Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 29/2006/CT-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2006 CH THN V TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP C P BÁCH PHÒNG, CH NG R Y NÂU, B NH VÀNG LÙN VÀ B NH LÙN XO N LÁ H I LÚA TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH T v ông xuân 2005 - 2006, r y nâu ã b c phát gây h i trên lúa t i các t nh vùng ng b ng sông C u Long và ti p t c phát sinh gây h i lúa trong v hè thu 2006. c bi t, các b nh vàng lùn, lùn xo n lá trên lúa do r y nâu lan truy n ã gia tăng gây h i n ng trong v hè thu năm nay. Theo báo cáo c a Ban ch o phòng, ch ng r y nâu các t nh vùng ng b ng sông C u Long, t i các t nh mi n Tây hi n nay t ng di n tích lúa hè thu và lúa mùa b nhi m r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá (lo i b nh do r y nâu truy n b nh và hi n chưa có thu c tr ) phát tri n trên ng ru ng khá l n kho ng 60.000 ha (vàng lùn, lùn xo n lá). R y nâu v n còn ang ti p t c n r vào kho ng gi a tháng 8 s là ngu n r y có kh năng mang m m b nh r t cao. c bi t nghiêm tr ng là phân b b nh không ch gi i h n t i ng b ng sông C u Long mà ã lây lan do r y theo hư ng gió Tây Nam gây h i trên v lúa hè thu t i m t s t nh mi n ông Nam b : Lâm ng, Bà R a - Vũng Tàu, ng Nai. Th c hi n Ch th s 30/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp c p bách phòng, tr r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá trên lúa và Thông báo s 3590/TB-BNN-VP ngày 23 tháng 8 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, v ý ki n k t lu n c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i H i ngh tri n khai Ch th s 30/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph Ch th Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n có s n xu t nông nghi p và các ơn v liên quan trên a bàn thành ph tri n khai th c hi n nghiêm túc các vi c sau ây: 1. Ban Ch o phòng, ch ng r y nâu, b nh vàng lùn và b nh lùn xo n lá c p thành ph và qu n - huy n nhanh chóng hoàn ch nh k ho ch phòng, ch ng r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá trên lúa và xây d ng các bi n pháp c p bách nh m th c hi n nghiêm Ch th s 30/2006/CT-TTg, ngày 11 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . 2. y ban nhân dân các qu n - huy n: 2.1. Giao Ch t ch y ban nhân dân các huy n và qu n ven ngo i thành tr c ti p ch o công tác phòng, ch ng d ch r y nâu, b nh vàng lùn và b nh lùn xo n lá nh m ngăn ch n, x lý k p th i, không x y ra d ch b nh b c phát trên a bàn.
  2. Trư ng h p d ch b nh x y ra trên a bàn, khi ư c cơ quan chuyên môn phát hi n báo cáo, y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có s n xu t lúa ra quy t nh x lý tiêu h y các ru ng lúa nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá theo công văn s 1912/BNN-BVTV ngày 01 tháng 8 năm 2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v khung chính sách phòng, ch ng r y nâu, b nh vàng lùn và b nh lùn xo n lá. 2.2. Ch trì ph i h p v i ngành nông nghi p (B o v th c v t, Khuy n nông), ch o các phư ng - xã và các ơn v liên quan rà soát toàn b tình hình r y nâu và b nh vàng lùn, lùn xo n lá t i a phương và th c hi n theo Ch th c a y ban nhân dân thành ph và k ho ch phòng, ch ng r y nâu c a Ban Ch o c p thành ph . 2.3. y ban nhân dân các huy n và qu n ven ngo i thành có bi n pháp tuyên truy n sâu r ng, ưa n i dung phòng, ch ng d ch r y nâu - b nh h i lúa vào sinh ho t thư ng xuyên xã, p, t nhân dân; m b o thông tin n t n ngư i dân nâng cao ý th c c nh giác, b o v s n xu t. 2.4. Ch o y ban nhân dân các xã - phư ng tích c c ki m tra, v n ng tiêu h y ho c chuy n i cây tr ng khác nh m h n ch d ch b nh h i lúa lây lan, báo cáo v Ban Ch o c p thành ph vào th tư hàng tu n. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: 3.1. Thông báo các a ch , s i n tho i ư ng dây nóng ngư i dân cung c p thông tin khi phát hi n nh ng ru ng lúa có m t s r y nâu - b nh h i lúa ho c khai báo khi có d ch x y ra. 3.2. Ch o Chi c c B o v th c v t khNn trương t ch c th c hi n các bi n pháp nghi p v , chuyên môn trong công tác phòng, ch ng d ch r y nâu - b nh h i lúa như th c hi n công tác giám sát r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá h i lúa; hư ng d n cho ngư i nông dân thư ng xuyên thăm ng phát hi n r y nâu - b nh h i lúa và th c hi n qui trình phòng tr ; chuNn b y bình bơm d phòng d p d ch, tiêu h y ru ng lúa khi b nh n ng. 3.3. i v i các cơ s nhân gi ng lúa tích c c chuNn b ngu n gi ng kháng r y, ph c v gieo s b sung v ông xuân s m trên nh ng vùng chưa có i u ki n chuy n i cây tr ng. 3.4. Ch trì ph i h p S Tài chính, H i Nông dân thành ph , các s - ngành liên quan và các qu n - huy n ki m tra giám sát vi c th c hi n chính sách h tr nông dân, kinh phí ho t ng Ban Ch o huy n - qu n, xã - phư ng và v n ng nông dân chuy n i theo Quy t nh s 97/2006/Q -UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 và Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v chính sách chuy n i cơ c u cây tr ng v t nuôi giai o n 2006 - 2010. 3.5. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thư ng xuyên c p nh t, theo dõi di n bi n r y nâu - b nh h i lúa t i thành ph , trong vùng ng b ng sông C u Long và ông Nam b nh m k p th i i phó v i tình hình r y nâu và d ch b nh.
  3. 3.6. V n ng các ơn v kinh doanh thu c b o v th c v t tham gia công tác phòng, ch ng d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá trên a bàn thành ph . 4. S Văn hóa và Thông tin: Ph i h p Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giáo d c và ào t o, các s - ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n - huy n ch o các cơ quan thông tin i chúng ưa tin, tuyên truy n nông dân nh n th c úng v d ch r y nâu - b nh h i lúa, nâng cao tính ch ng th c hi n các bi n pháp phòng tr có hi u qu . 5. S Giáo d c và ào t o: T ch c ph bi n tuyên truy n n các h c sinh khu v c các huy n ngo i thành thông qua các hình th c ho t ng ngo i khóa, sinh ho t t i l p h c, nhà trư ng tăng cư ng c nh giác v i r y nâu và d ch b nh h i lúa. 6. S Tài chính: 6.1. B trí kinh phí, k p th i mua trang thi t b an toàn lao ng, bình bơm, d ng c và các ho t ng phòng, ch ng d ch khác theo k ho ch c a Ban Ch o phòng tr r y nâu - b nh h i lúa ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 6.2. Hư ng d n các s - ngành, qu n - huy n l p d toán kinh phí phòng, ch ng d ch; t ch c th c hi n c p phát, thanh quy t toán và ki m tra vi c th c hi n kinh phí, m b o các yêu c u công tác ho t ng phòng, ch ng d ch r y nâu - b nh h i lúa theo k ho ch ã ư c phê duy t. 7. S Thương m i: Ch o Chi c c Qu n lý th trư ng khNn trương ph i h p v i Chi c c B o v th c v t, y ban nhân dân các qu n - huy n, l c lư ng Công an, tăng cư ng l c lư ng ki m tra các cơ s kinh doanh thu c B o v th c v t, x ph t nghiêm các trư ng h p tăng giá thu c, mua bán thu c c m, thu c ngoài danh m c, thu c gi , thu c kém ch t lư ng… 8. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th thành ph tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân quán tri t và th c hi n t t k ho ch hành ng i phó v i d ch r y nâu - b nh h i lúa theo Ch th c a Th tư ng Chính ph và y ban nhân dân thành ph . Vi c quán tri t và tri n khai k ho ch hành ng phòng, ch ng d ch r y nâu - b nh h i lúa ư c xác nh là m t nhi m v c p bách góp ph n m b o an ninh lương th c qu c gia, c n ph i huy ng s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr th c hi n khi có công b d ch. ngăn ch n, x lý k p th i và phòng, ch ng r y nâu, b nh vàng lùn, b nh lùn xo n lá trên a bàn thành ph , y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n, các doanh nghi p khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản