Chỉ thị số 60/BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 60/BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 60/BYT về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 60/BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/BYT-CT Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 1994 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M Trong nhi u năm qua, ngành y t ã làm t t công tác an toàn v sinh th c phNm, ngăn ch n k p th i các v ng c ăn u ng, các d ch v ư ng ru t, m b o s c kho cho nhân dân. Tuy v y, trong m y năm g n ây, khi n n kinh t nư c ta chuy n sang hư ng kinh t th trư ng các lo i th c phNm ch bi n s n, rư u bia, nư c gi i khát s n xu t trong và ngoài nư c xu t hi n trên th trư ng Vi t Nam ngày càng nhi u, c bi t d ch v ăn u ng trên hè ph ngày càng phát tri n. Trong khi ó, nư c sinh ho t thi u, nư c th i ng nhi u nơi, các ch t th i còn nhi u v n chưa gi i quy t ư c. V i b i c nh v sinh môi trư ng như v y, công tác v sinh th c phNm ngày càng tr lên quan tr ng và c p bách. th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th IV c a Ban ch p hành Trung ương ng v nh ng v n c p bách c a s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, ch th 331/TTg ngày 26/6/1993 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ch t lư ng s n phNm u ng, c bi t t ng bư c ưa Lu t b o v s c kho nhân dân vào cu c s ng, B Y t ch th cho Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có k ho ch c th Ny m nh ho t ng v sinh an toàn th c phNm trong t nh, b t u b ng tu n l phát ng vào trung tu n tháng 8/1994, t p trung vào các n i dung ch y u như sau: a. B o m v sinh an toàn th c phNm, c bi t v i các lo i th c ăn chín, th c phNm d ôi thiu, nư c gi i khát, bia rư u. b. Các cơ s d ch v ăn u ng c a Nhà nư c và tư nhân ph i t tiêu chuNn v sinh, c bi t là các d ch v ăn u ng trên hè ph . c. Tuyên truy n các ki n th c t i thi u v v sinh an toàn th c phNm cho nhân viên làm d ch v ăn u ng và cho toàn dân, chú tr ng thông tin v ng c ăn u ng, d ch b nh ư ng ru t và tình hình v sinh an toàn th c phNm c a a phương. Nh n ư c ch th này, Giám c S Y t ph i xây d ng k ho ch tri n khai c th và báo cáo v i Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o th c hi n v i s tham gia c a cơ quan truy n thông và các ban ngành, các oàn th và h i ch th p c a a phương. Sau tu n l phát ng và sau t ng quý th c hi n k ho ch v sinh an toàn th c phNm, Giám c S Y t ph i báo cáo các k t qu c th v B Y t (VSPD).
  2. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản