Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số hàm bool

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:68

0
367
lượt xem
132
download

Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số hàm bool

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Khảo sát các cổng logic cơ bản: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. Hiểu được hoạt động của các cổng logic cơ bản và phân tích/thiết kế các mạch tổ hợp sử dụng các cổng logic cơ bản này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số hàm bool

 1. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Mục đích: Khảo sát cac công logic cơ ban: AND, OR, ́ ̉ ̉ NOT, NAND, NOR, XOR. Hiểu được hoạt động của các cổng logic cơ bản và phân tích/thiết kế các mạch tổ hợp sử dụng các cổng logic cơ bản này. Đại số hàm Boole. Định luật Demorgan Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 2. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ ̉ IC 7408 CÔNG AND Biểu thức: Y=A.B Input Output A B A Y=A.B A.B 0 0 0 input B 0 1 0 output 1 0 0 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 3. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ ̉ IC 7408 CÔNG AND Biểu thức: Y=A.B Input Output 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 4. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ ̉ IC 7408 CÔNG AND Biểu thức: Y=A.B Input Output 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 5. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ ̉ IC 7408 CÔNG AND Biểu thức: Y=A.B Input Output 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Nhận xét: Ngõ ra cổng AND bằng 1 khi mọi ngõ vào bằng 1. Ngõ ra cổng AND bằng 0 khi chỉ có một ngõ vào bằng 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 6. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7432: cổng OR Biểu thức: Y = A+B Input Output A A+B A B Y=A+B 0 0 0 B 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 7. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7432: cổng OR Biểu thức: Y = A+B Input Output 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 8. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7432: cổng OR Biểu thức: Y = A+B Input Output 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 9. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7432: cổng OR Biểu thức: Y = A+B Input Output 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Nhận xét: Ngõ ra cổng OR bằng 1 khi chỉ có một ngõ vào bằng 1. Ngõ ra cổng OR bằng 0 khi mọi ngõ vào bằng 0. Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 10. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ IC 7404: gồm 6 cổng NOT Biểu thức: Y=A Input Output input A Y =A output A 0 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 11. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ IC 7404 Biểu thức: Y=A Input Output input 0 1 output A Y=A 1 0 Nhận xét: Cổng NOT làm đảo tín hiệu Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 12. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7400 cổng NAND Biểu thức: Y = A.B Input Output 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 13. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7400: cổng NAND Biểu thức: Y = A.B Input Output 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 14. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7400: cổng NAND Biểu thức: Y = A.B Input Output 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 15. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL IC 7400: cổng NAND Biểu thức: Y = A.B Input Output A A.B 0 0 1 0 1 1 B 1 0 1 1 1 0 Nhận xét: Ngõ ra cổng NAND bằng 0 khi mọi ngõ vào bằng 1 Ngõ ra cổng NAND bằng 1 khi chỉ có một ngõ vào bằng 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 16. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ ̉ IC 7402 CÔNG NOR Biểu thức: Y = A+ B Input Output 0 0 1 A A +B 0 1 0 B 1 0 0 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 17. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ Biểu thức: Y = A+ B IC 7402 Input Output 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 18. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ Biểu thức: Y = A+ B IC 7402 Input Output 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 19. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL Cac công logic cơ ban ́ ̉ ̉ Biểu thức: Y = A+ B IC 7402 Input Output 0 0 1 A +B 0 1 0 1 0 0 1 1 0 Nhận xét: Ngõ ra cổng NOR bằng 0 khi có một ngõ vào bằng 1. Ngõ ra cổng NOR bằng 1 khi mọi ngõ vào bằng 0. Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣
 20. Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ CHƯƠNG 2: CAC CÔNG LOGIC CƠ BAN VÀ ́ ̉ ̉ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ ĐẠI SỐ HÀM BOOL ̉ IC 7486 CÔNG XOR Biểu thức: Y = A⊕ B Input Output 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản