intTypePromotion=1

Chương 1: Nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ka Ku | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
1.175
lượt xem
123
download

Chương 1: Nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống CM. Cuối thế kỷ 19 dưới ách thống trị của td Pháp,đất nc rơi vào cảnh nô lệ lầm than. Giữa lúc đó, HCM ra nc ngoài để tìm đường giải fóng dtộc. HCM đã hoạt động trong pt CN lao động tại một số nc trên thế giới. Người đã tiếp thu tư tưởng Mac- Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Từ đó, HCM càng đi sâu tìm hiểu các học thuyết CM trên TG, xd về CM thuộc địa trc hết là lý luận CM để giải fóng dtộc VN....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Phân tích nguồn gốc về CM thuộc kết thành một làn hình thành TTHCM? địa trc hết là lý sóng vô cùng mạnh luận CM để giải mẽ, to lớn, nó lướt Đáp án: fóng dtộc VN. qua mọi sự nguy Tư tưởng HCM hiểm, khó khăn, nó HCM sinh ra và bắt nguồn từ nhấn chìm tất cả lũ lớn lên trong 1 những nhân tố cơ bán nước và cướp gia đình sĩ phu bản sau đây: nước”. yêu nước, ở 1) Các giá trị tư - Tinh thần nhân quê hương giàu tưởng và văn hoá nghĩa, truyền thống truyền thống truyền thống Việt đoàn kết, tương CM. Nam: thân tương ái được - Chủ nghĩa yêu hình thành và phát nước và ý chí bất triển từ nhu cầu Cuối thế kỷ 19 khuất đấu tranh người dân Việt Nam dưới ách thống dựng nước và giữ phải chống chọi với trị của td thiên tai khắc nước, đây là dòng Pháp,đất nc rơi nghiệt, với các thế chủ lưu chảy xuyên vào cảnh nô lệ lực ngoại xâm hung suốt trường kỳ lịch lầm than. Giữa bạo, dã được Hồ sử Việt Nam, là lúc đó, HCM ra chuẩn mực cao Chí Minh kế thừa nc ngoài để tìm nhất, đứng đầu trong suốt quá trình đường giải fóng bảng giá trị văn hoá lãnh đạo sự nghiệp dtộc. HCM đã tinh thần Việt Nam, cách mạng Việt hoạt động đồng thời là hành Nam. trong pt CN lao trang quan trọng của - Truyền thống lạc động tại một nguyễn Tất Thành quan, yêu đời bắt số nc trên thế khi rời tổ quốc ra đi nguồn từ niềm tin giới. Người đã tìm đường cứu vào bản thân, vào tiếp thu tư nước. ĐH 2 chân lý, vào chính tưởng Mac- (2/1957) HCM nghĩa... Lênin, lựa chọn khẳng định: “Dân - Truyền thống cần con đường giải tộc ta có một lòng cù dũng cảm, thông yêu nước nồng nàn, minh sáng tạo trong phóng dân tộc đó là truyền thống sản xuất và chiến đúng đắn. Từ quý báu của ta. Từ đấu, tinh thần ham đó, HCM càng đi xưa đến nay mỗi học hỏi và không sâu tìm hiểu ngừng mở rộng cửa khi Tổ quốc bị xâm các học thuyết đón tinh hoa văn hoá lăng, thì tinh thần CM trên TG, xd nhân loại trên cơ sở ấy lại sôi nổi, nó
  2. giữ vững bản sắc Hồ Chí Minh đã - Thiền phái Trúc của dân tộc, chọn khai thác Nho giáo, lâm Việt Nam chủ lọc, tiếp thu cải lựa chọn những yếu trương sống không biến những cái hay, tố tích cực, phù hợp xa đời, gắn bó với cái tốt thành những để phục vụ nhiệm dân, với nước, tham giá trị riêng của vụ cách mạng. gia vào cộng đồng, mình. Hồ Chí Minh Trong các tác phẩm vào cuộc đấu tranh là hình ảnh sinh của mình, Hồ Chí chống kẻ thù của động và trọn vẹn Minh đã sử dụng dân tộc. của truyền thống khá nhiều mệnh đề Ngoài ra tư tưởng đó. của nho giáo và đưa của lão tử, chủ vào đó những nội nghĩa Tam dân của 2) Tinh hoa văn hoá dung và ý nghĩa mới Tôn Trung Sơn cũng nhân loại: • Phật giáo: Phật được Người tìm a. Tư tưởng và văn giáo vào Việt Nam hiểu để thấy trong hoá Phương Đông: rất sớm và có ảnh đó những điều có • Nho giáo: Tuy nho hưởng rất mạnh thể vận dụng ở giáo có những yếu đến nhân dân ta. nước ta. tố duy tâm, lạc hậu Phật giáo là tôn giáo b. Tư tưởng và văn nhưng nho giáo cũng nên có nhiều mặt hoá Phương Tây: có những yếu tố tiêu cực không tránh Học tiếng Pháp và tích cực như: khỏi, nhưng những làm quen với văn - Triết lý hành động, mặt tích cực cũng hoá Pháp từ khi học tư tưởng hành thế để lại dấu ấn rất trường tiểu học nhập đạo giúp đời; sâu sắc trong tư duy, Đông Ba và trường - Lý tưởng về một hành động, cách ứng Quốc học Huế, hơn xã hội bình trị, ước xử của con người 30 năm sống và hoạt vọng một xã hội an Việt Nam. Đó là: động cách mạng ở ninh hoà mục; một - Tư tưởng vị tha, từ Châu Âu cho nên thế giới đại đồng. bi, bác ái, thương Người chịu ảnh - Triết lý nhân sinh: người; hưởng sâu sắc nền tu thân dưỡng tính, - Nếp sống có đạo văn hoá dân chủ và từ thiên tử tới thứ đức, trong sạch giản cách mạng Phương dân, ai cũng phải dị, chăm lo làm điều Tây: lấy tu thân làm gốc. thiện. • Mỹ: Với ý chí đấu - Nho giáo đề cao - Tinh thần dân chủ tranh cho tự do, độc văn hoá, lễ giáo tạo chất phác, chống lập, cho quyền sống ra truyền thống hiếu phân biệt đẳng cấp. của con người trong học... - Đề cao lao động, tuyên ngôn độc lập chống lười biếng. 1776 của nước Mỹ.
  3. • Pháp: Người được kế thừa và đổi mới, Với tư duy hành tiếp xúc trực tiếp vận dụng và phát động, Người tiếp với các tác phẩm triển vào hoàn cảnh thu chủ nghĩa Mác- của các nhà tư cụ thể của cách Lênin còn do yêu tưởng khai sáng mạng Việt Nam. cầu của thực như: với các nhà tư tiễn cách mạng Việt tưởng khai sáng 3) Chủ nghĩa Mác- Nam, đó là con như: Vonte, Lênin là cơ sở thế đường cứu nước, Môngtexkiơ, giới quan và giành độc lập dân Rútxô,... với những phương pháp luận tộc. Người đến với lý luận của đại cách của tư tưởng Hồ chủ nghĩa Mác- mạng Pháp năm Chí Minh. Lênin từ chủ nghĩa 1789 như tinh thần Những bài học rút ra yêu nước  Người pháp luật của từ những phong trào nghiên cứu chủ Môngtexkiơ, Khế yêu nước của thế nghĩa Mác một cách ước xã hội của hệ cha anh, với 10 sâu sắc, khoa học, Rútxô, tuyên ngôn năm nắm chắc cái tinh dân quyền và nhân (1911-1920) bôn ba thần, bản chất để quyền; ở nước ngoài đã vận dụng phù hợp. • Hoạt động trong giúp Nguyễn Tất Chủ nghĩa Mác- phong trào công Thành phát triển và Lênin là nguồn gốc nhân Pháp, Hồ Chí hoàn thiện nguồn lý luận trực tiếp Minh học được tư vốn chính trị, văn quyết định bản chất tưởng dân chủ và từ hóa và đời sống tư tưởng Hồ đó hình thành được thực tiễn xã hội để Chí Minh được thể phong cách làm việc hình thành nên bản hiện: dân chủ trong sinh lĩnh chính trị của • Tháng 7/1920 Hồ hoạt chính trị. người chiến sỹ cách Chí Minh đọc “Sơ Được sự dìu dắt mạng. Chính bản thảo lần thứ nhất của các nhà cách lĩnh chính trị ấy đã những luận cương mạng và trí thức giúp Nguyễn Ái về vấn đề dân tộc tiến bộ Pháp, Quốc đã tiếp thu và vấn đề thuộc Nguyễn Ái Quốc đã chủ nghĩa Mác- địa” của Lênin là từng bước trưởng Lênin với tinh thần bước quyết định thành, tiếp nhận, độc lập, tự chủ, nhảy vọt về chất gạn lọc làm giàu trí sáng tạo không sao trong quá trình hình tuệ của mình để có chép, giáo điều khi thành tư tưởng Hồ thể từ tầm cao của vận dụng vào thực Chí Minh. tri thức nhân loại tiễn cách mạng Việt • Chủ nghĩa Mác- suy nghĩ, lựa chọn, Nam. Lênin đã cung cấp
  4. cho Hồ Chí Minh giải phóng con thế giới quan và 4) Những nhân tố người, giải phóng phương pháp luận chủ quan thuộc về nhân loại. duy vật biện chứng, phẩm chất con - Với phẩm chất cá để tổng kết lịch sử người Nguyễn Ái nhân của mình, và kinh nghiệm thực Quốc: Nguyễn Ái Quốc đã tiễn, tích luỹ kiến - Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận, chọn lọc, thức tìm ra con là người có tư duy chuyển hoá được đường cứu nước độc lập, tự chủ, những tri thức của mới. sáng tạo, có đầu óc nhân loại và dân tộc • Chủ nghĩa Mác- phê phán tinh tường, thành trí tuệ của Lênin đã giúp Hồ sáng suốt trong bản thân mình, Chí Minh vượt hẳn nghiên cứu tìm hiểu Người đã tìm ra cho lên phía trước so với các cuộc cách mạng dân tộc mình một những người yêu tư sản hiện đại để con đường, một nước đương thời, tìm ra được bản hướng đi đúng đắn khắc phục cuộc chất của các cuộc phù hợp với xu thế khủng hoảng về cách mạng đó. của thời đại: Đó là đường lối giải - Người đã có một con đường cách phóng dân tộc, vạch quá trình khổ công mạng vô sản, con ra con đường cứu học tập, rèn luyện đường đi lên chủ nước đúng đắn: giải để tiếp thu có chọn nghĩa xã hội phóng dân tộc bằng lọc những tinh hoa con đường cách tri thức nhân loại, Yếu tố chủ mạng vô sản. sớm vương tới đỉnh nghĩa Mac- Như vậy, chủ nghĩa cao tri thức nhân Lênin đóng yêu nước là cơ sở loại để tạo nên tri vai trò quan ban đầu và là động thức và kinh nghiệm trọng nhất. lực thôi thúc Hồ Chí của riêng mình. Minh đến với chủ - Người có tâm hồn Chủ nghĩa Mac- nghĩa Mác-Lênin. của một nhà yêu nước, một chiến sỹ Lênin là 1 hệ Còn chủ nghĩa Mác- cộng sản nhiệt tình thống mang Lênin đã nâng chủ cách mạng, một trái tính tiên phong nghĩa yêu nước tim yêu nước, hướng dẫn các truyền thống ở Hồ Chí Minh lên một thương dân, một cuộc CM trong tầm cao mới, tạo ra tinh thần sẵn sàng thời đại mới bước phát triển mới hy sinh vì nền độc giành đc win. về chất phù hợp với lập tự do của tổ Khi tiếp cận CN thời đại mới. quốc, vì sự nghiệp Mac-Lênin, HCM
  5. đã nhận ra chân lý ấy, do đó Người đã tin và theo CN Mac-Lênin. Từ đó, những wan điểm của HCM về CM đều dựa trên cơ sở CN Mac-Lênin. >>> Chủ nghĩa Mac-Lênin có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tư tưởng HCM về CMVN.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2