intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

408
lượt xem
91
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề chung Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .Kế toán chi phí tài chính .Kế toán giá vốn hàng bán .Kế toán chi phí bán hàng .Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

 1. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Chương 12: KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ KINH DOANH NỘI DUNG Những vấn đề chung Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Kế toán chi phí tài chính Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí bán hàng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG Các khái niệm Nguyên tắc hạch toán Điều kiện ghi nhận doanh thu 3 1
 2. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Doanh thu Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 4 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CC DỊCH VỤ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài doanh nghiệp. Doanh thu bán hàng nội bộ: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong nội bộ giữa các đơn vị cùng một công ty, tổng công ty, bán cho công nhân viên, tiêu dùng nội bộ. 5 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ hoạt động đầu tư vốn ngoài lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính được coi là hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Tiền lãi cho vay vốn Chiết khấu thanh toán được hưởng Cổ tức và lợi nhuận được chia Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái Chênh lệch giá khi bán chứng khoán 6 2
 3. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Chi phí tài chính: Bao gồm: Tiền lãi đi vay vốn (Chi phí đi vay) Chi phí phát sinh khi cho vay vốn Chiết khấu thanh toán cho hưởng Chi phí đầu tư tài chính (góp vốn liên doanh) Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái Chênh lệch giá, chi phí phát sinh khi bán chứng khoán Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 7 Giá vốn hàng bán Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán bằng tiền. 8 Chi phí bán hàng và QLDN Chi phí liên quan đến hoạt động tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ và chi phí liên quan đến hoạt động quản lý chung toàn doanh nghiệp: Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu Chi phí công cụ dụng cụ, đồ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí về thuế, phí, lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại,… Chi phí khác bằng tiền phục vụ cho bán hàng và quản lý 9 3
 4. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Nguyên tắc hạch toán Doanh thu và chi phí được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp. Thoả mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu Trao đổi tương tự không tạo ra doanh thu Theo dõi riêng doanh thu hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính Theo dõi riêng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm doanh thu để xác định doanh thu thuần. 10 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù cho ngöôøi mua; Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõ quyeàn quaûn lyù haøng hoaù nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoaù hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù; 5 ñieàu Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén; kieän Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn haøng; Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng. 11 Coù theå chöa ñöôïc pheùp ghi doanh thu  Sieâu thò X baùn haøng ñieän maùy cho pheùp khaùch haøng traû laïi haøng, ñoåi laïi haøng trong voøn g moät thaùng sau khi mua khoân g caàn lyù do, mieãn laø haøng coøn nguyeân veïn. (ñieàu kieän a)  Coâng ty M ñaõ xuaát hoaù ñôn, khaùch haøng ñaõ traû tieàn nhöng chöa giao haøng, loâ haøn g baùn khoâng ñöôïc taùch ra baûo quaûn rieâng. (ñieàu kieän b)  Coâng ty K giao haøng cho khaùch nhöng chöa xaùc ñònh giaù, nhö vaäy soá tieàn doanh thu chöa ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chaéc chaén (ñieàu kieän c) vaø chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng chöa xaùc ñònh ñöôïc (ñieàu kieän e)  Nhaø maùy R ra hoùa ñôn xuaát haøng cho ñôn vò vaän taûi chôû ñeán kho khaùch haøng, khaùch haøng chöa nhaän haøng vì cho raèng quy caùch khoâng baûo ñaûm theo thoûa thuaän. (ñieàu kieän d) 12 4
 5. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén; Coù khaû naêng thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù; 4 ñieàu Xaùc ñònh ñöôïc phaàn coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh vaøo ngaøy laäp Baûng Caân ñoái keá kieän toaùn; Xaùc ñònh ñöôïc chi phí phaùt sinh cho giao dòch vaø chi phí ñeå hoaøn thaønh giao dòch cung caáp dòch vuï ñoù. 13 Doanh thu và hóa đơn có thể khác nhau  Coâng ty Quaûng caùo K nhaän hôïp ñoàng quaûng caùo cho saûn phaåm N trong hai naêm 2003-2004 . Theo thoûa thuaän , khaùch haøng seõ traû cho K 50% giaù trò hôïp ñoàng neáu K hoaøn thaønh töø 40% khoái löôïng coâng vieäc vaø ñöôïc nghieäm thu. Ñeán cuoái naêm 2003, K ñaõ thöïc hieän ñöôïc 60% khoái löôïng coân g vieäc (tính theo giaù trò coâng vieäc ñaõ trieån khai vaø khaùch haøng ñaõ nghieäm thu), chi phí thöïc hieän cho naêm 2003 ñaõ xaùc ñònh ñöôïc. Ñoái vôùi chi phí hoaøn thaønh phaàn coâng vieäc coøn laïi cuûa hôïp ñoàng, chuû yeáu laø tieàn phaûi traû cho Ñaøi truyeàn hình vaø dieãn vieân , coâng ty K ñaõ kyù hôïp ñoàng . Caùc chi phí khaùc coù theå öôùc tính hôïp lyù.  Coâng ty K seõ laäp hoùa ñôn ghi nhaän DT nhö theá naøo? 14 NỘI DUNG CHI TIẾT KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 15 5
 6. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Chứng từ Hoá đơn GTGT Hoá đơn bán hàng thông thường Hóa đơn bán lẻ Bảng kê hàng hóa gửi bán Đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế … 16 Tài khoản sử dụng Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 17 Sơ đồ hạch toán chung PP Khấu trừ 333 511 111, 112, 131 Doanh thu baùn haøng, dòch vuï Thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu phaûi noäp 33311 531 Doanh thu baèng ngoaïi teä Keát chuyeån giaù trò haøng ñaõ (TGGD) baùn bò khaùch haøng traû laïi 532 Keát chuyeån giaûm giaù haøng Ñoái vôùi saûn phaåm, baùn do keùm maát phaåm chaát haøng hoaù, dòch vuï chòu thueá GTGT 521 theo PP khaáu tröø vaø cô sôû saûn Keát chuyeån chieát khaáu thöông maïi xuaát, kinh doanh noäp thueá GTGT theo PP khaáu tröø thì doanh thu baùn ñöôïc 911 phaûn aùnh theo giaù baùn chöa coù Keát chuyeån doanh thu thuaàn thueá GTGT 18 6
 7. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Sơ đồ hạch toán chung PP trực tiếp 911 511 112, 131 521, 531, 532 Doanh thu baùn Doanh thu baùn haøng (4) haøng bò traû laïi, chòu thueá GTGT tröïc bò giaûm giaù, tieáp (1) chieát khaáu thöông maïi Keát chuyeån doanh thu baùn haøng bò traû laïi, bò (3) giaûm giaù, keát chuyeån chieát khaáu thöông maïi 111, 112 33311 Noäp thueá GTGT Thueá GTGT phaûi noäp theo PP tröïc tieáp (2) (5) 19 Sơ đồ hạch toán cụ thể Bán hàng qua đại lý 155, 156 157 632 Giá xuất kho đã bán Giá xuất kho TK 511 TK 111,112,131 DT theo giaù Toång giaù thanh TK 641 chöa thueá toaùn TK 3331 GTGT TK 111,112,.. Thueá GTGT Hoa hoàng vaø TK 133 caùc chi phí lquan khaùc 20 Sơ đồ hạch toán cụ thể Bán hàng trả góp TK 15* TK 632 Giaù xuaát kho cuûa TP, HH TK 511 TK 131 TK 111,112 DT theo giaù chöa Thu tieàn Toång giaù thanh thueá GTGT, giaù traû baùn haøng toaùn 1 laàn traû goùp TK 3331 Thueá GTGT TK 515 TK 3387 Laõi baùn traû goùp Phaân boå Laõi baùn traû goùp 21 7
 8. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Sơ đồ hạch toán cụ thể Trao đổi không tương tự TK 15* TK 632 Giaù xuaát kho cuûa HH TK 131 TK 511 TK 152, DT theo giaù GT haø ng 53… 1 Toång chöa thueá Toång phaûi thu phaûi m ang veà GTGT traû TK 133 TK 3331 T hueá Thueá GTGT GTGT ñaàu vaø o TK 111,112 TK 111,112 Traû theâm Thu theâm 22 Sơ đồ hạch toán cụ thể Cho thuê TS trả trước nhiều năm TK 511 TK 3387 TK 111,112 Tiền thu Doanh thu phân bổ (2) c hưa có thuế (1) Tổng thu GTGT 1 kỳ TK 3331 Thuế GTGT 23 Sơ đồ hạch toán cụ thể Bán bất động sản đầu tư TK 632 TK 111, 112, 331…. CP bán BĐS TK 217 GTCL NG TK 2147 TK 5117 TK 111,112, 131 Giá bán 1 HMLK lần chưa Tổng thanh toán thuế GTGT TK 3331 Thuế GTGT TK 3387 TK 515 Lãi trả góp Tổng lãi trả góp 1 kỳ 24 8
 9. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Doanh thu bán hàng nội bộ Bán trong nội bộ công ty, tổng công ty Bán cho công nhân viên Trả lương công nhân viên Sử dụng nội bộ: chuyển thành TSCĐ, khuyến mãi, quảng cáo, biếu tặng, … 25 Bán trong nội bộ công ty, tổng công ty TK 15* TK 632 Giaù xuaát kho cuûa TP, HH TK 512 TK 111,112, 1368 Giaù baùn noäi boä Toång giaù thanh chöa thueá toaùn GTGT TK 3331 Thueá GTGT 26 Bán, trả lương cho CNV bằng sản phẩm TK 15* TK 632 Giaù xuaát kho cuûa TP, HH TK 512 TK 334 Giaù baùn noäi boä Toång giaù thanh chöa thueá toaùn GTGT TK 3331 Thueá GTGT 27 9
 10. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Sử dụng nội bộ TK 15* TK 632 Giaù xuaát kho cuû a TP, HH TK 512 TK 211, 627, 641,… Giá thành sản xuất sản phẩm 28 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU 1. Chiết khấu thương mại 2. Giảm giá hàng bán 3. Hàng bán bị trả lại 4. Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 5. Thuế GTGT (phương pháp trực tiếp) 29 Chiết khấu thương mại TK 521;531;532 TK 111,112, 131 TK 511 ( 3) Keát (2) Chieát khaáu thöông maïi phaùt sinh c huyeån cuoái k yø TK 3331 Thuế GTGT giảm tương ứng (1)Doanh thu phát sinh khi bán hàng 30 10
 11. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Giảm giá hàng bán TK 111,112, 131 TK 532 TK 511 Kết chuyển cuối kỳ Giảm giá hàng bán phát sinh TK 3331 Thuế GTGT giảm tương ứng Doanh thu phát sinh khi bán hàng 31 Hàng bán bị trả lại TK 111,112, 131 TK 531 TK 511 Kết chuyển cuối kỳ Hàng bán bị trả lại phát sinh TK 3331 Thuế GTGT giảm tương ứng Doanh thu phát sinh khi bán hàng TK 632 TK 15* Giaù voán haøng bò traû laïi 32 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1. Lãi mua bán chứng khoán 2. Cổ tức và lợi nhuận được chia 3. Chênh lệch lãi tỷ giá 4. Lãi cho vay, lãi tiền gửi 5. Chiết khấu thanh toán, bán hàng trả góp 33 11
 12. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Sơ đồ hạch toán chung 515 111, 112,131 Thu laõi tieàn göûi, laõi tieàn cho vay Thu laõi coå phieáu, traùi phieáu Nhaän chieát khaáu thanh toaùn Chuyển nhượng khoản đầu tư 911 TK 12*, 22* 15*, 21*, 33*… Cuoái kyø keát chuyeån Chênh lệch tỷ giá khi mua hàng, doanh thu hoaït ñoäng thanh toán nợ,.. 3387 taøi chính Keát chuyeån doanh thu dòch vuï nhieàu kyø, laõi traû goùp, 413 Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 34 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 1. Lỗ mua bán chứng khoán, chi phí đầu tư chứng khoán 2. Lãi đi vay, đi thuê tài chính 3. Chênh lệch lỗ tỷ giá 4. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn và dài hạn 5. Chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng 6. Lãi mua trả góp,… 35 Sơ đồ hạch toán chung 413 635 129, 229 Xöû lyù soá cheânh leäch tyû giaù vaøo chi phí taøi chính 12*, 22* Lỗ chuyển nhượng khoản đầu tư Hoaøn nhaäp soá 111, 112 cheânh leäch döï p hoøng giaûm giaù Chi phí Tiền thu ñ aàu tö ngaén haïn, chuyển được d aøi haïn nhượng 911 Kết chuyển XĐKQ 36 12
 13. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Sơ đồ hạch toán chung 129, 229 635 Laäp döï phoøng giaûm giaù ñ aàu tö ngaén haïn, daøi haïn 131 Chieát khaáu thanh toaùn cho ngöôøi mua 111, 112… Lãi vay phải trả, đã trả lãi thuê tài chính 111, 112,156, 331,… Cheânh leäch TGHÑ 37 Kế toán giá vốn hàng bán Phương pháp kê khai thường xuyên Bên Nợ TK 632 Giá vốn của hàng hóa tiêu thụ được Hao hụt mất mát hàng tồn kho sau khi trừ đi bồi thường Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ không được duyệt khi quyết toán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bên Có TK 632 Giá vốn của hàng bán bị trả lại Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả Không có số dư 38 Sơ đồ hạch toán TK 154, 155 TK 632 Thành phẩm bán trực tiếp TK 155, 156… Hàng bán bị trả lại TK 157 Hàng gửi bán đã tiêu thụ TK 159 TK 627 Hoàn nhập dự phòng CP SX chung cố định vượt mức bình thường TK 15*, 138 TK 911 Hao hụt mất mát hàng tồn Kết chuyển XĐKQ kho TK 241, 154 Chi phí XD, SX TSCĐ không được duyệt TK 159 Dự phòng GG HTK lập bổ sung 39 13
 14. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh Kế toán giá vốn hàng bán  Phương pháp kiểm kê định kỳ Bên Nợ TK 632 Giá trị thành phẩm tồn đầu kỳ kết chuyển sang  Giá trị thành phẩm hoàn thành trong kỳ Giá vốn của hàng hóa bán trong kỳ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ không được duyệt khi quyết toán  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bên Có TK 632 Giá trị thành phẩm tồn cuối kỳ, còn gửi bán cuối kỳ kết chuyển sang TK 155, 157 Giá vốn của hàng bán bị trả lại Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả Không có số dư 40 Sơ đồ hạch toán TK 155, 157 TK 632 KC thành phẩm, thành phẩm TK 155, 157 gửi bán đầu kỳ Tp tồn kho và Tp TK 631 gửi bán cuối kỳ Thành phẩm hoàn thành trong TK 159 kỳ TK 611 Hoàn nhập dự phòng Cuối kỳ xác định giá trị hàng hóa tiêu thụ trong kỳ TK 911 TK 241, 154 Chi phí XD, SX TSCĐ Kết chuyển XĐKQ không được duyệt TK 159 Dự phòng GG HTK lập bổ sung (Cuối kỳ) 41 CP bán hàng và CP QL DN Bao gồm:  Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu  Chi phí công cụ đồ dùng  Chi phí khấu hao TSCĐ  Chi phí thuê, phí và lệ phí (chỉ có ở CPQLDN)  Chi phi bảo hàng (Chỉ có ở CP Bán hàng)  Chi phí dịch vụ mua ngoài  Chi phí khác bằng tiền 42 14
 15. Chương 12: Kế toán doanh thu và chi 23/09/2011 phí kinh doanh CP bán hàng và CP QL DN TK 334, 338 TK 641, 642 Lương và các khoản trích theo TK Liên quan lương Giảm CPBH, CPQL TK 152 Vật liệu xuất kho TK 352 TK 153, 142, 242 Công cụ xuất kho, phân bổ chi phí Hoàn nhập CP bảo trả trước hành còn thừa TK 214 Khấu hao TSCĐ TK 911 TK 111, 112,331 Kết chuyển XĐKQ CP dịch vụ mua ngoài, khác bằng tiền TK 512, 3331 Thành phẩm, hàng hóa sử dụng nội bộ TK 333, 352 Thuế, phí, lệ phí, trích trước chi phí 43 bảo hành sản phẩm 15
 16. 23/09/2011 Chöông 13: KEÁ TOAÙ N THU NHAÄ P KHAÙC 1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm: - Thu nhaäp töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ - Cheânh leäch laõi do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn khaùc. - Thu nhaäp töø nghieäp vuï baùn vaø thueâ laïi taøi saûn. - Thu phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng. - Thu caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoaù soå 1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm: - Caùc khoaûn thueá ñöôïc NSNN hoaøn laïi - Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû nôï. - Caùc khoaûn tieàn thöôûng cuûa khaùch haøng khoâng lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoaù, dòch vuï khoâng tính trong doanh thu - Thu nhaäp quaø bieáu taëng cuûa caùc toå chöùc caù nhaân -Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc. 2. Caùc khoaûn chi phí khaùc bao goàm: - Chi phí phaùt sinh do thanh lyù nhöôïng baùn taøi saûn vaø giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn thanh lyù nhöôïng baùn. - Cheânh leäch loã do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn khaùc. - Tieàn phaït do DN vi phaïm HÑKT - Bò phaït thueá, truy noäp thueá - Caùc khoaûn chi phí khaùc 1
 17. 23/09/2011 Phöông phaùp haïch toaùn 111,112,131,.. 333 711 (1) (6) 3331 331,338 (2) 1388 (3) 333,111,112 (4) 111,211,152,156,.. (5) Phöông phaùp haïch toaùn 111,112,141,153,152,… 811 (1) 133 211,213 (2) 214 111,112,338,333 (3) 333 (4) 111,112 (5) Chöông 10. KEÁ TOAÙN NỢ PHẢI TRẢ & NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU I. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH: 1. Moät soá qui ñònh chung: - Haïch toaùn vaøo TK 411 soá voán goùp ban ñaàu vaø soá voán boå sung trong quaù trình kinh doanh - Phaûi theo doõi chi tieát cho töøng toå chöùc, caù nhaân goùp voán. - Chæ ghi giaûm voán KD khi DN traû voán cho N gaân saùch , bò ñieàu ñoäng voán cho DN khaùc, hoaøn traû voán goùp hoaëc xöû lyù buø loã kinh doanh theo quyeát ñònh cuûa HÑQT 2
 18. 23/09/2011 I. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH: 1. Moät soá qui ñònh chung: - Tröôøng hôïp nhaän goùp voán baèng ngoaïi teä DN phaûi qui ñoåi sang VNÑ. Trong quaù trình hoaït ñoäng khoâng ñöôïc ñaù nh giaù laïi soá dö coù TK 411 coù goác ngoaïi teä. - Nhaän goùp voán baèng ngoaïi teä phaûi ghi soå theo giaù ñaùnh giaù cuû a HÑLD. - Ñoá i vôùi coâ ng ty coå phaàn, voán goùp cuû a coå ñoâng ghi theo giaù phaùt haønh, phaûn aù nh theo 2 chæ tieâu: voán ñaàu tö cuû a chuû sôû h öõu vaø thaëng dö voán coå phaàn. I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH 2. Phöông phaùp haïch toaùn TK söû duïng: TK 411 coù 3 TK caáp 2 - TK 4111: Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu Phaûn aùnh soá voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höu theo ñieàu leä coâng ty. - TK 4112: Thaëng dö voán coå phaàn Phaûn aùnh phaàn cheânh leäch taêng do phaùt haønh coå phieáu cao hôn meänh giaù vaø cheânh leäch taêng, giaûm so vôùi giaù mua laïi khi taùi phaùt haønh coå phieáu. - TK 4118: Voán khaùc Phaûn aùnh voán kinh doanh ñöôïc hình thaønh do boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh hoaëc ñöôïc taøi trôï bieáu taëng. I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH 2. Phöông phaùp haïch toaùn: -Tröôøng hôïp taêng nguoàn voán * Nhaän goùp voán cuûa caùc chuû sôû höõu, quaø bieáu taëng, haøng vieän trôï khoâng hoaøn laïi: 411 111,112 211,213,152,.. 3
 19. 23/09/2011 I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH 2. Phöông phaùp haïch toaùn • * Tröôøng hôïp nhaän tieàn mua coå phieáu cuû a caù c coå ñoâng: • - Giaù phaùt haønh baèng meä nh giaù: • Nôï TK 111,112 (Meänh giaù) • Coù TK 411 (Meänh giaù) • - Giaù phaùt haønh > meä nh giaù: • Nôï TK 111,112 ( Giaù phaùt haønh) • Coù TK 4111 (Meänh giaù) • Coù TK 4112( CL giaù phaùt haønh vaø M G) 2. Phöông phaùp haïch toaùn * Moä t soá tröôøng hôïp khaùc: 411 414,415 412 2. Phöông phaùp haïch toaùn -Tröôøng hôïp giaûm nguoàn voán: * Xöû lyù taøi saûn thieáu: 411 1381 152,153,156,211 4
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM Khoa Kế Toán – Kiểm Toán GV: TS. Trần Phước 1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành: 1.1.1 Khái niệm, phương pháp tính : Thuế TNDN hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. Phương pháp tính: Thuế thu Thu nhập Thuế suất thuế = chịu thuế X nhập doanh thu nhập doanh nghiệp hiện (theo luật nghiệp hiện thuế TNDN) hành hành 1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành: 1.1.2 Chứng từ kế toán: • Các tờ khai thuế tạm nộp/ Quyết toán thuế TNDN hàng năm. • Thông báo thuế và biên lai nộp thuế. • Các chứng từ kế toán có liên quan khác. 1.1.3 Sổ kế toán: theo hình thức Nhật ký chung • Sổ Nhật ký chung • Sổ cái các tài khoản 3334, 8211, 911. 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2