Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét trong những năm tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét trong những năm tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét trong những năm tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét trong những năm tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 21/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 1983 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC THANH TOÁN B NH S T RÉT TRONG NH NG NĂM T I H i ng B trư ng v a ban hành Ch th s 80-CT ngày 25-3-1983 v vi c tăng cư ng công tác thanh toán b nh s t rét, ch rõ bênh c nh nh ng thành tích ã t ư c v n còn nh ng t n t i do c p y, chính quy n a phương và cán b ngành y t có tư tư ng ch quan, chưa quy t tâm kh c ph c khó khăn; m t khác, kinh phí, phương ti n ho t ng không ư c cung c p y và k p th i cho các i chuyên khoa phun hóa ch t di t mu i, vi c theo dõi phát hi n b nh còn nhi u thi u sót sơ h … T sau ngày gi i phóng, thành ph ta ã ch p hành các ch th , ngh quy t c a ng và Nhà nư c v công tác thanh toán s t rét, ti n hành các công tác phòng ch ng : phun thu c di t mu i, i u tr d phòng, theo dõi và qu n lý b nh, nhưng v i m t a bàn khá ph c t p nhi u kênh r ch, h ao thu n l i cho vi c sinh s n mu i ; nhi u cán b , chi n sĩ ta t trong chi n khu v mang ký sinh trung s t rét, ta l i ti p t c ưa cán b , công nhân, các i tư ng xã h i i xây d ng các công trình kinh t t i các vùng tr ng i m s t rét như Tr An, Dak Nông, Phú Văn, các nông trư ng cao su… Ta l i m c m t s thi u sót như c i m như ch th ã nêu, nên tình hình b nh s t rét trên a bàn thành ph ta v n còn nghiêm tr ng : m i năm hàng ch c v n ngư i m c b nh, cư p i hàng trăm sinh m nh và ng v m t kinh t hàng tri u ngày công ã m t i v i thi t h i hàng trăm tri u ng. Th c t m t s a phương ã ch ng minh ta có th thanh toán b nh s t rét n u có s t p trung ch o c a các c p U , U ban, ph i h p t t gi a các ngành, các c p, b n thân ngành y t ra s c kh c ph c khó khăn, tranh th ư c u tư thích áng v ngư i, trang b v t ch t cho công tác phòng ch ng s t rét. Ch p hành nghiêm ch nh Ch th 80-CT c a Ch t ch H i ng B trư ng, b o v tính m ng và s c kh e c a nhân dân, b o v s n xu t, U ban Nhân dân thành ph yêu c u các ngành các c p khNn trương th c hi n: 1. Trư c h t, thành l p Ban ch o thanh toán s t rét thành ph giúp U ban Nhân dân theo dõi ch o m t công vi c quan tr ng này. S Y t cùng ban T ch c chánh quy n nghiên c u d th o quy t nh trình Thư ng tr c U ban Nhân dân thành ph ban hành. 2. S Y t ti n hành ki m i m công tác thanh toán s t rét trong nh ng năm qua và xu t k ho ch thanh toán s t rét m t cách c th trong 3 năm 1983- 1985, m c tiêu
  2. ph n u vào năm 1990, qua Ban ch o thanh toán s t rét trình U ban Nhân dân vào u tháng 6- 1983. 3. S Y t cùng U ban Nhân dân huy n, qu n ( c bi t là các huy n Nhà Bè, Bình Chánh, Duyên H i, Th c, Qu n 8) hoàn ch nh t ch c, biên cho h th ng m ng lư i thanh toán s t rét t thành ph cho n qu n, huy n, phư ng, xã theo quy nh c a Nhà nư c và tình hình th c t a phương. C ng c i chuyên nghi p phun hóa ch t di t mu i, ch n ngư i có năng l c và s c kh e t t ng th i xu t gi i quy t các ch chính sách m t cách thích áng. 4. U ban Nhân dân các qu n huy n, trư c h t các huy n ngo i thành và qu n 8 c n ph i : 4-1. L p ngay m t b ph n ch o thanh toán s t rét n m trong Ban ch ng d ch a phương tr c ti p ch o công tác thanh toán s t rét m t cách thư ng xuyên. Có thêm các thành viên c a các oàn th . 4-2. Lưu ý công tác c i t o môi trư ng s ng, d p b nơi sinh s n c a mu i ( các h , ao nư c không lưu thông và có th c v t thích h p v i lăng quăng như c uôi ch n). 4-3. Khi ưa lao ng i xây d ng các công trình kinh t vùng tr ng i m s t rét c n ph i thông báo cho S Y t ( Tr m s t rét) có s chuNn b y v công tác phòng ch ng s t rét. 4-4. Ch o ch t ch U ban Nhân dân xã, phư ng t ch c các t phun hóa ch t. H t s c coi tr ng công tác v n ng qu n chúng (qua M t tr n T qu c, Thanh niên, Ph n , Ph lão, Ch th p , Nông h i). 4-5. Các phòng y t , các tr m y t c n có k ho ch tri n khai c th , ki m tra thư ng xuyên. 5. Các ban ngành c a thành ph c n t o m i i u ki n thanh toán s t rét. 5-1. Công an thành ph : ch o theo ngành gìn gi tr t t , b o v i phun thu c, phòng nh ng lu n i u và hành ng gây tr ng i cho công tác thanh toán s t rét ( c bi t là công tác phun thu c diet mu i). 5-2. B Tư l nh thành và các l c lư ng võ trang óng trên a bàn thành ph c n ph i h p v i S Y t trong vi c phòng ch ng s t rét trong khu v c c a mình. Khi có quân nhân ph c viên m c b nh s t rét c n bàn giao cho S Y t (Tr m s t rét) ti p t c qu n lý. 5-3. S Văn hóa – thông tin và cá cơ quan thông tin khác ( ài, vô tuy n truy n hình, báo chí) c n ph i h p v i ngành y t tuyên truy n giáo d c v b nh s t r t, nh ng tai h i c a nó và cách phòng ch ng. 5-4. S Thương nghi p : ưu tiên phân ph i mùng cho các vùng b s t rét, cùng v i ngành y t b i dư ng b ng hi n v t cho i phun hóa ch t và các ngư i làm công tác phòng ch ng s t rét.
  3. 5-5. S Lương th c : c p lương th c cho cán b nhân viên làm công tác thanh toán s t rét theo quy nh c a Nhà nư c. 5-6. S Tài chánh : t o các i u ki n v kinh phí thu n l i cho công tác s t rét, coi ây là m t công trình có hi u qu kinh t r t cao. 5-7. Ban Kinh t m i, L c lư ng thanh niên xung phong, S Thương binh xã h i, Công an… c cán b theo dõi chuyên trách v công tác phòng ch ng s t rét, ph i h p v i S Y t ( Tr m s t rét) có k ho ch b o v lao ng. 6. Công tác thanh toán s t rét ch thành công khi có s thanh toán s t rét ch thành công khi có s tham gia r ng rãi c a qu n chúng nhân dân. Xin ngh M t tr n T qu c, Thành h i Ph n , òan Thanh niên c ng s n H Chí Minh, liên hi p Công oàn thành ph , Nông h i, H i Ch th p thành ph ch o màng lư i c a mình bà con hi u rõ t m nguy hi m c a b nh s t rét, nh ng c g ng c a ng và Nhà nư c nh m thanh toán b nh s t rét, s c n thi t ph i phun thu c di t mu i (tài li u S Y t cung c p). Riêng H i Ch th p thành ph v i l c lư ng ông o c a mình các a phương c n ph i h p t t v i cán b y t và làm n ng c t cơ s tri n khai công tác s t rét. Vì s c kh e và tính m ng c a nhân dân, U ban Nhân dân các c p, Th trư ng các ngành có trách nhi m t ch c th c hi n t t ch th này, theo k ho ch hư ng d n c a Ban ch o thanh toán b nh s t rét thành ph và S Y t thành ph . S Y t thành ph có trách nhi m theo dõi tình hình, thư ng xuyên báo cáo và ki n ngh v i U ban Nhân dân thành ph nh ng v n c n thi t ch o. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản