Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 7 - Dương Thành Phết

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
28
lượt xem
7
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 7 - Dương Thành Phết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 7 - Lập trình web form với ADO.Net. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về ADO.Net, các đối tượng trong ADO.Net, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xử lý giỏ hàng cho website thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 7 - Dương Thành Phết

Chương 7<br /> L p Trình Web Form V i ADO.Net<br /> 1. T ng quan v ADO.Net<br /> 2. Các ñ i tư ng trong ADO.Net<br /> 3. Xây d ng l p x lý d li u<br /> 4. X lý gi hàng cho website thương m i ñi n t<br /> <br /> 1<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1. T ng Quan V ADO.Net<br /> 1.1 Gi i thi u<br /> 1.2 Ki n trúc ADO .Net<br /> 1.3 Minh h a t o k t n i CSDL<br /> <br /> 2<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1.1 Gi i Thi u<br /> H u h t ng d ng windows hay website ñ u c n<br /> có CSDL, ñ lưu tr , x lý, tìm ki m và báo cáo…<br /> Khi d li u tr thành trung tâm c a ng d ng thì<br /> vi c cung c p các ch c năng t i ngư i dùng ph thu c<br /> vào kh năng thao tác d li u, v n ñ c n quan tâm là:<br /> Lưu d li u t p trung.<br /> ð m b o toàn v n d li u.<br /> ð m b o kh năng truy xu t ñ ng th i.<br /> ð m b o th i gian h i ñáp ng n.<br /> B o m t d li u.<br /> Trao ñ i d li u gi a các h th ng khác nhau<br /> 3<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> V n ñ này ñư c gi i quy t d a vào kh năng<br /> c a các H QTCSDL.<br /> .Net truy xu t DL qua ADO.NET, ñ c ñi m chính<br /> c a ADO.NET là:<br /> Kh năng làm vi c v i DL không k t n i: DL ñư c<br /> lưu tr trong b nh như m t CSDL thu nh<br /> (dataset), nh m tăng t c ñ x lý tính toán và h n<br /> ch s d ng tài nguyên.<br /> Kh năng x lý d i u chu n XML (Có th trao ñ i<br /> gi a b t kỳ h th ng nào)<br /> <br /> 4<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1.2 Ki n Trúc ADO.Net<br /> <br /> 5<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản