Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Dương Thành Phết

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
31
lượt xem
5
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Dương Thành Phết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Tổng quan về ASP.Net. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Dương Thành Phết

Chương 1<br /> T ng Quan V ASP.Net<br /> 1. Gi i thi u v ASP.Net va .Net Framework<br /> 2. T o ng d ng Web v i Microsoft Visual 2005<br /> 3. Các thành ph n giao di n trên VS .Net<br /> 4. Tri n khai ng d ng web<br /> <br /> 1<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1. Gi i thi u v ASP.Net va .Net Framework<br /> 1.1 Tìm hi u v ASP.Net<br /> 1.2 Nh ng ưu ñi m c a ASP.Net<br /> 1.3 Quá trình x lý t p tin .Aspx<br /> 1.4 Tìm hi u v .Net Phatform và .Net Framework<br /> <br /> 2<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1.1 Tìm hi u v ASP.Net<br /> Cu i th p niên 90, ASP (Active Server Page) ñã ñư c<br /> nhi u l p trình viên l a ch n ñ xây d ng và phát tri n<br /> ng d ng web ñ ng trên máy ch h ñi u hành Windows.<br /> ASP th hi n nh ng ưu ñi m v i mô hình l p trình th<br /> t c ñơn gi n, s d ng hi u qu các ñ i tư ng: ADO<br /> (ActiveX Data Object) - X lý d li u, FSO (File System<br /> Object) - Làm vi c v i h th ng t p tin… ASP cũng h tr<br /> nhi u ngôn ng : VBScript, JavaScript<br /> ðư c yêu thích<br /> trong th i gian dài<br /> <br /> 3<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> Tuy nhiên, ASP còn t n ñ ng m t s khó khăn như:<br /> Code ASP và HTML l n l n, vi t code khó khăn,<br /> H n ch kh năng s d ng l i code.<br /> Tri n khai không ñư c biên d ch d m t code<br /> H n ch v t c ñ , quá trình Postback khó khăn, …<br /> Năm 2002, Microsoft gi i thi u m t k thu t l p trình<br /> Web m i là ASP.Net.<br /> V i ASP.Net, không nh ng không c n ph i bi t các tag<br /> HTML, thi t k web, mà còn h tr m nh l p trình hư ng<br /> ñ i tư ng trong quá trình xây d ng và phát tri n ng<br /> d ng Web.<br /> 4<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> ASP.Net là k thu t l p trình và phát tri n ng d ng<br /> web phía Server d a trên n n t ng c a Microsoft .Net<br /> Framework.<br /> Mã l nh phía server s ñư c biên d ch và thi hành t i<br /> Web Server k t qu<br /> ñư c chuy n sang HTML/<br /> JavaScript/ CSS và tr v cho Client.<br /> T t c các x lý l nh ASP, ASP.Net ñ u ñư c th c hi n<br /> t i Server và do ñó, g i là k thu t l p trình phía server.<br /> <br /> 5<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản