intTypePromotion=1

Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
176
lượt xem
16
download

Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2005/CT-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2005 CH THN V VI C TH C HI N TI T KI M TRONG S D NG I N T u năm t i nay, di n bi n th i ti t không thu n l i, h n hán x y ra trên di n r ng và kéo dài, lưu lư ng nư c v các h th y i n r t th p, các h ch a th y i n ch tích ư c t 25 - 50 % dung tích thi t k . Riêng lưu lư ng nư c v h Hòa Bình th p nh t trong vòng 40 năm qua, trong khi thu i n chi m bình quân kho ng 40% s n lư ng i n phát ra hàng năm. Bên c nh ó, m t s d án u tư v ngu n i n th c hi n không t ti n , lư i i n có nơi thi u ng b ; vi c cung ng khí không áp ng nhu c u s n xu t i n; trong khi ph t i trong th i gian g n ây tăng t bi n (trên 20%), làm cho vi c cung ng i n càng khó khăn, c bi t là các t nh phía B c. Do nh ng nguyên nhân ch y u nêu trên, năm 2005 và m t vài năm t i, cho n khi hoàn thành vi c phát tri n ngành i n theo úng quy ho ch, nư c ta có th s còn thi u i n trong nh ng tháng mùa khô, nh t là khi g p h n hán kéo dài. mb o an ninh năng lư ng qu c gia, th c hành chính sách s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , dành năng lư ng cho s n xu t và tiêu dùng thi t y u, Th tư ng Chính ph yêu c u th c hi n nghiêm vi c ti t ki m s d ng i n, c bi t là trong các tháng mùa khô (t ngày 01 tháng 4 n ngày 30 tháng 6 hàng năm) v i các bi n pháp c th sau ây: 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các doanh nghi p nhà nư c th c hi n ngay m t s gi i pháp sau: a) i v i các cơ quan, công s : T t các thi t b dùng i n không c n thi t khi ra kh i phòng và h t gi làm vi c. C t h n ngu n i n khi không s d ng các thi t b . T n d ng t i a ánh sáng và thông gió t nhiên, t t b t èn chi u sáng khi s ngư i làm vi c trong phòng gi m. Gi m ít nh t 50% s lư ng èn chi u sáng chung hành lang, khu v c sân, vư n, hàng rào. Ch s d ng i u hòa nhi t khi th t c n thi t và ch ch làm mát (t 250C tr lên); dùng qu t thay th i u hoà nhi t khi th i ti t không quá nóng; b) i v i vi c chi u sáng công c ng:
  2. Gi m 50% s lư ng èn chi u sáng t i các tuy n ph , qu ng trư ng, công viên, vư n hoa công c ng, tr bi n báo, èn hi u ch d n an toàn giao thông; Các ơn v qu n lý h th ng chi u sáng công c ng phi i u ch nh th i gian chi u sáng ư ng ph h p lý: bu i t i b t èn lúc 19h và t t lúc 4h30; Gi m t i a s bóng èn t i các c t tháp c a ài phát thanh, truy n hình, ch èn báo hi u trên nh c t. c) i v i vi c dùng i n cho sinh ho t và kinh doanh d ch v : Các h gia ình h n ch s d ng các thi t b tiêu th i n l n (máy i u hòa, bình nư c nóng, bàn là i n...) trong gi cao i m t 18h00 - 22h00; t t các thi t b i n, èn chi u sáng khi không có nhu c u s d ng; v n ng các h gia ình dùng các lo i bóng ti t ki m i n như bóng èn compact ho c huỳnh quang; Các nhà hàng, cơ s d ch v thương m i c t gi m ít nh t 50% s lư ng èn qu ng cáo, trang trí, ch dùng 01 bóng èn chi u sáng bi n hi u. 2. Các doanh nghi p s n xu t th c hi n ngay các gi i pháp ti t ki m i n như sau: S d ng i n úng công su t và bi u ph t i ã ký k t trong h p ng mua bán i n. T t các thi t b i n và èn chi u sáng không c n thi t trong th i gian ngh gi a ca s n xu t, Không các thi t b i n ho t ng không t i. H n ch t i m c t i a vi c s d ng èn có công su t l n qu ng cáo. ChuNn b các ngu n d phòng áp ng nhu c u s n xu t khi thi u i n. 3. T ng công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m: Th c hi n nghiêm các quy nh c th v ti t ki m trong phát i n, truy n t i và phân ph i i n. Th c hi n phương th c v n hành n nh, an toàn trong h th ng i n; b trí k ho ch s a ch a các nhà máy i n h p lý; tăng cư ng công tác qu n lý k thu t, nâng cao năng l c khai thác thi t b ; h n ch s c , ti t ki m chi phí nhiên li u, gi m t n th t i n năng nh m huy ng t i a và có hi u qu các ngu n i n; huy ng m t cách h p lý công su t và i n năng các nhà máy th y i n, các ngu n i n mua c a các nhà máy i n c l p và các ngu n i n d phòng c a khách hàng. Có bi n pháp c th Ny nhanh vi c tri n khai th c hi n các d án u tư v ngu n i n theo úng ti n . B trí c t gi m i n m t cách h p lý, không làm nh hư ng n ho t ng s n su t, kinh doanh c a các doanh nghi p; tránh vi c c t i n sinh ho t trên di n r ng, kéo dài.
  3. Ph i h p ch t ch v i Trung tâm Khí tư ng - Th y văn qu c gia, c p nh t các d báo v th i ti t và ngu n nư c ch ng ra các phương án v n hành hi u qu , s d ng ti t ki m ngu n nư c phát i n. 4. B Công nghi p có trách nhi m ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam và các nhà máy i n c l p (IPP), các nhà máy i n ho t ng theo hình th c BOT, có gi i pháp v n hành t i ưu, góp ph n kh c ph c tình tr ng thi u i n hi n nay; ch o Ny nhanh ti n xây d ng các d án i n; ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n r ng rãi cán b , nhân dân bi t và có nh ng gi i pháp ti t ki m i n, c bi t là trong các gi cao i m. 5. M i B , ngành, a phương th c hi n ti t ki m ít nh t 10% i n năng s d ng hàng ngày. Ch ưu tiên b o m i n cho s n xu t và sinh ho t thi t y u. T ng công ty i n l c Vi t Nam căn c vào ngu n i n và nhu c u ph t i có k ho ch th c hi n ti t gi m theo ch tiêu nói trên. B Tài chính hư ng d n và ki m tra vi c c t gi m chi ít nh t 10% cho vi c tiêu dùng i n c a các cơ quan, ơn v th hư ng ngân sách nhà nư c. 6. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các T ng công ty nhà nư c có trách nhi m ch o tri n khai th c hi n nghiêm các quy nh t i Ch th này và Ngh nh s 102/2003/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu ; ng th i tăng cư ng ki m tra, x lý k p th i các trư ng h p không th c hi n các bi n pháp ti t ki m i n. 7. B Văn hóa - Thông tin có trách nhi m ph i h p v i B Công nghi p, T ng công ty i n l c Vi t Nam và các ơn v i n l c tuyên truy n ph bi n r ng rãi các bi n pháp ti t ki m; ng th i ch o các cơ quan thông tin i chúng dành th i lư ng thích h p tuyên truy n ch trương nhà nư c v th c hi n các gi i pháp ti t ki m i n. 8. Ch th này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c và s d ng i n có trách nhi m thi hành Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản