intTypePromotion=3

Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 34/2006/CT-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2006 CH TH V T CH C TH C HI N CÔNG TÁC GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG THEO QUY T NNH S 80/2005/Q -TTG NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Trong th i gian qua, trên a bàn thành ph H Chí Minh, vi c ngư i dân tham gia giám sát các d án u tư ã có k t qu t t, phát hi n ư c m t s v vi c làm sai quy nh, gây lãng phí th t thoát v n và tài s n c a Nhà nư c, xâm h i l i ích c a c ng ng. Tuy nhiên, vi c giám sát c a c ng ng còn t phát, ch u tư chưa nh n th c y và chưa t o i u ki n nhân dân giám sát, các cơ quan Nhà nư c chưa nh n th c h t t m quan tr ng c a vi c giám sát u tư c a c ng ng. th c hi n Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng; Quy t nh s 30/2006/Q -TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; K ho ch c a y ban nhân dân thành ph th c hi n chương trình hành ng c a Thành y v ch ng tham nhũng, lãng phí. y ban nhân dân thành ph yêu c u Giám c các s - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c cùng c p th c hi n ngay m t s vi c sau: 1. Các s - ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n c a y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n; các cá nhân, t ch c, cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư; các ch u tư, các nhà th u tư v n, nhà th u giám sát, nhà th u thi công, nhà th u xây l p, nhà th u cung c p thi t b , v t tư, nguyên, nhiên, v t li u,… (sau ây g i t t là nhà th u) t o i u ki n cho c ng ng th c hi n công tác giám sát u tư; ng th i, có trách nhi m ti p nh n các yêu c u, cung c p thông tin, xem xét n i dung tr l i, x lý, có bi n pháp kh c ph c i v i nh ng v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t khi có yêu c u c a Ban Giám sát u tư c ng ng. 2. S K ho ch và u tư: a) Là cơ quan tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph ch o, hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh s 80/2005/Q -TTg trên a bàn thành ph . b) Là cơ quan u m i ti p nh n các báo cáo t ng h p c a y ban M t tr n T qu c phư ng - xã, th tr n, c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng; ng th i theo dõi, ki m tra k t qu gi i quy t c a các cơ quan ch c năng.
  2. c) Có trách nhi m tr l i các n i dung mà Ban Giám sát u tư c a c ng ng yêu c u i v i các d án do thành ph quy t nh u tư liên quan n vi c ánh giá s phù h p c a Quy t nh u tư thu c thNm quy n quy t nh c a thành ph v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành khi nh n ư c văn b n yêu c u. 3. Trách nhi m c a S Quy ho ch - Ki n trúc: a) Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n - huy n và các s - ngành có liên quan th c hi n và ki m tra vi c t ch c th c hi n vi c công khai quy ho ch theo quy nh. b) Có trách nhi m tr l i các n i dung có liên quan n quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , khu dân cư, khu công nghi p và các v n có liên quan trong ph m vi ch c năng nhi m v c a S mà c ng ng yêu c u, ki n ngh . 4. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng: Có trách nhi m tr l i các n i dung có liên quan n quy ho ch, k ho ch s d ng t; giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, b o v môi trư ng, x lý ch t th i và nh ng v n có liên quan trong ph m vi ch c năng nhi m v c a S mà c ng ng yêu c u, ki n ngh . 5. Trách nhi m c a S Xây d ng: Ph i h p v i các s - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n ki m tra và ánh giá ch t lư ng công trình và các v n có liên quan n lĩnh v c u tư xây d ng trong ph m vi ch c năng nhi m v c a S mà c ng ng yêu c u, ki n ngh . 6. Trách nhi m c a các s - ngành qu n lý d án u tư: a) Các s - ngành ư c giao qu n lý các d án u tư chuyên ngành ph i th c hi n công tác ki m tra, giám sát và t o i u ki n c ng ng giám sát d án u tư theo quy nh. b) Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư khi nh n ư c văn b n yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, Ban Giám sát u tư c a c ng ng. 7. Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n - huy n: a) Th c hi n công khai hóa các thông tin v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ô th , khu dân cư, khu công nghi p,… b) Th c hi n công khai các d án u tư trên a bàn theo các n i dung ư c quy nh t i Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph .
  3. c) Xem xét, gi i quy t các v n thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t khi nh n ư c yêu c u, ki n ngh b ng văn b n c a c ng ng; báo cáo cơ quan c p trên nh ng v n vư t thNm quy n. d) Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t và Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. 8. Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n: a) Th c hi n úng theo quy nh t i các i u 7, 8, 9, 10 và 11 Chương II Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. b) Ch ng ki m tra, phát hi n nh ng v n b t c p, nh ng sai ph m trong quá trình tri n khai th c hi n các d án u tư trên a bàn. c) Ch ng ph n ánh, làm vi c v i ch u tư, nhà th u và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khi phát hi n có hành vi vi ph m trong qu n lý, th c hi n các d án u tư trên a bàn. d) Ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m theo thNm quy n. 9. Trách nhi m c a Ch u tư: a) Công khai hóa thông tin v d án u tư theo quy nh và theo kho n 1 i u 16 c a Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. b) Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy nh c a pháp lu t v các chương trình, d án u tư có s d ng v n Nhà nư c, không thu c di n bí m t qu c gia có nh hư ng tr c ti p n c ng ng; các d án u tư b ng ngu n v n và công s c c a c ng ng ho c b ng ngu n tài tr tr c ti p c a t ch c, cá nhân cho phư ng - xã, th tr n; các d án u tư b ng ngu n v n khác khi c ng ng có yêu c u. c) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p ph c v cho vi c giám sát u tư c a c ng ng. d) Th c hi n vi c i u ch nh, b sung và có các bi n pháp kh c ph c có hi u l c các vi ph m quy ch , quy trình u tư xây d ng trong quá trình tri n khai d án mà Ban Giám sát u tư c a c ng ng có văn b n ki n ngh , yêu c u. e) Công khai a ch , ngư i ch u trách nhi m và t o m i i u ki n thu n l i ti p nh n thông tin, ph n ánh c a c ng ng. 10. Trách nhi m c a Nhà th u: a) Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư khi nh n ư c văn b n yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, Ban Giám sát u tư c a c ng ng.
  4. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin ã cung c p ph c v cho vi c giám sát u tư c a c ng ng. c) Kh c ph c ngay các hành vi vi ph m làm t n h i n l i ích c a c ng ng ho c vi ph m các quy nh trong u tư xây d ng. 11. Ch thông tin, báo cáo: a) T t c các cơ quan, t ch c, cá nhân nêu t i các kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Ch th này ph i tr l i trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n c a Ban Giám sát u tư c a c ng ng b) nh kỳ (06 tháng và m t năm), y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n l p báo cáo t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng, g i báo cáo cho H i ng nhân dân cùng c p và S K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo t ng h p 06 tháng u năm vào tu n th hai c a tháng 7; báo cáo t ng h p m t năm là tu n th hai c a tháng 01 năm sau. c) nh kỳ (06 tháng và m t năm), S K ho ch và u tư t ng h p, l p báo cáo k t qu giám sát u tư c a c ng ng t i thành ph , g i báo cáo cho H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph và B K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo t ng h p 06 tháng u năm vào tu n th tư c a tháng 7; báo cáo t ng h p m t năm là tu n th tư c a tháng 01 năm sau. 12. Khen thư ng: a) Các t ch c, cá nhân tích c c tham gia ho t ng giám sát u tư c a c ng ng ư c các c p có thNm quy n tuyên dương, khen thư ng k p th i theo quy nh c a pháp lu t v khen thư ng. b) S K ho ch và u tư t ch c t ng k t công tác giám sát u tư c a c ng ng và ngh y ban nhân dân thành ph tuyên dương, khen thư ng i v i t ch c, cá nhân ã có nh ng óng góp tích c c và có hi u qu trong ho t ng giám sát u tư c a c ng ng. c) Các c p có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh tuyên dương, khen thư ng i v i t ch c, cá nhân trong ho t ng giám sát u tư c a c ng ng. 13. X lý vi ph m: a) Nghiêm c m m i hành vi l i d ng quy n giám sát u tư c a c ng ng làm nh ng vi c trái v i quy nh c a pháp lu t. b) Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v giám sát u tư c a c ng ng u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. c) Các cá nhân, t ch c có vi ph m trong ho t ng u tư xây d ng thì x lý theo các quy nh hi n hành.
  5. 14. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v g i ý ki n ph n ánh v S K ho ch và u tư t ng h p xu t, báo cáo y ban nhân dân thành ph gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Lê Hoàng Quân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản