intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Chia tay chiều mưa - Phạm Đăng Khương

Chia sẻ: Nguyen Van Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
4
download

Chia tay chiều mưa - Phạm Đăng Khương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chia tay chiều mưa - phạm đăng khương', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chia tay chiều mưa - Phạm Đăng Khương

 1. Chia tay chieàu möa. % «« Phaïm Ñaêng Khöông b4 « « l « « « l « «« 2 «« « «« «« ˆ ˆ= « « «« ˆˆ ˙ « « « « l« « ˆˆ ˆ «« « ====================== l & l «_« ˆ « __ «« _« ˆˆ « Laïi moät chieàu möa ñeán Laïi moät laàn em noùi «« Tìm veà doøng soâng vaéng Loøng ngaäm nguøi mong ngoùng « «Œ « « « «« bœ »»» «« « « œ ˆ ˆ= »»» « « « ˙ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « ======================== l & l l l l chia tay Nuï cöôøi naøo ñaõ taét tin em Tìm veà ñöôøng phoá cuõ «« «« ˆ «l« « « «« «« « « b˙ »»» « «. «ˆ ˙ lˆ « « ˆ« j ˆˆ « ˆ= « «« «« ======================== l & lˆ l « « Tình yeâu ôi ai mang noãi ñoïa ñaøy Baøn chaân ôi xa xaêm maõi phöông naøo? »œ »»œ »œ œ œ œ œ œ »» » »» »»» »»» »»» »»» »»» b« Œ « « « ======================== l &˙ lˆ “{ l l = « « Möa ôi möa rôi ñeán bao giôø vôi »œ »»œ « ˆ « Bao naêm beân nhau bieát bao buoàn vui « « l « =l »» » « « b˙ »»» œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» « «« ˙ « ˆ ======================== & l l l Xa em con tim nhoùi ñau loøng toâi Chia tay em yeâu vaán vöông tình toâi œ »œ « « «« « « «« « ˆ. « « « l « Œ l ˆ. ˆ ˆ ˆ =l « «« « b œ. »»» » « ˆˆ « « »»» « «« ˆ « «« « « ˙ « «« ˆ «« « »l ======================== & l Vaéng em aùng maây ngöøng troâi Gioù nhö ngöøng thoåi Nhôù thöông saéc hoa taøn phai Noãi ñau coøn laïi « « œ. ˙ « »»» »»» «l« b«Œ l« « « ˙ ˆ j « « « ˆ j «« « 1. &ˆ« ======================== ” j« ˆˆ l l ={ « % Ñeå loøng toâi nhôù Vaø nhôù... Ñeå mình toâi nhôù.... œ. ˙ ˙ œ. œ œ »»œ »»» »» »» »»» »»» »»» « »» » l˙ œŒ »»» »»» b« j ˆ « 2. ======================== ” & = l l l l ñeán bao giôø nguoâi? ...Vaø nhôù

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản