Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN về việc tổ chức tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2630/CT-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ***** S : 2630/CT-BNN-KHCN Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2007 CH TH V VI C T CH C THÁNG HÀNH Đ NG KI M TRA CH T LƯ NG V T TƯ NÔNG NGHI P VÀ B O Đ M AN TOÀN V SINH NÔNG S N TH C PH M Đ t o s chuy n bi n nh n th c trong vi c th c hi n pháp lu t trong công tác b o đ m ch t lư ng v t tư nông nghi p và v sinh an toàn nông s n th c ph m, th y s n ph c v s n xu t v Đông và Đông Xuân các t nh phía B c, v Đông Xuân các t nh phía Nam, an toàn cho ngư i tiêu dùng, đ y m nh xu t kh u nông s n, th y s n và t ng bư c đưa công tác qu n lý ch t lư ng và v sinh an toàn th c ph m vào n n p, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th v vi c t ch c Tháng hành đ ng ki m tra ch t lư ng v t tư nông nghi p và b o đ m an toàn v sinh nông s n th c ph m trong toàn qu c t ngày 10 tháng 10 năm 2007 đ n 10 tháng 12 năm 2007 như sau: I. M C ĐÍCH C A THÁNG HÀNH Đ NG 1. Nâng cao nh n th c và trách nhi m cho t ch c và cá nhân s n xu t kinh doanh, d ch v v t tư nông nghi p, nông s n th c ph m và th y s n (g i chung là nông s n th c ph m) trong vi c ch p hành pháp lu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m. 2. Phát hi n, x lý và ngăn ch n k p th i các trư ng h p vi ph m trong s n xu t, kinh doanh d ch v và s d ng v t tư không đúng quy đ nh c a nhà nư c v an toàn v sinh gây nh hư ng đ n s c kh e c a ngư i tiêu dùng nông s n th c ph m; nh hư ng đ n s n xu t và môi trư ng. 3. Góp ph n nâng cao năng su t ch t lư ng s n ph m cây tr ng, v t nuôi, đ y m nh tiêu dùng và xu t kh u. II. Đ I TƯ NG KI M TRA Các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v và s d ng v t tư nông nghi p, th y s n (g i chung là v t tư nông nghi p); các cơ s s n xu t, ch bi n, b o qu n, đ i lý thu gom, kinh doanh nông s n th c ph m và th y s n (g i chung là nông s n th c ph m). Đ i v i v t tư nông nghi p t p trung vào gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi (k c gi ng cây lâm nghi p và gi ng th y s n), th c ăn chăn nuôi, phân bón, thu c thú y, thu c b o v th c v t, ch ph m sinh h c s d ng trong tr ng tr t, chăn nuôi và nuôi tr ng th y s n. Đ i v i nông s n th c ph m, th y s n: rau, qu , chè, cà phê, các lo i s n ph m th y s n ch bi n và tươi s ng. III. N I DUNG THÁNG HÀNH Đ NG 1. Công tác thông tin, tuyên truy n N i dung công tác thông tin, tuyên truy n t p trung vào các ch đ sau: - Ph bi n Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28/03/2007 v m t s bi n pháp c p bách b o đ m v sinh an toàn th c ph m. - Ph bi n quy trình s n xu t nông s n th c ph m và th y s n an toàn v sinh tr ng tâm là rau, qu , chè, cà phê, chăn nuôi l n, gia c m, nuôi tr ng th y s n an toàn. - Gi i thi u các mô hình, đi n hình trong s n xu t tr ng tr t, chăn nuôi, th y s n, v n chuy n, b o qu n và ch bi n b o đ m v sinh an toàn; - Ph bi n quy trình s n xu t nông s n th c ph m và th y s n an toàn v sinh tr ng tâm là rau, qu , chè, cà phê, chăn nuôi l n, gia c m, nuôi tr ng th y s n an toàn. - Gi i thi u các mô hình, đi n hình trong s n xu t tr ng tr t, chăn nuôi, th y s n, v n chuy n, b o qu n và ch bi n b o đ m v sinh an toàn;
  2. - Ph bi n các tiêu chu n, quy ph m k thu t liên quan đ n ch t lư ng v t tư nông nghi p và v sinh an toàn nông s n th c ph m; - Công khai các hành vi sai ph m trong s n xu t, kinh doanh và s d ng v t tư nông nghi p, nông s n th c ph m và th y s n, đưa nh ng vi ph m liên quan đ n v sinh an toàn ra công lu n. S d ng m i phương ti n thông tin, tuyên truy n c a Trung ương, đ a phương và ph i h p v i các t ch c đoàn th , hi p h i th c hi n công tác tuyên truy n. 2. Công tác ki m tra a. Ki m tra phát hi n, x lý nghiêm theo quy đ nh các trư ng h p s n xu t, kinh doanh, s d ng các lo i v t tư nông nghi p b c m s d ng: - Th c ăn chăn nuôi, th c ăn th y s n không đ m b o ch t lư ng công b , có ch a ch t hoóc môn, kháng sinh, hóa ch t b c m s d ng quy đ nh t i Quy t đ nh s 54/2002/QĐ-BNN ngày 29/6/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 v lưu hành danh m c danh m c hóa ch t kháng sinh c m và h n ch s d ng trong s n xu t kinh doanh th y s n c a B trư ng B Th y s n. - Thu c thú y có ch a các lo i kháng sinh, hóa ch t đ c h i cho s c kh e ngư i tiêu dùng quy đ nh t i Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BNN ngày 24/4/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Quy t đ nh s 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 c a B trư ng B th y s n. - Thu c b o v th c v t c m s d ng t i Vi t Nam qui đ nh t i Quy t đ nh s 23/2007/QĐ- BNN ngày 28/3/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Phân bón không n m trong danh m c đư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam qui đ nh t i Quy t đ nh s 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004, danh m c b sung t i Quy t đ nh s 77/2005/QĐ-BNN, ngày 23/11/2005 và danh m c b sung t i Quy t đ nh s 55/2006/QĐ-BNN ngày 7/7/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b. Ki m tra phát hi n, x lý nghiêm ho c đ ngh x lý theo qui đ nh các trư ng h p s n xu t, kinh doanh, s d ng các lo i v t tư nông nghi p kém ch t lư ng, gi (gi ng, th c ăn chăn nuôi, thu c thú y (k c th y s n), thu c b o v th c v t, phân bón) quy đ nh t i Ngh đ nh s 126/2005/NĐ- CP ngày 19/10/2005 c a Chính ph Quy đ nh qu n lý nhà nư c v x ph t hành chính trong lĩnh v c đo lư ng và ch t lư ng s n ph m, hàng hóa, các Ngh đ nh: s 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003, s 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, s 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005, s 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004, s 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005, s 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004, s 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 v x ph t hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t, thú y, gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, th y s n, thương m i và y t . c. Ki m tra các cơ s s n xu t, chăn nuôi (k c vùng nuôi), sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n, th y s n, c ng cá, tàu cá v đi u ki n b o đ m v sinh an toàn n u phát hi n có vi ph m ph i x lý nghiêm theo quy đ nh; l y m u các lo i nông s n, th y s n tr ng tâm là rau, qu , chè, cà phê, th t, cá và tôm nư c ng t đ ki m tra các ch tiêu v t n dư hoóc môn, kháng sinh, hóa ch t c m s d ng; các ch tiêu v t n dư kháng sinh, hóa ch t đư c phép s d ng. N u phát hi n có ch t đ c h i c m s d ng ho c quá m c cho phép thì x lý theo quy đ nh hi n hành. Đ c bi t ki m tra các vùng tr ng rau, có gi i pháp x lý tri t đ nh ng t n t i, vi ph m; Kiên quy t không tr ng rau các vùng đ t b ô nhi m không th kh c ph c. d. Ki m tra vi c v n chuy n, gi t m , buôn bán, tiêu th gia súc, gia c m, s n ph m gia súc gia c m, v n chuy n th y s n và x lý nghiêm các trư ng h p : - V n chuy n, gi t m , buôn bán, tiêu th gia súc, gia c m và s n ph m c a chúng, gi ng th y s n chưa qua ki m d ch; - Gi t m gia súc, gia c m nh l , không đúng nơi qui đ nh trong n i thành, n i th ; - Buôn bán gia c m s ng t i ch trong n i thành, n i th c a t nh và thành ph . - Phương ti n v n chuy n hàng hóa, s n ph m th y s n không đáp ng yêu c u v sinh. đ. Ki m tra vi c th c hi n qui đ nh s n xu t rau, chè, chăn nuôi l n, gia c m an toàn, quy đ nh v nuôi tr ng, khai thác, sơ ch và b o qu n th y s n mà nông dân, ngư dân đang th c
  3. hi n, tr ng tâm m t s vùng s n xu t rau, cây ăn qu , vùng chè và trang tr i chăn nuôi l n, gia c m, nuôi tr ng th y s n. e. Các t ch c và cá nhân đư c ki m tra có trách nhi m t o đi u ki n thu n l i theo quy đ nh c a pháp lu t đ các đoàn ki m tra hoàn thành nhi m v . g. Trong quá trình ki m tra, các đoàn ki m tra ph i tuân th phương pháp l y m u, lưu m u, b o qu n m u và các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. IV. T CH C TH C HI N a. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c th c Trung ương ch đ o t ch c th c hi n Tháng hàng đ ng ki m tra ch t lư ng v t tư nông nghi p và b o đ m v sinh an toàn nông s n th c ph m, th y s n trên đ a bàn. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Th y s n làm nòng c t, ph i h p v i các S , ngành liên quan, các cơ quan thu c B đ xây d ng k ho ch tri n khai bao g m công tác thông tin, tuyên truy n và công tác ki m tra các đ i tư ng theo các n i dung trên. b. Các C c: Tr ng tr t, Chăn nuôi, Thú y, B o v th c v t, Lâm nghi p, Ch bi n nông s n và ngh mu i, Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n, Khai thác và b o v ngu n l i th y s n và V Nuôi tr ng th y s n theo ch c năng nhi m v đư c giao th c hi n m t s vi c sau: - Xây d ng k ho ch th c hi n cho cơ quan, đơn v mình, bao g m ph bi n tài li u, thông tin tuyên truy n và ki m tra, - Hư ng d n các đơn v thu c ngành d c đ a phương tri n khai Tháng hành đ ng; - T ch c các đoàn tr c ti p đi ki m tra, đôn đ c ti n đ th c hi n m t s đ a phương tr ng đi m. c. Trung tâm Khuy n nông qu c gia, Trung tâm Khuy n ngư qu c gia xây d ng và t ch c k ho ch công tác thông tin tuyên truy n, ki m tra th c hi n các mô hình trình di n v s n xu t, nuôi tr ng an toàn. Báo Nông nghi p Vi t Nam thư ng xuyên đưa tin, tuyên truy n v Tháng hành đ ng. K ho ch và hư ng d n C c, V , Trung tâm g i v B trư c ngày 1/10/2007. d. Các Vi n, Trung tâm, các Phòng th nghi m ngành Nông nghi p, Phòng thí nghi m phân tích, ki m nghi m, ki m đ nh đã đư c c p có th m quy n công nh n b trí cán b , chu n b trang thi t b phân tích các ch tiêu ch t lư ng và v sinh an toàn đ i v i v t tư nông nghi p, nông s n th c ph m, th y s n theo yêu c u c a các đ a phương và các C c b o đ m phân tích chính xác, đúng th i h n và phương pháp theo quy đ nh hi n hành. K t thúc tháng hành đ ng, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Th y s n, các cơ quan, đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo nhi m v đư c phân công ti n hành đánh giá k t qu Tháng hành đ ng và báo cáo v V Khoa h c công ngh đ t ng h p và trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trư c ngày 20/12/2007. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Nguy n T n Dũng, - Các Phó Th tư ng, - VP. Trung ương Đ ng, - VP. Ch t ch nư c, Cao Đ c Phát - VP. Qu c h i, - VP Chính ph , - Vi n Ki m sát NDTC, - Toà án NDTC, - Các B : KHCN, Y t , Tư pháp,Công an, Công Thương, Thông tin và Truy n thông, Thanh tra Chính ph - Đài truy n hình TW, Đài ti ng nói VN, - UBND các t nh, TP tr c thu c TW, - Các S Nông nghi p và PTNT, - Các S Th y s n, - Các V , C c, Thanh tra B và các đơn v liên quan,
  4. - Công báo, Website Chính ph , Lưu : Văn thư, KHCN.
Đồng bộ tài khoản