Đối tượng trong ASP.Net

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đối tượng trong ASP.Net
  • Navigation Đối tượng và phương pháp của họ Bây giờ bạn đã thông qua các sản phẩm trang viewcart.aspx, bạn phải lấy nó từ chuỗi truy vấn trong trang mới. Chúng tôi có được giữ của các biến từ chuỗi truy vấn bằng cách truy cập vào bộ sưu tập Request.QueryString, như vậy: VB.NET

    pdf17p meomap8 27-12-2011 44 5   Download

  • Chương 4: Các hình thức Web và Web Controls K Lựa chọn từ một danh mục được xác định trước các vấn đề khu vực tiềm năng. (DropDownList kiểm soát) K Chọn từ các đối tượng được xác định trước trong các loại.

    pdf17p meomap8 27-12-2011 42 5   Download

  • Các lớp học Hình 3.4. Một lớp phục vụ như là các kế hoạch chi tiết cho một đối tượng. Chúng tôi thấy rằng Rayne là một đối tượng của lớp Dog. Trong đoạn mã của chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra một thể hiện mới của lớp Dog, gọi nó Rayne, và sử dụng tất cả các thuộc tính và phương pháp tiếp xúc với đối tượng.

    pdf17p meomap8 27-12-2011 41 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đối tượng trong ASP.Net
p_strCode=doituongtrongaspnet

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản