Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020

Chia sẻ: Thugiang Thugiang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

0
1.294
lượt xem
392
download

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có thể download từ hệ thống IDG về sự kiện banking 2007 http://www.bankingvn.com.vn/hn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=56

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2010-2020

  1. ChiÕn l-îc ph¸t t r iÓn ngµnh ng©n hµng ®Õn 2010-2020 Ts. Lª Xu©n NghÜa Vô t r -ëng Vô ChiÕn l-îc Ph¸t t r iÓn Ng©n hµng   SBV/CLPT/LeXuanNghia/2010­2020 1
  2. I . §¸nh gi¸ k h¸i qu¸t thùc tr ¹ng hÖ thèng N g©n hµng ViÖt N am 1. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n-íc. a . N h÷ng thµnh tùu ®¹t ®-î c.  ChÝnh s¸ch ti Òn tÖ: §iÒu hµnh theo nguyªn t ¾c t hÞ t r -êng.  ChÝnh s¸ch qu¶n l ý ngo¹i hèi : Thùc hiÖn t heo h-íng tù do hãa.  C¬ chÕ tÝn dông: N©ng cao quyÒn t ù chñ vµ t ù chÞu tr ¸ch nhiÖm.  ThÞ tr -êng ti Òn tÖ: T¹o sù chñ ®éng cho c¸c TCTD vµ NHNN.  Ho¹t ®éng thanh tr a, gi ¸m s¸t ng©n hµng: §æi míi t heo t h«ng lÖ quèc t Õ.  C«ng t¸c thanh to¸n-kÕ to¸n: §-îc hiÖn ®¹i hãa vµ dÇn phï hîp víi chuÈn mùc kÕ t o¸n quèc t Õ.  C«ng t¸c ph¸t tr i Ón vµ qu¶n l ý nguån nh©n l ùc: §-îc c¶i t hiÖn r â r Öt . b. N h÷ng tå n t¹i vµ yÕu kÐ m.  ChÝnh s¸ch ti Òn tÖ vµ qu¶n l ý ngo¹i hèi : Kh¶ n¨ng ®iÒu t iÕt t hÊp.  ChÝnh s¸ch qu¶n l ý ngo¹i hèi : Ch-a cã sù t h«ng t ho¸ng.     2  Ho¹t ®éng thanh to¸n: C¸c ph-¬ng t iÖn, c«ng cô cßn nghÌ o nµn.
  3. I . §¸nh gi¸ k h¸i qu¸t thùc tr ¹ng hÖ thèng N g©n hµng ViÖt N am ( tiÕp theo) 2. H Ö thèng c¸c T æ chøc tÝn dông. a . T hµnh tùu ®æi mí i .  M« h×nh tæ chøc: Thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tr anh míi.  N¨ng l ùc ho¹t ®éng: Ngµy cµng ®-îc n©ng cao.  N¨ng l ùc tµi chÝnh: §-îc c¶i t hiÖn b»ng nhiÒu ph-¬ng t høc.  C«ng nghÖ kü thuËt ng©n hµng hi Ön ®¹i : §-îc øng dông m¹nh mÏ . b. N h÷ng tå n t¹i vµ yÕu kÐ m.  N¨ng l ùc tµi chÝnh: Møc ®é r ñi r o cao, n¨ng lùc c¹nh t r anh cßn thÊp.  Tr ×nh ®é qu¶ n l ý ki nh doanh: Ch-a phï hîp víi c¸c nguyªn t ¾c vµ chuÈn mùc t èt vÒ qu¶n t r Þ doanh nghiÖp.  C¬ cÊu tæ chøc vµ l ao ®éng: Cßn mang t Ýnh chÊt hµnh chÝnh. Tr ×nh ®é nh©n lùc ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña t hÓ chÕ qu¶n t r Þ hiÖn ®¹i.     3  HÖ thèng dÞch vô ng©n hµng: Cßn ®¬n ®iÖu, nghÌ o nµn.
  4. I I . N h÷ng môc tiªu c¬ b¶ n cña ngµnh ng©n hµng ViÖt N am ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn 2020 1. §èi víi N g©n hµng N hµ n-íc.  §æi míi t æ chøc vµ ho¹t ®éng cña NHNN.  Ph¸t tr iÓn NH NN t r ë t hµnh NH TW hiÖn ®¹i.  X©y dùng vµ t hùc t hi cã hiÖu qu¶ CSTT hiÖu qu¶.  §iÒu hµnh t û gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t t heo c¬ chÕ t hÞ t r -êng.  KÕt hîp chÆt chÏ CSTT víi chÝnh s¸ch kinh t Õ vÜ m« kh¸c. 2. §èi víi c¸c T æ chøc tÝn dông.  Ph¸t tr iÓn t oµn diÖn t heo h-íng hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng ®a n¨ng.  Ho¹t ®éng lµnh m¹nh, ®¸p øng c¸c chuÈn mùc quèc t Õ vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh t r anh cao.  B¶o ®¶m c¸c TCTD (kÓ c¶ c¸c TCTD Nhµ n-íc) ho¹t ®éng kinh doanh t heo nguyªn t ¾c t hÞ t r -êng.  Ph¸t tr iÓn c¸c TCTD phi ng©n hµng ®Ó gãp phÇn ph¸t t r iÓn hÖ t hèng t µi chÝnh ®a d¹ng vµ c©n b»ng.  B¶o ®¶m t Ýnh minh b¹ch, quyÒn t ù chñ, t ù chÞu tr ¸ch   nhiÖm cña TCTD t r ong kinh doanh.   4
  5. I I I . Gi¶ i ph¸p thùc hiÖn môc tiªu 1. X©y dùng vµ ®æi míi c¨n b¶n c¸c LuËt ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Nhµ n-íc vµ c¸c Tæ chøc t Ýn dông. 2. C¶i c¸ch Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt nam t heo h-íng mét Ng©n hµng Tr ung -¬ng hiÖn ®¹i. 3. Ph¸t t r iÓn t hÞ tr -êng t iÒn t Ö t heo h-íng më r éng quyÒn t iÕp cËn t hÞ t r -êng vµ kh¶ n¨ng ph¸t hµnh c¸c c«ng cô tµi chÝnh. 4. C¶i c¸ch hÖ t hèng gi¸m s¸t ng©n hµng phï hîp víi c¸c t h«ng lÖ t èt nhÊt vµ chuÈn mùc quèc t Õ. 5. TiÕp t ôc qu¸ t r ×nh c¶i c¸ch hÖ t hèng ng©n hµng t h-¬ng m¹i t heo h-íng hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng ®a n¨ng, ®a d¹ng , cã søc c¹nh t r anh cao vµ ¸p dông c¸c t h«ng lÖ t èt , c¸c chuÈn mùc quèc t Õ t r ong ho¹t ®éng ng©n hµng. 6. HiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng vµ hÖ t hèng t hanh t o¸n t heo h-íng t ù ®éng ho¸, n©ng cao vµ më réng t iÖn Ých s¶n phÈm. 7.   T¨ng c-êng hîp t ¸c quèc t Õ t r ong lÜnh vùc ph¸t t r iÓn   5 dÞch vô ng©n hµng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản