Chỉ thị số 661-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
11
download

Chỉ thị số 661-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 661-TTg về việc khám chữa bệnh ngay cho những người bệnh bị cấp cứu hoặc chấn thương ngoại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 661-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 661-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 1995 CH THN V KHÁM CH A B NH NGAY CHO NH NG NGƯ I B NH BN C P C U HO C CH N THƯƠNG NGO I Sau khi có Ngh nh s 95-CP ngày 27-8-1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí, vi c khám, ch a b nh c a h u h t các b nh vi n ã có thêm m t ph n kinh phí ph c v ngư i b nh. Nh v y m t s b nh vi n ã có i u ki n nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh ư c nhân dân hoan nghênh. Song bên c nh nh ng gương t t c a m t s b nh vi n và th y thu c v tinh th n yêu thương, h t lòng c u ch a, chăm sóc ngư i b nh, v n còn không ít hi n tư ng gây phi n hà cho ngư i n khám, ch a b nh, th m chí có nơi do thi u trách nhi m ã x y ra m t s trư ng h p áng ti c, b xã h i lên án. Trong khi các B , ngành và các c p chính quy n ph i tri n khai nhanh, y Ngh nh s 95-CP và ch b sung nh ng bi n pháp c n thi t, trư c m t v n ph i th c hi n ngay vi c khám, ch a b nh i v i nh ng trư ng h p không th trì hoãn. th c hi n yêu c u này, Th tư ng Chính ph ch th : 1. T t c các cơ s y t trong c nư c khi nh n ư c ngư i b nh c p c u ho c ch n thương ngo i ph i ti n hành ngay vi c khám, ch a b nh dù ngư i b nh thu c i tư ng nào trong vi c n p vi n phí. Sau khi ngư i b nh qua kh i cơn nguy hi m, cơ s y t m i xem xét t i vi c thu vi n phí c a ngư i b nh theo các i u kho n c a Ngh nh s 95-CP ngày 27-8-1994. 2. Cơ s y t nào x y ra trư ng h p ngư i b nh c p c u ho c ch n thương ngo i do không ư c c u ch a k p th i gây h u qu tr m tr ng cho b nh nhân ho c d n n t vong, thì lãnh o cơ s y t ó và các cán b y t tr c ti p khám, ch a b nh ph i b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s như quy nh t i i u 7 Ngh nh s 95-CP ngày 27-8-1994. 3. th c hi n các yêu c u trên, các B , ngành có liên quanh c n th c hi n ngay các công vi c sau ây: B y t có trách nhi m: - L p k ho ch hoàn thi n công tác c p c u phù h p v i tình hình phát tri n xã h i; c ng c và t ch c t t hơn n a h th ng c p c u trong các b nh vi n và ph i h p v i các ngành, các oàn th , c bi t là H i Ch th p m r ng hơn n a m ng lư i sơ c u, c p c u t i ch trong nhân dân. B Y t ch u trách nhi m ki m tra thư ng
  2. xuyên k p th i u n n n nh ng thi u sót và x lý nh ng vi ph m, bi u dương khen thư ng k p th i nh ng gương ngư i t t, vi c t t. B Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m: Tri n khai vi c c p gi y ch ng nh n cho ngư i b nh trong di n quá nghèo ư c mi n n p m t ph n vi n phí, mua th B o hi m Y t cho các i tư ng thu c chính sách quy nh t i Ngh nh s 95-CP ngày 27-8-1994. B Tài chính có trách nhi m: C p kinh phí B Lao ng – Thương binh và Xã h i mua th B o hi m Y t cho các i tư ng thu c di n chính sách. y ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: Ch o công tác t ch c, b o m c p c u ngư i b nh trong a phương theo tinh th n Ch th này. Trong trư ng h p ngân sách Trung ương không c p thì ngân sách a phương ph i h tr trong vi c b o m thu c, trang thi t b d ng c y t và phương ti n v n chuy n trong c p c u ngư i b nh. 4. Giao cho B trư ng B Y t ph i h p v i các B có liên quan hư ng d n th c hi n Ch th này, t ng h p và báo cáo k t qu th c hi n lên Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay. TH TƯ NG CHÍNH PH Võ Văn Ki t
Đồng bộ tài khoản