intTypePromotion=1

Chương 16: TÍNH TỈ SỐ TRUYỀN CHO CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG

Chia sẻ: Doan Van Dien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
98
lượt xem
20
download

Chương 16: TÍNH TỈ SỐ TRUYỀN CHO CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tỉ số truyền máy rửa Chọn động cơ ndc = 1440 vòng/phút (1440v/p) Mâm quay rửa chai với tốc độ nr = 4.5v/p n itổng = dc ? 1440 ? 320 nr 4.5 itổng = iđai × itvr × ibr itổng: tỉ số truyền tổng từ động cơ đến mâm quay của máy rửa iđai: tỉ số truyền bộ truyền đai từ động cơ ibr: tỉ số truyền bộ truyền bánh răng quay mâm rửa itvr: tỉ số truyền bộ truyền trục vít bánh vít của máy rửa Chọn iđai = 2; itvr = 20; ibr = 8 1.2 Tỉ số truyền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 16: TÍNH TỈ SỐ TRUYỀN CHO CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG

  1. TÍNH TÆ SOÁ TRUYEÀN CHO CAÙC Chương 16: CÔ CAÁU TRUYEÀN ÑOÄNG 1.1 Tæ soá truyeàn maùy röûa Choïn ñoäng cô ndc = 1440 voøng/phuùt (1440v/p) Maâm quay röûa chai vôùi toác ñoä nr = 4.5v/p n itoång = dc  1440  320 nr 4.5 itoång = iñai × itvr × ibr itoång: tæ soá truyeàn toång töø ñoäng cô ñeán maâm quay cuûa maùy röûa iñai: tæ soá truyeàn boä truyeàn ñai töø ñoäng cô ibr: tæ soá truyeàn boä truyeàn baùnh raêng quay maâm röûa itvr: tæ soá truyeàn boä truyeàn truïc vít baùnh vít cuûa maùy röûa Choïn iñai = 2; itvr = 20; ibr = 8 1.2 Tæ soá truyeàn baêng taûi Vaän toác daøi baêng taûi Vbt = Vñóa(7) Vaän toác daøi cuûa ñóa daãn (7): Vñóa (7) = Vmaâm = R ×  = R × 2  n = 360 × 2  × 11.25 = 25434mm/p  Vbt = 25434mm/p = 25.4m/p R: baùn kính tính töø taâm quay cuûa ñóa daãn (7) tôùi taâm coå chai R = 360mm Ñöôøng kính puly baêng taûi D = 100mm V 22325.4 n puly    81v / p 2R 2R
  2. itoång = ix × icb × i78 × i67 × i56 × i45 × i34 × i13 × ibvn × iñr × iñt = iA × i18 × icb × ix Goïi iA = iñ × iñr × ibv = 2 × 2 × 20 = 80 i18 = i13 × i34 × i45 × i56 × i67 × i78 ix = 2: tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn xích icb = 1: tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng noùn i78 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 7-8 i67 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 6-7 i56 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 5-6 i45 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 4-5 i34 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 3-4 i13 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 1-3 i12 : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh raêng 1-2 ibvn : tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa caëp baùnh vít-truïc vít cuïm vaën naép iñr = 2: tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn cuûa ñai raêng 1440  itoång =  17.77 81 itoång = 80 × 2 × i18 = 17.77  i18 = 0.11 1.3 Tæ soá truyeàn cho vít chia Ñóa caáp chai 10raõnh/voøng truïc vít quay 16voøng töông öùng  nñóa(7) = 180  11.25v / p 16 R1: baùn kính tính töø taâm maâm röûa ñeán taâm coå chai R2: baùn kính tính töø taâm ñóa daãn (7) ñeán taâm coå chai
  3. nvít = nñóa(7) × 16 = 180v/p 1440 itoång = iñt × iñr × itvn × i19 × icv × iñ = iA × i18 × i89 × icv × iñ = 8 188 iñ = 1: tæ soá truyeàn ñai cuûa boä truyeàn vít chia icv = 2: tæ soá truyeàn baùnh raêng coân cuûa boä truyeàn vít chia itoång = 80 × 0.11 × i89 × 2 = 8  i89 = 0.45 1.4 Tæ soá truyeàn cho ñóa daãn (7) nñóa(7) = 11.25v/p itoång = iA × i17 = 1440  128 11.25 128  i17 =  1.6 80 i18 0.11  i78 =   0.6944 i17 0.16 1.5 Tæ soá truyeàn cho ñóa daãn (5) 180 nñóa(5) =  10v / p 18 itoång = iA × i15 = 1440  144 10 144  i15 =  1.8 80 i 1.6  i57 = 17   0.8888 i15 1.8 1.6 Tæ soá truyeàn cho ñóa daãn (3) 180 nñóa(3) =  18v / p 10
  4. 1440 itoång = iA × i13 =  80 18 80 80  i13 =  1 i A 80 i15  i35 =  1.8 i13 1.7 Tæ soá truyeàn cho ñóa daãn (2) 180 nñóa(1) =  18v / p 10  i12 =1 2. TÍNH SOÁ RAÊNG CHO CAÙC BOÄ TRUYEÀN : 2.1 Tính soá raêng caùc baùnh raêng a. Baùnh raêng maùy röûa Tæ soá truyeàn i=8
  5. Choïn sô boä khoaûng caùch truïc aw=350mm Moâ ñun m=5 ZL i  Z L  i.Z N ZN Z N  2a w / m(i  1) Z N  2.350 / 9.5 Z N  16 Z L  8.16  128 a w  mZ t / 2  9(16  128) / 2  360mm b. Boä truyeàn baùnh vít truïc vít Tæ soá truyeàn itv=20 Z2 – Soá raêng baùnh vít Z1 – Soá raêng truïc vít Ñeå coù theå traùnh tröôøng hôï=(p caét chaân raêng vaø kích thöôùc boä truyeàn khoâng quaù lôùn thì: 80>Z2=uZ1>28 Choïn Z1=2 Z2=2x20=40 Ta tra ñöôïc hieäu suaát boä truyeàn laø=0.7 Khoaûng caùch truïc 170 2 T2 K H a w  ( Z 2  q )3 ( ) Z 2 [ H ] q q=d1/m – Heä soá ñöôøng kính truïc vít T2=T1. Momen xoaén truïc baùnh vít T2=493920 T1 Momen xoaén treân truïc vít KH: heä soá taûi troïng KH=1.1 Choïn sô boä q=10 (q=0.25…0.3 Z2) [ H ] ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp [ H ]  160MPa 170 2 493920 x1.1 a w  (40  10)3 (  168.6mm ) 40 x160 10
  6. Choïn theo chuaån (muïc 6.3.2 TL XII) aw=160mm 2.a w 2.160 m  6.4 ( Z 2  q) (40  10) Choïn m=6.3 theo chuaån baûng 7.3 TL XII Heä soá dòch chænh x=(aw/m – 0.5/(Z2+q)=160/6.3 – 0.5(10+40) x=0.396 Thoûa ñieàu kieän  0.7  x  0.7 Thoâng soá boä truyeàn truïc vít-baùnh vít aw=160 x=0.396 Ñöôøng kính voøng chia D1=q.m=6.3x10=63mm D2=mZ2=6.3x40=252mm Ñöôøng kính voøng ñænh Da1ù=d1+2m=m(q+2)=6.3(10+2)=75.6mm Da2=m(Z2+2+2x)=6.3(40+2+2x0.396)=269.6mm Ñöôøng kính voøng ñaùy Df2=m(q-2.4)=6.3(10-2.4)=47.88mm Df2=m(Z2-2.4+2x)=6.3(40-2.4+2X0.396)=241.87mm Chieàu roäng baùnh vít b2  0.75d a1  0.75 x75.6  56.7 mm Choïn b2=50mm c. Caëp baùnh raêng 1-2 &1-3 Tæ soá truyeàn i=1 Moâñun m=4 Z1=Z2, aw=mZ1 Choïn khoaûng caùch theo chuaãn aw=400mm Z1=Z2=Z3=100mm d. Caëp baùnh raêng 3-5
  7. Tæ soá truyeàn i=1.8=Z5/Z3 Moâñun m=4 Choïn sô boä aw=760mm Z3=2aw/(m(i+1)=2.760/4(1.8+1)=135 Z5=135x1.8=243 aw = 135x4x2.8/2=756mm e. Caëp baùnh raêng 4-5 Moñun m=4 ,Z4=50 aw45=mZt/2=4(50+243)/2=586mm f. Caëp baùnh raêng 3-4 aw45=mZt/2=4(50+135)/2=370mm g. Caëp baùnh raêng 5-7 Tæ soá truyeàn i57=0.8888=Z7/Z5 Moâñun m=4 Z7=0.888x243=216 Khoaûng caùch truïc aw57 = 4(243+216)/2=918mm Baùnh raêng 6 Moñun m=4 Z6=60 aw56=mZt/2=4(243+60)/2=606mm aw67=mZt/2=4(216+60)/2=552mm h. Caëp baùnh raêng 7-8 Tæ soá truyeàn i78=0.69444=Z8/Z7 Moâñun m=4 Z8=0.6944x216=150 Khoaûng caùch truïc aw78 = 4(216+150)/2=732mm i. Caëp baùnh raêng 8-9 Tæ soá truyeàn i89=0.45=Z9/Z8
  8. Moâñun m=4 Z9=0.45x150=68 Khoaûng caùch truïc aw89 = 4(150+68)/2=436mm j. Caëp baùnh raêng coân boä truyeàn vít Tæ soá truyeàn icv=2 Choïn Z1=20, Z2=40 k. Caëp baùnh raêng coân boä truyeàn baêng taûi Tæ soá truyeàn icb=1 Choïn Z1=24, Z2=24 2.2 Tính toaùn boä truyeàn vít ñai oác Vì boä truyeàn vít ñai oác chòu löïc doïc truïc cao neân ta choïn daïng ren hình thang caân =300 Ñöôøng kính trung bình cuûa ren Fa d2   H h [q] Fa : löïc doïc truïc (N), Fa=7000N  H =H/d2=1.2  h =h/p=0.5 [q] Aùp suaát cho pheùp [q]=8 7000 d2   21.5mm  1.2 x0.5 x8 Choïn d2=28.5 mm theo chuaån.Tra baûng ta seõ döôïc caùc thoâng soá sau: D=30mm D3=26.5mm D1=27mm D4=30.5mm Ñeå ñaûm baûo tính töï haõm ta choïn soá moái ren Zh=1 Theo coâng thöùc ta coù:
  9. Chieàu cao ñai oác: H=1.2x28.5=34.2mm Böôùc vít baèng böôùc ren: Pn=p=3mm Soá voøng ren ñai oác Z=H/p=34.2/3=11.4 Thoûa dieàu kieän z≤12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2