Chỉ thị số 87/2001/CT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 87/2001/CT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 87/2001/CT-BNN về việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 87/2001/CT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 87/2001/CT-BNN Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2001 CH TH V VI C QU N LÝ S D NG THU C B O V TH C V T TRÊN CÂY CHÈ Nh ng năm g n ây, vi c s d ng thu c b o v th c v t và các bi n pháp phòng tr sâu b nh ã em l i hi u qu áng k , h n ch thi t h i do sâu b nh gây ra, góp ph n tăng năng su t và ch t lư ng cây tr ng nói chung và cây chè nói riêng. Tuy nhiên, trong th i gian v a qua, nhi u a phương, m t s h nông dân, doanh nghi p tr ng chè ã s d ng thu c b o v th c v t chưa úng k thu t và chưa úng ch ng lo i, d n n m t s lô chè có dư lư ng thu c b o v th c v t vư t quá ngư ng cho phép, nh hư ng n ch t lư ng và uy tín chè Vi t nam trên th trư ng trong và ngoài nư c, nh hư ng n s c kh e ngư i tiêu dùng, môi sinh và môi trư ng . kh c ph c tình tr ng nêu trên, B trư ng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch th : 1.Ch ư c s d ng các lo i thu c phòng, tr sâu b nh h i cây chè thu c danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t nam và m b o các i u ki n : - Thu c ã ư c ăng kí s d ng cho cây chè . - Không ch a clo h u cơ . - Có th i gian cách li t i a 7 ngày i v i các lo i thu c tr sâu; 14 ngày iv i thu c tr b nh . Căn c các tiêu chuNn nêu trên, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành danh m c thu c b o v th c v t s d ng cho cây chè . 2. C m kinh doanh, qu ng cáo, h i th o, gi i thi u s n phNm dư i b t kì hình th c nào v các lo i thu c b o v th c v t không thu c danh m c thu c b o v th c v t s d ng cho cây chè . 3. Khuy n khích vi c dùng thu c b o v th c v t có ngu n g c sinh h c, nh m thay th các lo i thu c có ngu n g c hoá h c s d ng cho cây chè . 4. C c B o v th c v t và V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm có trách nhi m:
  2. a. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan thu c các B , Ngành và UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c ki m tra, giám sát vi c kinh doanh, s d ng thu c b o v th c v t th c hi n úng qui nh ã nêu t i m c 1, 2 trong ch th này và các qui nh v qu n lí thu c b o v th c v t hi n hành . b. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng thu c các B , Ngành có liên quan ch o vi c nghiên c u, s n xu t và cung ng các lo i thu c b o v th c v t có ngu n g c sinh h c nh m thay th d n các lo i thu c b o v th c v t có ngu n g c hóa h c s d ng r ng rãi trong vi c phòng tr d ch h i cây chè . 5. S Nông nghi p - Phát tri n Nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có s n xu t chè ph i h p v i các cơ quan ch c năng, t ch c ch o, ki m tra vi c kinh doanh, s d ng thu c b o v th c v t cho cây chè a phương mình; t ch c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v tác h i c a vi c s d ng tùy ti n thu c b o v th c v t; hư ng d n vi c s d ng thu c b o v th c v t úng và h p lí phòng tr sâu, b nh h i cây chè; kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t v kinh doanh, s d ng thu c b o v th c v t . 6. Các ơn v s n xu t, kinh doanh chè ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n ngư i tr ng chè trong ơn v c a mình, th c hi n nghiêm ch nh qui nh t i m c 1 , 2 c a Ch th này và ch u trách nhi m v ch t lư ng, v sinh an toàn i v i chè do ơn v kinh doanh . 7. Các cơ quan ch c năng thu c các B , Ngành có liên quan và các a phương có s n xu t chè, các t ch c, cá nhân có s n xu t, kinh doanh chè; s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t ch u trách nhi m thi hành Ch th này . C c B o v th c v t ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan trung ương và a phương ki m tra, ôn c, t ng h p tình hình và báo cáo B trư ng ./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản