Chủ điểm gia đình - Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
224
lượt xem
37
download

Chủ điểm gia đình - Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - chủ điểm gia đình - Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm gia đình - Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi

  1. K ho ch gi ng d y Ch : Ngày cu i tu n c a gia ình tôi Th i gian 3 tu n
  2. I. M c tiêu: 1. Phát tri n nh n th c: Kh năng quan sát, so sánh và phân lo i các dùng trong gia ình theo ch c năng, hình d ng v.v.. Phát hi n, gi i quy t m t s v n ơn gi n theo nh ng cách khác nhau. Bi u tư ng ban u v : quan h kích thư c gi a 3 i tư ng Nh n bi t và tham gia vào các công vi c trong gia ình 2. Phát tri n ngôn ng - giao ti p: Hình thành và phát tri n kh năng l ng nghe, hi u và truy n t thông tin b ng nhi u cách khác nhau. Kh năng di n t m ch l c Kh năng hi u và nh n i dung câu chuy n, bài thơ, c di n c m bài thơ, k chuy n th hi n tính cách các nhân v t và tình hu ng câu chuy n thông qua s to, nh , nhanh, ch m c a âm thanh di n t Giao ti p có văn hóa trong cu c s ng S d ng t ng giao ti p l phép trong gia ình và i v i m i ngư i xung quanh 3. Phát tri n th m m Hình thành và phát tri n kh năng c m nh n cái p trong cu c s ng, trong ngh thu t. Phát tri n kh năng th hi n c m xúc thông qua các giai i u âm nh c và các ho t ng t o hình. Yêu thích, hào h ng tham gia vào các ho t ng ngh thu t. Phát huy kh năng sáng t o trong ho t ng ngh thu t.
  3. 4. Phát tri n th ch t Phân bi t các lo i th c ph m thông thư ng và cách ch bi n ơn gi n Hi u ư c l i ích c a th c ph m, tác d ng c a vi c ăn u ng i v i s c kh e Hi u ư c l i ích c a vi c t p th d c rèn luy n thân th Nh n bi t các v t d ng gây nguy hi m trong gia ình bé Bi t s d ng m t s dùng trong gia ình 5. Phát tri n tình c m – xã h i Tình c m quan tâm, yêu thương nh ng ngư i g n g i, thân yêu trong gia ình, bi t giá tr c a mình và ngư i khác. T hào v gia ình c a tr M nh d n, t tin, có trách nhi m, thân thi n và hòa ng v i m i ngư i. Có ý th c cùng v i m i ngư i trong nh ng công vi c trong gia ình.
  4. II. N i Dung: Tình c m – xã h i Tình c m yêu thương và Ngôn ng - giao ti p Th ch t g n bó v i các thành viên Nghe và làm theo t 2 l i Nh n bi t và l a ch n trong gia ình ch d n liên ti p nhau. th c ph m trong 4 nhóm Ý th c ư c v trí c a b n Nghe và th hi n l i âm th c ph m thân trong gia ình và vai thanh, ng i u, gi ng nói Hào h ng tham gia vào trò, b n ph n c a con cái th hi n c m xúc. ch bi n m t s món ăn, trong gia ình. Nghe hi u n i dung tác th c u ng ơn gi n. T tin trong các ho t ng ph m và tr l i các câu Nh n bi t m t s dùng Hình thành tình yêu h i v nguyên nhân, so gây nguy hi m trong gia thương và t hào v gia sánh. ình ình mình. Hi u n i dung các câu ơn Ch y theo ư ng dzic Bi t tên, ngh nghi p c a và câu ph c. dz c, k t h p i và ch y ba m và m t s ngư i Nói úng ng pháp và theo ư ng dzic dz c thân trong gia ình n i dung B t xa 40cm Làm quen ch cái: a, ă, â Ngày cu i tu n c a gia ình tôi Nh n th c Th m m c i m và cách s d ng m t s Th hi n các v n ng nh p dùng trong gia ình. M i liên nhàng theo nh c v i tình c m h ơn gi n g a c u t o và cách phù h p các s c thái, tình c m s d ng dùng gia ình a d ng c a bài hát. M i liên h gi a các thành viên S d ng các d ng c gõ, m trong gia ình và s phân chia a d ng. công vi c trong gia ình. Bi t ph i h p nhi u màu s c M i quan h v kích thư c gi a 3 v i nhau t o thành các s n i tư ng. ph m p m t Nh n bi t s lư ng 6 và ch s Bi t c m nh n cái p trong tương ng. cu c s ng và th hi n dư i Xác nh bên ph i và bên trái c a các tác ph m t o hình. m t i tư ng. Tham gia tích c c các ho t Nh ng dùng c n thi t trong ng âm nh c gia ình Sinh ho t gia ình vào cu i tu n L p cây gia ình
  5. III. M ng ho t ng: Ngày cu i tu n c a gia ình tôi Tu n 1: B a ăn cu i tu n Tu n 2: công vi c nhà ngày Tu n 3: D o chơi cu i tu n Bé tìm hi u v công d ng và cu i tu n Bé i âu vào ngày ngh cu i c i m c a các dùng Nh ng công vi c cu i tu n tu n? ph c v cho b a ăn cu i trong nhà bé: ai làm vi c gì? M t s i m vui chơi cu i tu n. Nh n bi t m t s X p th t chi u cao 3 i tu n cho gia ình dùng có th gây nguy hi m tư ng. Nh n bi t m t s nơi có th B a ăn cu i tu n cho gia Tìm hi u v m t s dùng gây nguy hi m cho bé! ình c n nh ng dùng gì? trong gia ình, phân lo i Xác nh bên ph i, bên trái Thơ: cái bát xinh xinh dùng theo công d ng và ch c c a b n thân và c a i Làm quen s 6 năng, ôn s lư ng 6 tư ng khác. i theo ư ng dic d c K chuy n: G u mua táo Hát: Ch có m t trên i Âm nh c: múa cho m xem, Hát: rơm vàng Nghe hát: ba m là quê nghe hát: ba ng n n n lung Nghe hát: b là t t c hương linh. K t h p i – ch y theo ư ng B t xa 40cm N nm ts dùng trong dic d c. Xé dán theo ch : d o chơi gia ình: bát ĩa, soong V tranh theo ch : gia ình công viên n i…. Làm quen ch cái: a, â K chuy n: Làm quen ch cái: a, ă Ôn ch cái: a, ă, â

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản