Chỉ thị số 15/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 15/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng bệnh, phòng và chống dịch, giữ gìn vệ sinh thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 15/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 1980 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG B NH, PHÒNG VÀ CH NG DNCH, GI GÌN V SINH TP Nh ng năm qua, ư c s ch o c a c p y ng và y ban Nhân dân các c p, ngành y t ã có nhi u c g ng trong công tác tuyên truy n, giáo d c, hư ng d n nghi p v và ph i h p v i các ban, ngành, s liên quan nên công tác phòng b nh, phòng và chóng d ch, gi gìn v sinh thành ph t ng bư c ư c c i thi n và t m t s k t qu ph n kh i. y ban Nhân dân thành ph ã ban hành quy nh t m th i v gi gìn v sinh thành ph và ph t vi c nh, tuy nhiên do chưa quán tri t y phương châm phòng b nh là chính và công tác b o v s c kh e là s nghi p c a m i ngư i nên m t s nơi còn khoán tr ng công vi c này cho ngành y t và chưa có nh ng bi n pháp k p th i, tri t trong vi c phòng b nh, phòng ch ng d ch và gi gìn v sinh thành ph . nông thôn, vi c xây d ng c u tiêu hai ngăn, phân t i ch tri n khai còn r t ch m, vi c dùng phân tươi bón ru ng, bón rau, tư i cây, … còn ph bi n. n i thành, h xí h p v sinh còn thi u nghiêm tr ng, nh t là nh ng khu xóm lao ng; c u tiêu công c ng còn quá ít, chưa áp ng ư c sinh ho t c a nhân dân; các khu v c ông ngư i như các ch , khu v c buôn bán ch tr i, các v a hè có ngư i , b n xe, b n tàu, v.v… vi c phóng u r t b a bãi ã gây m t v sinh n ng n và nh hư ng n m quan c a thành ph ; v sinh trong cơ quan, ơn v , trư ng h c, xí nghi p, công nông trư ng, c a hàng ăn u ng, v.v… còn kém; ru i, mu i, chu t phát tri n; công tác tiêm phòng t t l th p, v sinh trong vi c ch bi n, b o qu n lương th c th c phNm chưa b o m úng quy cách. Vi c th c hi n quy nh t m th i v gi gìn v sinh thành ph và ph t vi c nh do quy t nh s 21/Q -UB ngày 25-1-`1980 c a y ban Nhân dân thành ph chưa ư c tri n khai m nh, nh t là công tác tuyên truy n, giáo d c và ki m tra, x lý. Nh ng thi u sót trên c ng v i tình hình xã h i ph c t p (ch tr i phát tri n; ngư i i vùng kinh t m i b v , …) ã gây nh ng tác h i nghiêm tr ng n tình hình v sinh c a thành ph ; m t s b nh nguy hi m ã phát tri n kéo dài và có nguy cơ tr thành d ch e d a sinh m ng, s c kh e c a nhân dân, nh hư ng n s c lao ng và năng l c s n xu t c a xã h i. Tình hình trên ây òi h i chúng ta ph i h t s c quan tâm k p th i và thư ng xuyên ch o công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, gi gìn v sinh thành ph trong th i gian t i nh m t các yêu c u sau ây:
  2. 1) Giáo d c ý th c phòng b nh, phòng ch ng d ch và gi gìn v sinh công c ng cho m i ngư i, m i ngành, m i c p, làm cho nhân dân và các c p y ng, chính quy n, cơ quan, ơn v th y ư c l i ích c a công tác phòng và ch ng d ch ng th i th y ư c tác h i to l n c a các d ch b nh nguy hi m, các ngu n lây lan do môi trư ng s ng chung quanh gây nên (phân, nư c, rác, v sinh công c ng) i v i s c kh e, sinh m ng, tài s n, s n xu t c u Nhà nư c và nhân dân. 2) Ch ng không d ch x y ra, n u có d ch thì có i u ki n (cán b , phương ti n, thu c men, ..) và t p trung m i n l c d p t t k p th i không lây lan thành d ch l n trong thành ph . Ny m nh công tác tiêm phòng t t l 100% các d ch, v n ng qu n chúng tham gia phong trào 3 di t (ru i, mu i, chu t), xây d ng c u tiêu, 2 ngăn phân t i ch nông thôn, c u tiêu công c ng h p v sinh n i thành, gi gìn v sinh công c ng (v sinh chăn nuôi, v sinh h c ư ng, v sinh hàng rong, v sinh ăn u ng, v.v…). th c hi n t t các yêu c u trên, y ban Nhân dân thành ph ch th : 1) y ban Nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã ph i ch u trách nhi m ch o công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, gi gìn v sinh thành ph , có k ho ch và bi n pháp th c hi n c th trong a phương mình, t ng th i gian có sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m, nh kỳ ho c t xu t t ch c các oàn ki m tra (g m chính quy n, công an, y t , oàn th …), k p th i khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng nh ng cá nhân, cơ quan, ơn v làm t t, ng th i x lý ho c báo cáo c p trên x lý nh ng trư ng h p vi ph m các quy nh c a Trung ương và thành ph v gi gìn v sinh thành ph . 2) Ngành y t v a là cơ quan ch u trách nhi m v m t chuyên môn, ph c v k p th i và có hi u qu m i yêu c u c a công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch trong thành ph , v a làm ch c năng tham mưu cho c p y, y ban Nhân dân các c p trong vi c ch o, th c hi n các bi n pháp phòng b nh, phòng ch ng d ch, chăm sóc và b o v s c kh e c a nhân dân ch ng ph i h p v i S Công an và các oàn th t ch c các oàn ki m tra vi c th c hi n các quy nh v gi gìn v sinh thành ph . 3) Ngành công an, qua công tác qu n lý chuyên môn, c n ki m tra và ti n hành x lý các trư ng h p vi ph m quy nh v gi gìn v sinh thành ph theo i u l ph t vi c nh. Ph t vi c nh cũng là bi n pháp giáo d c r t h u hi u i v i nh ng cá nhân, cơ quan, ơn v không ch p hành úng quy nh gi gìn v sinh thành ph . C n tri n khai nhanh vi c x ph t vi c nh theo ngh nh s 143-CP ngày 27-5-1977 c a H i ng Chính ph ban hành i u l v ph t vi c nh và quy t nh s 21/Q -UB ngày 25-1-1980 c a y ban Nhân dân thành ph v gi gìn v sinh trong thành ph và x ph t vi c nh. i v i các cơ quan, ơn v vi ph m, ngoài vi c ph t vi c nh t i ch , c n l p biên b n báo cáo cho cơ quan c p trên c a cơ quan, ơn v y bi t có bi n pháp giáo d c, k lu t n i b . 4) Ngành văn hóa và thôn gtin c n có k ho ch tuyên truy n, giáo d c v v sinh phòng b nh, phòng ch ng d ch, v sinh công c ng, gi gìn n p s ng văn minh trong thành ph ; ph bi n r ng rãi i u l v sinh c a H i ng Chính ph và quy nh t m th i v gi gìn v sinh thành ph c a y ban Nhân dân thành ph ã ban hành; ưa n i dung gi gìn v sinh vào n i dung công tác c a vi c xây d ng n n văn hóa m i, n p s ng m i, …
  3. 5) y ban k ho ch thành ph xét và gi i quy t các yêu c u và v t tư, nhiên li u, … s d ng cho công tác phòng ch ng d ch, gi gìn v sinh thành ph , nh t là trong nh ng trư ng h p có d ch x y ra. 6) S Tài chánh xét và gi i quy t các yêu c u v kinh phí, ti n b i dư ng, ti n khen thư ng, v.v… ph c v công tác này. 7) Ngành thương nghi p, khách s n và ăn u ng c n ph bi n y cách gi gìn v sinh trong các khâu ch bi n, b o qu n, v n chuy n, phân ph i lương th c th c phNm và ph c v ăn u ng c a khách hàng; t ch c các oàn ki m tra v sinh các cơ s c a ngành thương nghi p, ngành ph c v ăn u ng, ki m tra s c kh e, b nh t t c a cán b , nhân viên ph c v k p th i phát huy m t tích c c và ngăn ch n nh ng m t tiêu c c c a ngành mình trong vi c ph c v b a ăn c a cán b , công nhân viên và c a nhân dân. 8) Ngành giáo d c ch u trách nhi m ph bi n, giáo d c cho toàn th cán b , công nhân viên, giáo viên h c sinh các c p gi v sinh công c ng và v sinh h c ư ng, huy ng m i ngư i trong ngành mình thư ng xuyên tham gia làm t ng v sinh ư ng ph , tham gia phong trào 3 di t (ru i, mu i, chu t), 3 s ch (ăn s ch, s ch, u ng s ch). 9) Ngành qu n lý nhà t và công trình công c ng có k ho ch x lý nhanh chóng phân, nư c, rác, không rác ng lâu ngày, xe ch rác ph i h p quy cách, không rơi, vãi, không gây hôi th i trên ư ng v n chuy n; ch u trách nhi m vi c qu n lý và xây m i t t c các lo i c u tiêu công c ng trong thành ph , nh t là t i các nơi công c ng (b n xe, b n tàu, ch , công viên, …), và ư ng ph có nhi u ngư i qua l i (k c nghiên c u chuy n m t s căn ph thành c u tiêu công c ng) ng th i k p th i gi i quy t vi c rút h m c u cho các h t p th , cơ quan, ơn v , h nhân dân. 10) Ngành nông nghi p ph i h p v i t ch c nông h i các c p gi i quy t vi c s n xu t phân và s d ng các lo i rác h p v sinh, v n ng nhân dân t ng bư c ch m d t vi c dùng phân tươi bón rau, bón ru ng, nuôi cá. 11) Ngành ch th p v n ng cán b , nhân viên h i viên ngành mình tích c c tham gia vào các công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, gi gìn v sinh thành ph theo ch o và k ho ch c u chính quy n, cơ quan chuyên môn các c p. 12) Th trư ng t t c các ban, ngành, oàn th u có trách nhi m ch o ngành, oàn th mình ph i h p v i cơ quan y t ti n hành toàn di n công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, gi gìn v sinh thành ph ; t ch c vi c ph bi n quy t c, i u l v sinh trong ngành, trong oàn th mình; hư ng d n xây d ng các n i quy c th và thư ng xuyên ôn c vi c ki m tra th c hi n, k p th i khen thư ng ng viên ngư i t t vi c t t và x lý nghiêm kh c nh ng trư ng h p sai ph m. M i ngành, m i c p nêu cao trách nhi m toàn di n v ch o và t ch c th c hi n c th , công tác phòng ch ng d ch b nh, gi gìn v sinh thành ph nh t nh s có nhi u ti n b góp ph n Ny m nh s n xu t, b o v s c kh e, tính m ng c a nhân dân.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản