Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 3 - Dương Thành Phết

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
15
lượt xem
3
download

Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 3 - Dương Thành Phết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Các điều khiển webserver. Chương này cung cấp cho người học những kiến thức sau: Tổng quan về ASP.Net server control, HTML control, WebSever control, các điều khiển khác, đối tượng ViewState. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 3 - Dương Thành Phết

Chương 3<br /> Các ði u Khi n WebServer<br /> 1. T ng quan v ASP.Net Server Control<br /> 2. HTML Control<br /> 3. WebSever Control<br /> 4. Các ñi u khi n khác<br /> 5. ð i tư ng ViewState<br /> <br /> 1<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 2. HTML Control<br /> HTML Control ñư c t o ra t các tag HTML tĩnh<br /> thư ng ñư c s d ng l p trình phía client<br /> Khi s d ng HTML Control ñ l p trình phía Server ta<br /> gán thu c tính runat="Server" cho HTML Control ñó ñư c<br /> g i là HTML Server Control.<br /> <br /> HTML Control trên Toolbox<br /> <br /> 2<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 2. HTML Control<br /> ð chuy n các HTML Control thành các HTML Server<br /> Control, ta ch n Run As Server Control t menu ng c nh<br /> ho c gán thu c tính runat=“Server” cho HTML Control<br /> <br /> 3<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 3. ASP.NET Webserver Control<br /> Nh ng lý do nên s d ng Standard Web Control:<br /> ðơn gi n, tương t như Windows Form Controls.<br /> ð ng nh t: Có các thu c tính gi ng nhau<br /> d tìm<br /> hi u và s d ng.<br /> Hi u qu : T ñ ng phát sinh ra các tag HTML theo<br /> t ng lo i Browser<br /> <br /> 4<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br /> 3. ASP.NET Webserver Control<br /> Thu c tính<br /> <br /> Ý nghĩa<br /> <br /> (ID)<br /> <br /> Tên c a ñi u khi n. Tên c a ñi u khi n là duy nh t.<br /> <br /> AccessKey<br /> <br /> Ký t ñ di chuy n nhanh ñ n ñi u khi n - phím nóng.<br /> <br /> Attributes<br /> <br /> T p h p các thu c tính c a ñi u khi n HTML<br /> <br /> BackColor<br /> <br /> Màu n n c a ñi u khi n.<br /> <br /> BorderColor<br /> <br /> Màu ñư ng vi n c a ñi u khi n.<br /> <br /> BorderStyle<br /> <br /> Ki u ñư ng vi n c a ñi u khi n.<br /> <br /> BorderWidth ð r ng c a ñư ng vi n.<br /> CssClass<br /> Enabled<br /> <br /> ði u khi n có ñư c hi n th hay không. M c ñ nh là True.<br /> <br /> Font<br /> <br /> Font hi n th cho ñi u khi n<br /> <br /> ForeColor<br /> <br /> Màu ch hi n th trên ñi u khi n<br /> <br /> Height<br /> <br /> Chi u cao c a ñi u khi n<br /> <br /> ToolTip<br /> <br /> Dòng ch s hi n th khi rê chu t vào ñi u khi n.<br /> <br /> Width<br /> 5<br /> <br /> Hình th c hi n th c a ñi u khi n qua tên CSS.<br /> <br /> ð r ng c a ñi u khi n.<br /> <br /> B ng li t kê các thu c tính chung c a các Web control<br /> Written by: Dương Thành Ph t<br /> <br /> http://www.thayphet.net<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản