i Liên oàn bóng á Vi t Nam xây d ng tiêu chuNn o c ngh nghi p c a hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài; hư ng d n S Th d c th thao, liên oàn bóng á các a phương, các câu l c b t ch c th c hi n các quy nh. b) Ch trì ph i h p v i Liên oàn bóng á Vi t Nam, các v , ơn v có liên quan nghiên c u xây d ng các ch , chính sách i v i hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài và i m i cơ ch qu n lý ho t ng bóng á trong cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa trình c p có thNm quy n ban hành. 4- Liên oàn bóng á Vi t Nam ch u trách nhi m: a) Ki n toàn t ch c, nhân s c a Liên oàn; ph i h p v i S Th d c th thao các a phương, h tr , hư ng d n ki n toàn t ch c và nhân s liên oàn, câu l c b bóng á các a phương. b) KhNn trương xây d ng trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch p hành Liên oàn bóng á Vi t Nam khoá V, Quy nh k lu t c a Liên oàn bóng á Vi t nam, Quy ho ch phát tri n bóng á Vi t Nam giai o n 2006-2015. Ti p t c hoàn thi n Quy ch bóng á chuyên nghi p; c) Ny nhanh ti n xây d ng Trung tâm ào t o Bóng á tr . d) C ng c các i tuy n qu c gia; l a ch n, b nhi m các cán b , hu n luy n viên có tài, có c, có thái tích c c ch ng tiêu c c vào các ban hu n luy n. ChuNn b t t v m i m t cho i tuy n qu c gia tham d các gi i thi u qu c t trong năm 2006 và nh ng năm sau. T ch c th t t t các gi i thi u qu c gia, qu c t . 5- S Th d c th thao các a phương, các trư ng, Trung tâm Th d c th thao, câu l c b bóng á tăng cư ng ào t o năng khi u bóng á trong các trư ng ph thông; xây d ng k ho ch ào t o toàn di n cho các v n ng viên, trong ó chú tr ng úng m c vi c giáo d c o c, h c t p văn hoá cho các v n ng viên tr , năng khi u; không tình tr ng v n ng viên trong l a tu i i h c không ư c h c t p văn hoá y theo quy nh. 6- Thanh tra y ban Th d c th thao ch trì ph i h p v i V Th thao thành tích cao II hư ng d n thanh tra các a phương tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ho t ng bóng á c a các liên oàn, trung tâm ào t o v n ng viên, câu l c b bóng á theo thNm quy n nh m phát hi n, ngăn ch n, x lý k p th i các hi n tư ng tiêu c c trong bóng á. 7- V pháp ch tăng cư ng ph bi n giáo d c pháp lu t v Th d c th thao trong toàn ngành; ph i h p ch t ch v i các cơ quan báo chí tuyên truy n nêu gương các cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài có thái kiên quy t u tranh ch ng tiêu c c và có nhi u óng góp tích c c vào s phát tri n c a bóng á, ng th i tăng cư ng phê phán các bi u hi n b o l c, tiêu c c trong ho t ng bóng á.
  3. 8- V K ho ch Tài chính ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan và Liên oàn bóng á Vi t Nam xây d ng các án xã h i hoá ho t ng bóng á cá cư c bóng á h p pháp, x s th thao trình các c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 9- Các công vi c trên ph i tri n khai ngay trong Quý I năm 2006. Giao V Th thao thành tích cao II ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này và nh kỳ báo cáo k t qu v i B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao./. B TRƯ NG CH NHI M Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản