Chương 1: Vẽ hộp NAME CARD

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
188
lượt xem
96
download

Chương 1: Vẽ hộp NAME CARD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tự học thiết kế và thực hành trong Pro/ENGINEER 2.0: Bài tập này nhằm hoàn thành vẽ vật thể đơn giản phục vụ cho việc hướng dẫn tách khuôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Vẽ hộp NAME CARD

 1. Dangthanhhai1978@yahoo.com ch-¬ng1 :vÏ Hép name card bµi tËp nµy nh»m hoµn thµnh vÏ vËt thÓ ®¬n gi¶n phôc vô cho viÖc h-íng dÉn t¸ch khu«n 1.khëi t¹o b¶n vÏ Sau khi khëi ®éng Proe2.0 kÝch File → new (hoÆc chän biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô) xu©t hiÖn hép tho¹i, ta ®Æt tªn b¶n vÏ lµ namecard sau ®ã kÝch Ok ®Ó ®ãng hép tho¹i l¹i. -ThiÕt lËp ®­êng dÉn lµm viÖc kÝch File → Set working directory → tao th­ môc míi Baitap1 trong æ ®Üa C:→Ok Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 2. Dangthanhhai1978@yahoo.com -ThiÕt lËp hÖ ®¬n vÞ ®o lµ mm kÝch thùc ®¬n Edit →Setup → Units chon Milimetter Newton second → Set → Ok → Close → Done Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 3. Dangthanhhai1978@yahoo.com B¾t ®Çu tiÕn hµnh vÏ ta kÝch biÓu t­îng Extrude tool ( )trªn Menu bar .Ta b¾t ®Çu tiÕn hµnh c¸c b­íc tuÇn tù cho lÖnh vÏ. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 4. Dangthanhhai1978@yahoo.com Sau ®ã kÝch chän Placement →Define Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 5. Dangthanhhai1978@yahoo.com XuÊt hiÖn trang Sketch lùa trän mÆt ph¼ng Front lµm mÆt ph¼ng vÏ ph¸c th¶o chän mÆt nh×n vu«ng gãc lµ mÆt Right→Sketch→sau ®ã ®ãng hép Reference lóc nµy Proe chuyÓn sang mµn h×nh vÏ ph¸c th¶o . KÝch biÓu t­îng vÏ h×nh ch÷ nhËt(Create rectang) ( )trªn thanh c«ng cô , sau ®ã vÏ t­¬ng ®èi vµ chØnh söa l¹i kÝch th­íc 80x50, chØnh sao cho h×nh ch÷ nhËt n»m c©n t©m b»ng c¸ch nhÊp ®óp chuét tr¸i vµo kÝch th­íc cÇn chØnh söa vµ thay ®æi gi¸ trÞ . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 6. Dangthanhhai1978@yahoo.com Sau ®ã kich biÓu t­îng done ( ) tho¸t khái m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 7. Dangthanhhai1978@yahoo.com NhËp chiÒu cao lµ 22mm sau ®ã kÝch biÓu t­îng Done ( ) ®Ó hoµn thµnh. 2.t¹o ®é nghiªng cho khèi h×nh(draft tool) KÝch biÒu t­îng Draft tool ( )trªn thanh c«ng cô xuÊt hiÖn mµn h×nh nh­ trªn , kÝch vµo môc Draft surface nã chuyÓn sang mµu vµng ,nhÊn gi÷ phÝm Ctrl vµ chän 4 mÆt bªn cña h×nh ch÷ nhËt ,chó ý trong qu¸ tr×nh chän khi cÇn xoay ®éng b»ng c¸ch nhÊn phÝm chuét gi÷a. Sau ®ã chuyÓn sang trang Draft hinges vµ chän mÆt ®¸y cña h×nh ch÷ nhËt ,sau ®ã nhËp ®é nghiªng vµo VÝdô 2 ®é sau ®ã kÝch biÓu t­îng Done ( )®Ó hoµn thµnh. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 8. Dangthanhhai1978@yahoo.com 3.tao rçng cho hép name (lÖnh Shell tool) -KÝch biÓu t­îng shell ( )trªn thanh c«ng cô khèi h×nh chuyÓn sang mÇu vµng , vËt thÓ cã chiÒu dÇy ®Òu tÊt c¶ c¸c thµnh , ta kÝch chuét tr¸i lªn bÒ mÆt trªn nã chuyÓn sang mµu hång lóc nµy bÒ mÆt ®· ®­îc lo¹i bá bÒ mÆt nµy kh«ng t¹o chiÒu dµy thµnh. vµ nhËp chiÒu dÇy 0.7 vµo « Thickness→Done( ) ®Ó hoµn tÊt . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 9. Dangthanhhai1978@yahoo.com 4.C¾t bá t¹o phÇn cung kÝch biÓu t­îng Extrude tool →Placement→Define xuÊt hiÖn trang vÏ ph¸c th¶o chän mÆt ph¼ng Top lµm mÆt vÏ ph¸c th¶o vµ m¨t Right lµm mÆt ph¼ng tham chiÕu vu«ng gãc trªn trang Reference chon thªm c¹nh d­íi ®Ó tham chiÕu kÝch th­íc. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 10. Dangthanhhai1978@yahoo.com VÏ cung trßn vµ ®­êng th¼ng t¹o thµnh ®­êng bao kÝn cung cã b¸n kÝnh 38 ,®­êng th¼ng dµi 50→kÝch done ®Ó tho¸t khái m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 11. Dangthanhhai1978@yahoo.com Lùa chän Extrude theo hai h­íng( )nhËp chiÒu cao 100 →kÝch chän biÓu t­îng Cut → Done ®Ó hoµn thµnh. 5.t¹o lç trßn ®Ó ®Èy giÊy name ra -KÝch biÓu t­îng Extrude tool →Placement→Define→ chän mÆt ph¼ng Front lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o→Sketch ,®ãng trang Reference -VÏ ®­êng trßn t¹i t©m khèi h×nh ®­êng kÝch 25mm →Done ®Ó tho¸t khái m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 12. Dangthanhhai1978@yahoo.com §¶o chiÒu (kÝch biÓu t­îng Flip )l¹i khèi h×nh vµ kÝch biÓu t­îng Cut →Done. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 13. Dangthanhhai1978@yahoo.com 6.Hoµn tÊt c«ng viÖc thiÕt kÕ Sao l­u b¶n vÏ File →Save→Ok ch-¬ng 2: t¸ch khu«n 1.chÌn h×nh vÏ vµo t¸ch khu«n. KÝch thùc ®¬n File →New chän Manufacturing →mold cavity ®Æt tªn khu«nmÉu vµo hép tho¹i → Ok ThiÕt lËp hÖ ®¬n vÞ ®o lµ mm KÝch thùc ®¬n Edit →Setup → Units chon Milimetter Newton second → Set → Ok → Close → Done -thiÕt lËp ®­êng dÉn lµm viÖc kÝch File→setworking directory→ chän th­ môc Baitap1 trong æ ®Üa C:→Ok §Ó chÌn khèi h×nh ta lµm nh­ sau kÝch Mold model→Assemble→Ref model thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Open ta dÉn vµo th­ môc æ ®Üa C: vµ baitap1\namecard.prt →Open Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 14. Dangthanhhai1978@yahoo.com KÝch biÓu t­îng Assenble component at Defaut location →Ok→Ok→Done/return. KÝch Seting →Tree filter. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 15. Dangthanhhai1978@yahoo.com KÝch dÊu kiÓm vµo Feature→Apply→Ok. Ta ®· hoµn tÊt c«ng viÖc chÌn khèi h×nh cÇn t¸ch khu«n. 2.t¹o ®é co cho s¶n phÈm KÝch biÓu t­îng Specify shrinkage ... xuÊt hiÖn hép tho¹i chän.Ta tiÕn hµnh chän gèc to¹ ®é ( )Mold_def_csys →nhËp ®é co 0.016(cã nghÜa nhùa PP ®é co 1.6% bëi c«ng thøc S+1) →Done. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 16. Dangthanhhai1978@yahoo.com 3.t¹o ph«i bao KÝch Model→create→Workpeace→Manual thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Component create →tiÕn hµnh ®Æt tªn Ph«i→Ok Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 17. Dangthanhhai1978@yahoo.com KÝch vµo dÊu kiÓm Create feature→Ok Chon d¹ng Solid→Protrucsion→Done Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 18. Dangthanhhai1978@yahoo.com §Õn ®©y ta tiÕn hµnh nh­ lÖnh vÏ Extrude tool th«ng th­êng Chän Placement→define→chän mÆt ph¼ng Mold_ Front lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o Main_Parting lµm mÆt ph¼ng vu«ng gãc →Sketch , ®ãng trang Reference Chän hai c¹nh vu«ng gãc lµm tham chiÕu kÝch th­íc VÏ ph«i d¹ng h×nh ch÷ nhËt 200x150→done ®Ó tho¸t khái m«i tr­êng vÏ ph¸c th¶o Chän kiÓu ®ïn ra theo hai h­íng b»ng nhau , nhËp kÝch th­íc chiÒu cao 100mm→Done→Done return→ Done return lóc nµy ph«i xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh Proe cã mµu xanh l¸ c©y ,trªn c©y th­ môc ta còng thÊy xuÊt hiÖn Phoi.prt Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 19. Dangthanhhai1978@yahoo.com 4.t¹o mÆt ph©n khu«n Cã nhiÒu c¸ch t¹o mÆt ph©n khu«n nh­ng chñ yÕu h­íng vµo hai c¸ch: -T¹o tù ®éng (Automatic) do phÇn mÒm tù t¹o ta cã thÓ tham chiÕu can thiÖp ®Ó ®¹t ®óng bÒ mÆt yªu cÇu ®Ò ra. -T¹o do ng-êi dïng (t«i sÏ h-íng dÉn theo c¸ch nµy) KÝch Insert→Extrude→chän Extrude as Surface Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 20. Dangthanhhai1978@yahoo.com →Placement→Define →chon mÆt ph¸c th¶o nh­ h×nh minh ho¹ →Sketch. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản