Chỉ thị số 25/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 25/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2003/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2003 CH THN V VI C T CH C TRI N KHAI THI HÀNH PHÁP L NH PHÒNG, CH NG M I DÂM Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ã ư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 17 tháng 3 năm 2003 và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2003. k p th i t ch c tri n khai thi hành Pháp l nh nh m ngăn ch n, ti n t i xoá b t n n m i dâm, góp ph n c ng c chuNn m c xã h i, gi gìn tr t t an toàn xã h i và b o v s c kho c a nhân dân, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: a) Ch trì, ph i h p v i các B : Tư pháp, Công an, Y t , Văn hóa - Thông tin và các B , ngành có liên quan xây d ng và trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Ngh nh theo thNm quy n. b) Ph i h p v i các B : Công an, Y t , Văn hoá - Thông tin, Thương m i, T ng c c Du l ch và các cơ quan liên quan s a i ho c b sung các tiêu chuNn, i u ki n kinh doanh các ngành ngh d b l i d ng ho t ng m i dâm; xây d ng cơ ch ph i h p thư ng xuyên ki m tra và u tranh phòng, ch ng t i ph m m i dâm. c) T ng k t ánh giá, rút kinh nghi m và nhân r ng các mô hình phòng, ch ng m i dâm có hi u qu ; ch o các a phương th c hi n l ng ghép các chương trình kinh t - xã h i (d y ngh , t o vi c làm, xóa ói, gi m nghèo...), góp ph n phòng ng a t n n m i dâm phát sinh, phát tri n; giúp ngư i m i dâm hoàn lương; ki n toàn t ch c và t p hu n chuyên sâu cho i ngũ cán b , công ch c các cơ quan chuyên trách v phòng, ch ng m i dâm. d) Ch trì, ph i h p v i các B : Thương m i, Y t , Văn hoá - Thông tin, T ng c c Du l ch, các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c phát ng "Tháng hành ng tri n khai Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm" vào tháng 12 năm 2003. 2. B Công an: a) Ch o l c lư ng công an các c p tăng cư ng công tác i u tra cơ b n v t n n m i dâm; ph i h p ch t ch v i các ngành, oàn th phát ng phong trào qu n chúng th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng t n n m i dâm t cơ s .
  2. b) Tăng cư ng công tác u tranh, tri t phá, truy quét các ư ng dây, nhóm t ch c, môi gi i m i dâm, buôn bán ph n , tr em m i dâm; xoá b các t i m m i dâm; ch o công an c p xã, c p huy n giúp Ch t ch U ban nhân cùng c p trong vi c l p h sơ ưa các i tư ng m i dâm vào cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra, thanh tra và x lý nghiêm các cơ s vi ph m các quy nh c a Pháp l nh. 3. B Văn hóa - Thông tin ch o các cơ quan ơn v thông tin, báo chí, văn hóa ngh thu t tuyên truy n r ng rãi v m c ích và n i dung c a Pháp l nh, các bi n pháp x lý hành vi m i dâm và liên quan n m i dâm theo quy nh c a pháp lu t. Tăng cư ng qu n lý văn hoá phNm, x lý nghiêm các hành vi tuyên truy n, lưu hành băng, ĩa, tranh nh, phim i tr y. 4. B Y t nghiên c u s a i, b sung các i u ki n, tiêu chuNn c p phép ho t ng kinh doanh d ch v xoa bóp, t m hơi; tăng cư ng ki m tra, x lý các cơ s vi ph m; ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng tài li u và tư v n v tình d c an toàn, hư ng d n chNn oán, i u tr các b nh lây truy n qua ư ng tình d c cho ngư i m i dâm trong các cơ s ch a b nh. 5. B Tư pháp có trách nhi m biên so n tài li u tuyên truy n, ph bi n v Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm và có k ho ch ph bi n n i dung Pháp l nh cho các t ch c pháp ch thu c các B , ngành Trung ương và S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tuyên truy n r ng rãi trong xã h i. 6. B Giáo d c và ào t o xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch tuyên truy n, ph bi n Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm trong h c sinh, sinh viên, h c viên nh m nâng cao nh n th c, tích c c tham gia công tác phòng ng a, u tranh v i t n n m i dâm. Nghiên c u xây d ng và ưa Chương trình giáo d c v gi i trong trư ng h c. 7. B Qu c phòng ch o l c lư ng Biên phòng ph i h p v i chính quy n a phương các xã biên gi i và l c lư ng công an tăng cư ng ngăn ch n t n n m i dâm trên tuy n biên gi i; phát hi n và tri t phá các ư ng dây buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài. 8. B Tài chính m b o và hư ng d n vi c s d ng kinh phí th c hi n công tác này trong nhi m v chi thư ng xuyên c a các B , ngành và các a phương. 9. U ban nhân dân các c p, c bi t là nh ng a phương có t n n m i dâm phát tri n, tri n khai tuyên truy n, ph bi n n i dung c a Pháp l nh và t ch c ánh giá tình hình t n n m i dâm, có phương án và t ch c phòng ch ng c th ; t ch c qu n lý, giáo d c t i xã, phư ng, th tr n i v i ngư i m i dâm và nh ng ngư i có hành vi liên quan n m i dâm theo quy nh c a pháp lu t; có bi n pháp x lý nghiêm i v i nh ng t ch c, cá nhân thi u trách nhi m t n n m i dâm x y ra trên a bàn. 10. ngh U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n (Thanh niên, Ph n , Công oàn...) ch o các t ch c các c p tham gia tuyên truy n ph bi n r ng rãi Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm n m i t ng l p dân cư, làm cho m i ngư i hi u úng n i dung c a Pháp l nh; ph i h p ch t ch v i các B , ngành và chính quy n a phương Ny m nh phong trào xây d ng xã, phư ng, cơ quan, ơn v lành m nh không có t n n xã h i. V n ng toàn dân lên án, phát hi n,
  3. t giác nh ng vi ph m liên quan n m i dâm, k t h p giáo d c giúp nh ng ngư i m i dâm h hoàn hương. 11. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. Hàng năm t ng k t vi c th c hi n ch th và báo cáo Th tư ng Chính ph thông qua B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản