Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT.NET

Chia sẻ: Trung Bùi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

1
139
lượt xem
53
download

Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Microsoft.net được phát triển từ đầu năm 1998, lúc đầu có tên là Next Generation Windows Services (NGWS). Cuối năm 1998, dự án mang tên Visual Studio 7 được xác nhập thêm vào NGWS. Đội ngũ COM+/MTS cũng góp thêm bộ thực thi chung cho tất cả ngôn ngữ lập trình chung trong Visual Studio

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT.NET

 1. Visual basic.net và cơ sở dữ liệu GV: ThS.Trịnh Thị Ngọc Linh 1
 2. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC  Số tín chỉ: 3  Lý thuyết: 30  Thực hành: 30  Các học phần tiên quyết:  Lý thuyết ngôn ngữ lập trình  CSDL quan hệ và SQL  Quản lý và xử lý dữ liệu căn bản, hoặc Microsoft SQL Server 2
 3. MỤC TIÊU  Lý thuyết: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Visual basic.net, và cách sử dụng ngôn ngữ này để lập trình với cơ sở dữ liệu  Thực hành: Sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Visual basic.net để hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các ứng dụng có sự tương tác với cơ sở dữ liệu 3
 4. NỘI DUNG  Tổng quan và kiến trúc về Microsoft.net  Làm việc với môi trường thực thi Visual Studio.net  Các thành phần của ngôn ngữ Visual basic.net  Các khái niệm về cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ SQL  Xử lý cơ sở dữ liệu với ADO.net  Bộ kết nối dữ liệu Connection  Bộ tương tác dữ liệu Command  Bộ đọc dữ liệu DataReader  Bộ điều phối dữ liệu DataAdapter  Bộ chứa dữ liệu DataSet  Trình diễn dữ liệu với DataView và DataGridView 4
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình Lập trình Visual basic.net với cơ sở dữ liệu  Visual basic 2005 - Lập trình cơ sở dữ liệu với Ado.net 2.0 (tập 3, quyển 1), Phương Lan, Nhà xuất bản Phương Đông  Ví dụ và bài tập Visual basic.net - Lập trình cơ sở dữ liệu và Report, Phạm Hữu Khang, Nhà xuất bản lao động xã hội 5
 6. Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT.NET 6
 7. NỘI DUNG CHƯƠNG 1  Tổng quan  Kiến trúc .NET Framework  Môi trường phát triển  Quá trình biên dịch và thực thi chương trình  Visual Basic.net  Lịch sử ra đời  Các đặc điểm nổi bật  Sự khác nhau giữa VB và VB.net 7
 8. 1.1.TỔNG QUAN  Microsoft.net được phát triển từ đầu năm 1998, lúc đầu có tên là Next Generation Windows Services (NGWS)  Cuối năm 1998, dự án mang tên Visual Studio 7 được xác nhập thêm vào NGWS. Đội ngũ COM+/MTS cũng góp thêm bộ thực thi chung cho tất cả ngôn ngữ lập trình chung trong Visual Studio  Công việc này được xúc tiến một cách hoàn toàn bí mật mãi cho đến hội nghị của những người phát triển chuyên nghiệp tổ chức ở Orlado vào tháng 7/2000  Đến tháng 11/2000 thì Microsoft đã phát hành phiên bản đầu tiên của .NET 8
 9. 1.1.TỔNG QUAN (tt)  Microsoft.net được thiết kế để dùng cho Internet. Viễn tưởng của Microsoft là xây dựng một hệ thống phân tán toàn cầu, dùng XML (chứa các cơ sở dữ liệu) làm chất keo để kết hợp chức năng của những máy tính khác nhau trong cùng một tổ chức hay trên khắp thế giới  Những máy tính (có thể là các Server, Desktop, Notebook hay Pocket Computer) đều có thể chạy cùng một phần mềm dựa trên một nền tảng duy nhất, độc lập với phần cứng và ngôn ngữ lập trình, đó là .NET Framework 9
 10. 1.1.TỔNG QUAN (tt)  Microsoft .NET gồm 2 phần chính: Framework và Integrated Development Environment (IDE)  Framework là quan trọng nhất, là cốt lõi và tinh hoa của môi trường của .NET  Còn IDE là công cụ để phát triển dựa trên nền tảng của .NET. Trong .NET toàn bộ các ngôn ngữ lập trình đều dùng chung một IDE 10
 11. 1.2.KIẾN TRÚC .NET FRAMEWORK  .NET Framework  Là bộ khung của môi trường lập trình .NET  Nằm bên trên hệ điều hành  Giúp cho việc phát triển các ứng dụng trong môi trường phân tán của Internet trở nên đơn giản hơn 11
 12. 1.2.KIẾN TRÚC .NET FRAMEWORK (tt)  NET Framework gồm có  Các ngôn ngữ chính thức: C#.net, Visual Basic.net, Managed C++ và Jscript.net  Common Language Runtime (CLR):  Các ngôn ngữ khác nhau có thể chia sẻ tài nguyên  Kích hoạt các đối tượng, kiểm tra bảo mật, bố trí chúng trong bộ nhớ và thi hành chúng  Framework Class Library (FCL): Chứa các thư viện lớp  Framework Base Classes: hỗ trợ vào ra đơn giản, xử lý các đối tượng kiểu chuỗi, quản lý việc bảo mật, truyền thông mạng...  Data and XML classes  Các lớp công cụ để xây dựng các ứng dụng, sử dụng ba công nghệ khác nhau: Web Services, Web Forms, và Windows Forms 12
 13. 1.2.KIẾN TRÚC .NET FRAMEWORK (tt) .NET Framework Web Services Web Forms Windows Forms Data and XML classes FCL Framework Base Classes Common Language Runtime CLR Windows Platform 13
 14. 1.3.MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN  Môi trường phát triển các ứng dụng .Net có tên là Visual Studio.net  Có thể sử dụng cho tất cả các ngôn ngữ thuộc .net  Sử dụng cho các dạng khác nhau như Windows Form, Web Form, Web Services...  Sau khi cài đặt xong, khởi chạy từ Start Menu bằng cách chọn Start / Programs/ Microsoft Visual Studio 2005 / Microsoft Visual Studio 2005 14
 15. 1.3.MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN (tt) 15
 16. 1.3.MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN (tt) 16
 17. 1.3.MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN (tt) 17
 18. 1.3.MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN (tt) 18
 19. 1.4. QUÁ TRÌNH BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH  Quá trình biên dịch: biên dịch vào những tập tin trung gian gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL) Metadata Mã nguồn Bộ biên dịch Mã MSIL (Visual Basic.net, (Compiler) C#. . .) Các tài nguyên (ảnh,chuỗi, . . .) Assembly Assembly metadata (EXE hoặc DLL) (Tham chiếu đến các tập tin Assembly) 19
 20. 1.4. QUÁ TRÌNH BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH (tt)  Chạy chương trình: MSIL được biên dịch một lần nữa bằng việc sử dụng trình biên dịch Just-In-Time (JIT) Kết quả là chương trình được thực thi thông qua bộ xử lý của máy Assembly (EXE hoặc DLL) MSIL Mã máy có thể JIT compiler thực thi Các Assembly yêu cầu (DLL) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản