Chỉ thị số 22/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 22/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/2004/CT-UB về việc tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/2004/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 22/2004/CT-UB Long Xuyên, ngày 12 tháng 07 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG PHÒNG, CH NG DNCH S T XU T HUY T Th c hi n Ch th s 26/2004/CT-TTg ngày 05/7/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch s t xu t huy t; theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, d ch s t xu t huy t hi n nay di n bi n ph c t p và ang có chi u hư ng gia tăng trong khu v c châu Á. T i nư c ta, theo báo cáo c a B Y t , d ch s t xu t huy t v n ti p t c di n bi n v i nguy cơ ngày càng lan r ng và ph c t p, c bi t các t nh phía Nam. Tính n ngày 24/6/2004 c nư c ã ghi nh n 20.101 trư ng h p m c, 35 trư ng h p t vong, s m c b nh tăng 104,8% so v i cùng kỳ năm 2003. S m c và t vong t p trung ch y u t i các t nh mi n Nam, s m c chi m 85,6%, t vong chi m 90,9% so v i c nư c. Riêng t i An Giang, tính t u năm n ngày 06/7/2004 ã có 1.109 trư ng h p m c s t xu t huy t, có 1 trư ng h p t vong. So v i cùng kỳ năm 2003 s m c s t xu t huy t tăng 85,4%. Các a phương có s m c cao là thành ph Long Xuyên 514 ca, huy n Ch M i 161 ca (ch t 01), Tho i Sơn 138 ca, Châu Thành 100 ca. M c dù, ngành y t a phương ã ch o các ơn v tr c thu c và trung tâm y t 11 huy n, th xã, thành ph k t h p v i các ngành ch c năng t ch c th c hi n chi n d ch di t lăng quăng phòng ch ng s t xu t huy t nhưng s trư ng h p m c s t xu t huy t v n không gi m, ang có chi u hư ng gia tăng và nguy cơ bùng phát thành d ch l n vào nh ng tháng cu i năm. Xu t phát t tình hình trên, ch ng phòng ch ng d ch s t xu t huy t, kh ng ch không bùng phát thành d ch l n, y ban nhân dân t nh ch o: 1- Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph tr c ti p ch o y ban nhân dân c p dư i tri n khai ngay và ký cam k t d p d ch khNn c p trong a bàn ph trách, huy ng các ban ngành oàn th ph i h p v i ngành y t tri n khai các chi n d ch di t mu i, di t lăng quăng phòng s t xu t huy t, có bi n pháp x lý kiên quy t i v i các xã, phư ng, th tr n d ch b nh lan r ng và kéo dài. Có k ho ch cân i ngân sách, huy ng ngu n l c c a a phương chi cho các ho t ng phòng, ch ng d ch. 2- S Tài chính ph i h p v i S Y t d toán ngu n kinh phí và khNn trương b sung kinh phí k p th i cho công tác phòng, ch ng d ch t hi u qu .
  2. 3- S Y t ch o các ơn v tr c thu c và trung tâm y t các huy n, th xã, thành ph ti p t c ki m tra, ki m soát ch t ch , phát hi n s m, k p th i các ca b nh, có k ho ch thu dung, phân tuy n i u tr , tránh tình tr ng quá t i t i các b nh vi n tuy n trên, chuNn b m i ngu n l c như thu c, hóa ch t, d ch truy n x lý k p th i khi x y ra d ch l n. S Y t ph i h p v i Ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph , S Văn hóa Thông tin, S Giáo d c - ào t o, y ban M t tr n T qu c, các oàn th t ch c tri n khai chi n d ch di t lăng quăng tri t , sâu r ng n t ng h gia ình dư i s hư ng d n chuyên môn c a ngành y t . 4/- S Giáo d c - ào t o ch u trách nhi m huy ng l c lư ng h c sinh các trư ng trung h c ph thông, trung h c cơ s tham gia chi n d ch di t lăng quăng t i gia ình và c ng ng theo hư ng d n c a y t a phương, xem ây là n i dung sinh ho t hè c a h c sinh. 5/- S Văn hóa - Thông tin ph i h p v i ài Phát thanh - Truy n hình; các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th nhân dân tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c, truy n thông b ng nhi u hình th c a d ng, phong phú, nh m nâng cao nh n th c c a c ng ng trong công tác phòng, ch ng s t xu t huy t. UBND t nh yêu c u th trư ng các s , ban, ngành, ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph th c hi n nghiêm ch nh ch th này và thư ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n v UBND t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản