Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 2 - Dương Thành Phết

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
24
lượt xem
5
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 2 - Dương Thành Phết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 2 - Các đối tượng trong ASP.Net. Chương này trình bày các nội dung chính sau đây: Đối tượng response và request, đối tượng application và session, đối tượng server và cookies, tập tin global.asax và web.config. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 2 - Dương Thành Phết

Chương 2<br /> Các ð i Tư ng Trong ASP.Net<br /> 1. ð i tư ng Response Và Request<br /> 2. ð i tư ng Application Và Session<br /> 3. ð i tư ng Server Và Cookies<br /> 4. T p tin Global.asax Và Web.config<br /> <br /> 1<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1. ð i tư ng Response Và Request<br /> 1.1. ð i tư ng Response<br /> 1.2. ð i tư ng Request<br /> <br /> 2<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 1.1 ð i tư ng Response<br /> ð i tư ng Response ñư c s d ng ñ giao ti p v i<br /> Client, nó qu n lý và ñi u ph i thông tin t Web<br /> Server ñ n các trình duy t c a ngư i dùng.<br /> Phương th c Write<br /> Dùng ñ ghi k t qu lên trình duy t c a máy khách,<br /> có th là văn b n, th HTML, Mã Script . . .<br /> <br /> 3<br /> <br /> Response.Write ("Chào các b n!");<br /> String s = DateTime.Today.ToShortDateString();<br /> Response.Write(" " + "Hôm nay là: " + s + ""<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> Phương th c Redirect<br /> Dùng ñ chuy n yêu c u truy c p c a máy khách<br /> ñ n 1 URL khác<br /> ReSponse.Redirect(“URL chuy n ñ n”)<br /> Ví d :<br /> 'N u ñăng nh p thành công<br /> If ()<br /> Response.Redirect(“Default.aspx");<br /> Else<br /> Response.Redirect(“Login.aspx");<br /> <br /> 4<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> Ví d : S d ng ñ i tư ng Response ñ<br /> vi c download t p tin.<br /> <br /> th c hi n<br /> <br /> Private Sub lnkDownload_Click( . . . )<br /> String sTap_tin = "De cuongonthiTN2010.pdf";<br /> String sDuong_dan ;<br /> sDuong_dan = Server.MapPath("~/") + sTap_tin;<br /> Response.AddHeader("Content-Disposition","attachment;<br /> filename=" + sTap_tin);<br /> Response.WriteFile(sDuong_dan);<br /> Response.End();<br /> End Sub<br /> <br /> 5<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản