intTypePromotion=1
ADSENSE

CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN

Chia sẻ: Nguyen Thinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:66

373
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với hệ hai cấu tử đường cong cân bằng t–x(y) và y-x số liệu ban đầu là nồng độ của 1 cấu tử ở 3 vị trí: nhập liệu, đỉnh và đáy tháp đơn giản tính chính xác Đối với hệ đa cấu tử sử dụng các phương pháp đơn giản hóa để tính toán Có hai phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa số đĩa lý thuyết (số bậc thay đổi nồng độ), tỷ số lỏng-hơi và nồng độ các dòng sản phẩm Phương pháp Ponchon – Savarit: sử dụng giản đồ Hxy và xy, có thể áp dụng được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN

 1. CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ  Đối với hệ hai cấu tử → đường cong cân bằng t–x(y) và y-x → số liệu ban đầu là nồng độ của 1 cấu tử ở 3 vị trí: nhập liệu, đỉnh và đáy tháp → đơn giản → tính chính xác  Đối với hệ đa cấu tử → sử dụng các phương pháp đơn giản hóa để tính toán
 3. 1. Phương phap tính số bậc thay đổi ́ nồng độ đôi với hệ hai câu tử ́ ́  Có hai phương pháp thiết lập mối quan h ệ giữa số đĩa lý thuyết (số bậc thay đổi nồng độ), tỷ số lỏng-hơi và nồng độ các dòng sản phẩm Phương pháp Ponchon – Savarit: sử dụng giản đồ Hxy  và xy, có thể áp dụng được trong mọi trường hợp, tuy nhiên cần có đủ các dữ kiện về nhiệt Phương pháp Mc Cape – Thiele: sử dụng giản đồ xy,  đơn giản hơn phương pháp trên, thích hợp trong một số trường hợp có tổn thất nhiệt, cơ sở của phương pháp là xem gần đúng đường làm việc của đoạn chưng và đoạn luyên là đường thẳng
 4. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Ponchon – Savarit ̉ GIAN ĐỒ CÂN ̀ BĂNG PHA Cân băng vât chât và enthalpie ̀ ̣ ́ -Cân băng tông: ̀ ̉ A =L+V - Cân băng vât chât: A.z = L.x + V.y ̀ ̣ ́ ̀ -Cân băng enthalpie: A.H = L.h + V.H
 5. Phương pháp Ponchon – Savarit Thiêt lâp cân băng trong đoan chưng và luyên ̣́ ̀ ̣ ̣ CÂN ̀ BĂNG TRONG ̣ ĐOAN ̣ LUYÊN Với rfp = Lp/D là tỷ số hôi lưu tai đia p ta có ̀ ̣̃ Trên gian đồ enthalpie cac điêm Vp+1, Lp và PR năm trên môt đường thăng ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̉
 6. Phương pháp Ponchon – Savarit Thiêt lâp cân băng trong đoan chưng và luyên ̣́ ̀ ̣ ̣ CÂN ̀ BĂNG TRONG ̣ ĐOAN CHƯNG Với rbq = Vq/R là tỷ số hơi đay tai đia q ta có ́ ̣̃ Trên gian đồ enthalpie cac điêm Vq, Lq+1 và PE năm trên môt đường thăng ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̉
 7. Phương pháp Ponchon – Savarit Thiêt lâp cân băng trong đoan chưng và luyên ̣́ ̀ ̣ ̣ Gian đồ cân băng enthalpie ̉ ̀ Khi xac đinh được cac điêm PR và PE, ́ ̣ ́ ̉ với thanh phân pha long xp, xq+1 đã biêt, ̀ ̀ ̉ ́ hoan toan có thể xac đinh thanh phân ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ pha hơi dựa vao gian đồ cân băng ̀ ̉ ̀
 8. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xac đinh cac điêm PE, PR, A trên 1 đường thăng từ cân băng chung cua thap ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ́
 9. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xây dựng gian đồ trong đoan luyên từ V1 tương ứng thanh phân y1 = xD ̉ ̣ ̣ ̀ ̀  Xac đinh vị trí nap liêu ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ Điêu kiên nap liêu chinh xac: Xn > xA > xn+1 Cac bước: ́ ́ ̣ -Xac đinh Ln ́ ̣ - Xac đinh xm+1  Xây dựng gian đồ trong đoan chưng:- tXacmđinh V ̣ từLmường vaỏ đường cân ̉ ̣ ừ V x̣ ac đinh đ dưa thăng V L P ́ ̣ ̀ ́ m m m+1 E ̀ ́ ̀ ̀ ̉ băng cho đên khi thanh phân pha long x < xR
 10. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xac đinh vị trí nap liêu: xet 2 trang thai nhâp liêu đơn gian ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ Nhâp liêu ở điêm sôi ̣ ̣ ̉  ̣ ̣ Đoan luyên: ̉ ̀ Ln, Vm, PR thăng hang Đoan chưng: ̣ ̉ ̀ Lm, Vm+1, PE thăng hang
 11. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xac đinh vị trí nap liêu: xet 2 trang thai nhâp liêu đơn gian ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ Nhâp liêu ở điêm sương ̣ ̣ ̉  ̣ ̣ Đoan luyên: ̉ ̀ Ln, Vn+1, PR thăng hang Đoan chưng: ̣ ̉ ̀ Lm, Vm+1, PE thăng hang ̉ ̀ Ln, Vm-1, PE thăng hang
 12. Nhâp liêu ở ̣ ̣ ̉ điêm sôi
 13. Bai tâp (giai và gởi theo đc: ̣̀ ̉ lop06h5dhbk@gmail.com) Hôn hợp có lưu lượng 1000 kg/h gôm 42% mole heptane và 58% mole ethyl benzene ̃ ̀  được tach băng chưng cât. Yêu câu san phâm đinh có độ tinh khiêt đat 97% mole ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ heptane và san phâm đay đat 99% mole ethyl benzene. Sử dung ngưng tụ hoan toan. ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ Nguyên liêu đưa vao ở trang thai long bao hoa. ̣ ̀ ̣ ́̉ ̃ ̀  Giá trị cân băng nông độ – enthalpie cua hôn hợp tai 1 atm cho như sau: ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ xheptane 0 0.08 0.18 0.25 0.49 0.65 0.79 0.91 1.0 yheptane 0 0.28 0.43 0.51 0.73 0.83 0.90 0.96 1.0 Hl (kJ/kmol) x 10-3 24.3 24.1 23.2 22.8 22.05 21.75 21.7 21.6 21.4 Hv (kJ/kmol) x 10-3 61.2 59.6 58.5 58.1 56.5 55.2 54.4 53.8 53.3 ́ Tinh:   Tỷ số hôi lưu tôi thiêu ̀ ́ ̉  Số bâc thay đôi nông độ (số đia lý thuyêt) tôi thiêu ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̉ Số bâc thay đôi nông độ (số đia lý thuyêt) tai giá trị tỷ số hôi lưu băng 2.5 ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ̀   Công suât cac thiêt bị ngưng tụ và thiêt bị đun sôi lai ́ ́ ́ ́ ̣
 14. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele ̀ ́  Cân biêt: Gian đồ pha ̉   Đăc trưng nguyên liêu, san ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ phâm đinh, đay  Tỷ số hôi lưu ̀ ⇒ Số đia lý thuyêt ̃ ́ ́  Nguyên tăc:  Vẽ đường nông độ lam viêc ̀ ̀ ̣ ̣ đoan luyên  Vẽ đường nông độ lam viêc ̀ ̀ ̣ đoan chưng ̣  Vẽ đường trang thai nhâp liêu ̣ ́ ̣ ̣ (đường q)  Cac đường nay đi qua cac ́ ̀ ́ điêm xD, xB, xF theo thứ tự ̉ Xac đinh số đia lý thuyêt ́ ̣ ̃ ́ 
 15. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele Cac bước: ́  ́ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich đoan luyên, xac đinh  đường nông độ lam viêc cua đoan ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ luyên ROL dựa vao xD và R ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich vung nap liêu, xac đinh  trang thai nhâp liêu thông qua giá ̣ ́ ̣ ̣ trị q Xac đinh đường nhâp liêu (đường ́ ̣ ̣ ̣  q) dựa vao giá trị xF và q ̀ Đinh vị giao điêm giữa ROL và ̣ ̉  đường q Phân tich đoan chưng, xac đinh ́ ̣ ́ ̣  đường nông độ lam viêc đoan ̀ ̀ ̣ ̣ chưng SOL thông qua giao điêm ̉ giữa ROL và đường q và xR
 16. QUY ̀ TRINH ́ TINH ́ TOAN THEO PHƯƠNG ́ PHAP MC.CABE THIELE
 17. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele
 18. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cape Thiele Lưu lượng ̀ ̀ ̀ Dong Thanh phân ̉ tông Hơi rời đia ̃ Vn yn Long rời đia ̉ ̃ Ln xn Hơi vao đia ̀ ̃ Vn+1 yn+1 ̉ ̀ Long vao Ln-1 xn-1 ̃ đia
 19. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cape Thiele L1 = L2 = L3 = ......... = Ln = constant V1 = V2 = V3 = ......... = Vn = constant
 20. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele Cac bước: ́  ́ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich đoan luyên, xac đinh  đường nông độ lam viêc cua ̀ ̀ ̣ ̉ đoan luyên ROL dựa vao xD và R ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich vung nap liêu, xac đinh  trang thai nhâp liêu thông qua giá trị ̣ ́ ̣ ̣ q Xac đinh đường nhâp liêu (đường ́ ̣ ̣ ̣  q) dựa vao giá trị xF và q ̀ Đinh vị giao điêm giữa ROL và ̣ ̉  đường q Phân tich đoan chưng, xac đinh ́ ̣ ́ ̣  đường nông độ lam viêc đoan ̀ ̀ ̣ ̣ chưng SOL thông qua giao điêm ̉ giữa ROL và đường q và xR
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2