intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chia sẻ internet bằng Wingate

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

496
lượt xem
126
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm chia sẻ internet bằng wingate

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chia sẻ internet bằng Wingate

 1. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( +¸¶»1*'$¥16+$5(,17(51(7%$ª1*:,1*$7( 7UØÖÛF WLHÄQ EDÑQ SKDÝL GRZQORDG SKDÂQ PHÂP ZLQJDWH %DÑQ FRÛ WKHÇ WÎP YDÚ GRZQORDG SKDÂQ PHÂP QDÚ\ WDÑL YDÚR FKX\HÄQ PXÑF GRZQORDG PDÚ WDÝL YH 3KLHÄQ EDÝQ KLHÆQ WDÑL ODÚ :LQJDWH EXLOG 
 2. &DÃXKÎQK6HUYHU:LQ.ÓHÇFDÚLÓDÍW:LQ*DWH :LQ. $GYDQFHG 6HUYHU JDÛQ ,3 WÕQK FKR 6HUYHU EDÊQJ FDÛFK YDÚR &RQWURO 3DQQHO1HWZRUN DQG 'LDOXS &RQQHFWLRQV FKRÑQ JLDR WKØÛF u,QWHUQHW 3URWRRO 7&3,3
 3. v YDÚ EDÃP 3URSHUWLHV FKRÑQ RSWLRQu8VHWKHIROORZLQJ,3DGGUHVVvYDÚ QKDÆS,3DGGUHVVODÚ KRDÍFEDÑQFRÛ WKHÇ FKRÑQ ,3NKDÛFWX\Ú EDÑQ
 4. YDÚ 6XEQHWPDVNODÚ YDÚ QKDÃQ2.2.ÓHÇ NHÃWWKXÛFYLHÆFWKLHÃWODÆS,3 FKR6HUYHU 0RÆWÓLHÂXFDÂQOØX\Û QØ×DODÚ WURQJ:LQJDWHÓD× FRÛ VDÞQ'+&36HUYLFHQHÄQEDÑQFRÛ WKHÇ 'LVDEOHGÔFK YXÑQDÚ\WURQJ:LQ.KRDÍFQJØÖÑFODÑL 7LHÃQKDÚQKFDÚLÓDÍW 7KØÑFWKLILOHZJVHWXSH[HÓHÇWLHÃQKDÚQKFDÚLÓDÍW 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 5. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 0DÚQKÎQKFDÚLÓDÍW[XDÃWKLHÆQQKDÃQ,$JUHHÓHÇFKDÃSQKDÆQFDÚLÓDÍW &KRÑQ2SWLRQu&RQILJXUHWKLV&RPSXWHUDVWKH:LQJDWH6HUYHUvYDÚQKDÃQ&RQWLQXHÓHÇWLHÃSWXÑF 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 6. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 7LHÃSWXÑFQKDÃQ1H[W ³HÃQÓDÄ\QHÃXEDÑQPXRÃQGXÚQJWKØÝ QJDÚ\WKÎEDÑQFKRÑQ(YDOXDWLRQYHUVLRQ :LQ*DWH3UR)UHH GD\WULDO
 7. YDÚQKDÃQ1H[W 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 8. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1KDÃQ1H[WÓHÇWLHÃSWXÑF &KRÑQWKØPXÑFÓHÇFDÚLÓDÍWWKRÄQJWKØÖÚQJQJØÖÚLWDÓHÇPDÍFÓÔQKYDÚQKDÃQ1H[W &KRÑQRSWLRQu([SUHVVVHWXS UHFRPPHQGHG
 9. vYDÚQKDÃQ1H[W ³HÇ DQWRDÚQEDÑQNKRÄQJQHÄQÓDÛQKGDÃXFKHFNYDÚRu8VH17IRU8VHU$XWKHQWLFDWLRQ *DWH.HHSHU DQG&OLHQW
 10. vYDÚQKDÃQ1H[W %RÝÓDÛQKGDÃXFKHFNYDÚRu8VH:LQJDWHPDLOVHUYHUvYDÚQKDÃQ1H[W ³DÛQKGDÃXFKRÑQu,QVWDOO(16vYDÚQKDÃQ1H[W 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 11. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 9DÚFXRÃLFXÚQJQKDÃQ)LQLVKÓHÇNHÃWWKXÛFTXDÛWUÎQKFDÚLÓDÍW1KDÃQ2.ÓHÇWLHÃQKDÚQKNKÖÝLÓRÆQJODÑLPDÛ\ 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 12. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( &DÃXKÎQK:LQJDWH 1KDÃSÓRÄLFKXRÆWYDÚRELHÇXWØÖÑQJ:LQJDWHÖÝGØÖÛLJRÛFSKDÝLPDÚQKÎQK .KLÓDÌQJQKDÆSODÂQÓDÂXWLHÄQQRÛ \HÄXFDÂXEDÑQFKRÑQPDÆWNKDÇXÓHÇ ÓDÌQJQKDÆSYDÚRFKØÖQJWUÎQKEDÑQ FRÛWKHÇJR×PDÆWNKDÇXÖÝSKDÂQ3DVVZRUGKRDÍFFRÛWKHÇEDÑQERÝWURÃQJFX×QJÓØÖÑFYDÚQKDÃQ2. 1HÃXEDÑQERÝWURÃQJSDVVZRUGWKÎQRÛ VH× ÓØDUDEDÝQWKRÄQJEDÛRQKØKÎQKEHÄQGØÖÛL1KDÃQ2.ÓHÇ WLHÃS WXÑF 0RÆWWKRÄQJEDÛRNKDÛFQØ×DVH×[XDÃWKLHÆQQKØKÎQKEHÄQGØÖÛLQKDÃQ2.ÓHÇWLHÃSWXÑF 0DÚQKÎQKÓDÌQJQKDÆSWKDÚQKFRÄQJQKØKÎQKEHÄQGØÖÛL 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 13. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 1HÃXÓD×$FWLYHGÔFKYXÑ'+&3WURQJ:LQ.WKÎWDFRÛWKHÇ'LVDEOHGÔFKYXÑQDÚ\WURQJ:LQJDWHEDÊQJ FDÛFKQKDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQ'+&36HUYLFHYDÚ FKRÑQ6HUYLFHLVGLVDEOHGWURQJSKDÂQ6HUYLFHVWDUWXS YDÚ FKRÑQ2.ÓHÇ NHÃWWKXÛF&RÚQNKRÄQJQHÃXEDÑQNKRÄQJ$FWLYH'+&3WURQJ:LQN WKÎ NKRÄQJ FDÂQ 'LVDEOHWURQJ:LQJDWH 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 14. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( &OLFN ÓRÄL FKXRÆW OHÄQ 'LDOHU FØÝD VRÇ 'LDOHU 3URSHUWLHV [XDÃW KLHÆQ QKØ KÎQK EHÄQ GØÖÛL ³DÛQK GDÃX FKHFN YDÚR u&RQQHFW DV UHTXLUHG XVLQJ WKH FRQQHFWLRQ OLVWv YDÚ FKDËF FKDËQ UDÊQJ EDÑQ ÓD× FDÚL ÓDÍW PRGHPYDÚÓD×WDÑRNHÃWQRÃL9ÏGXÑQKØKÎQKEHÄQGØÖÛLODÚNHÃWQRÃLFRÛWHÄQODÚLQWHUQHW 1KDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQFRQQHFWLQWHUQHWYDÚFKRÑQQKØKÎQKEHÄQGØÖÛL2. 7LHÃSWXÑFQKDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQ&DFKH&ØÝDVRÇ &DFKH3USHUWLHV[XDÃWKLHÆQFKRÑQGXQJOØÖÑQJFDFKH WKHR\ÛFXÝDEDÑQ¶½ÓDÄ\WRÄLFKRÑQODÚ0%YDÚ2. 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 15. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( 7LHÃS WXÑF FOLFN ÓRÄL FKXRÆW OHÄQ ([WHQGHG 1HWZRUNLQJ KRDÍF 1KDÃS SKDÝL FKXRÆW OHÄQ ([WHQGHG 1HWZRUNLQJYDÚFKRÑQ3URSHUWLHV &ØÝDVRÇ([WHQGHG1HWZRUN'ULYHU[XDÃWKLHÆQFKRÑQWDE*HQHUDOYDÚFKRÑQQKØKÎQKEHÄQGØÖÛLYDÚQKDÃQ 2.YDÚFKDËFFKDËQUDÊQJGRÚQJ6WDWXVODÚu,QVWDOOHGDQGDFWLYHv 7LHÃSWXÑFEDÑQFKRÑQWDE6HUYLFHVODÂQOØÖÑWQKDÃSÓRÄLFKXRÆWOHÄQWØÚQJ8VHU6HUYLFHV 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 16. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( &KRÑQWDE6HVVLRQVYDÚERÝFKRÑQFKHFNu6HVVLRQVWLPHRXWDIWHUVHFRQGVRILQDFWLYLW\vÓDÛQKGDÃX FKHFNYDÚR'LUHFW(16DQG:*,&VHVVLRQVYDÚQKDÃQ2.WLHÃSWXÑFFKRFDÛFVHUYLFHVNKDÛF .KLKRDÚQWDÃWFDÛFEØÖÛFWUHÄQEDÑQQKDÃQ6DYHÓHÇOØXODÑLTXDÛWUÎQKWKD\ÓRÇLFDÃXKÎQKYDÚNKÖÝLÓRÆQJODÑL PDÛ\ 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
 17. &$º,³$­73+$¢10(¢06+$5(,17(51(7:,1*$7( .HÃWWKXÛFTXDÛWUÎQKFDÃXKÎQKFKR:LQJDWH .KRÄQJFDÂQFDÃXKÎQKJÎJÎFKRPDÛ\&OLHQWFDÝFDÛFPDÛ\&OLHQWVØÝ GXÑQJ,3ÓRÆQJ1HÃXPXRÃQFKDÑ\ QKDQKKÖQQØ×DWKÎFRÛWKHÇ:LQJDWHFKR&OLHQWEDÝRÓDÝPQJRQODÚQK &KXÛFEDÑQWKDÚQKFRÄQJ 1JX\HÅQ7UXQJ+LHÃX trunghieu@hotpop.com http://www.vtth.com 1JX\HÄQ7UXQJ+LHÂX 7UDQJ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2